3 juli - 6 augustus 2015 
Jaarlijkse omzettingstabellen vruchtgebruik

444 vacatures voor rechtbanken, hoven en parketten

Wet tot versterking van de strijd tegen het terrorisme


Aantal artikelen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit worden gewijzigd en een aantal toegevoegd

Justitie – vastleggen standaardprofielen korpsoversten

Wijziging Spoorcodex

Vlaams Decreet tot wijzigingen Vlaamse Codex RO – rechtspleging Vlaamse bestuursrechtcolleges – bestuurlijke lus

Arrest Grondwettelijk inzake Raad van State – Rechtspleging - Bestuurlijke lus
GwH 2015/103 van 16 juli 2015
Gedeeltelijke vernietiging Wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State

Vlaams Decreet houdende wijzigingen aan de schenkbelasting

Wijziging belasting van energieproducten en elektriciteit

Arresten Grondwettelijk Hof inzake afstamming
GwH 101/2015 en 102/2015 van 2 juli 2015
Schending art. art. 329bis, § 2, derde lid BW

PUBLIEK RECHT  

Uitstap kernenergie – data desactivering kerncentrales
28 JUNI 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie met het oog op het verzekeren van de bevoorradingszekerheid op het gebied van energie, BS 06/07/2015, bl. 44423 

Bestuurlijk beleid - intern verzelfstandigde of extern verzelfstandigde agentschappen
26 JUNI 2015. - Decreet tot wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, wat betreft de organisatie van de beleidsuitvoering en de beleidsvoorbereiding, de ondernemingsplannen en de gemeenschappelijke dienstverlening, BS 06/07/2015, bl. 44426

Coëfficiënt berekening geactualiseerde kostprijs sociale huurwoningen
24 JUNI 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen, BS 06/07/2015, bl. 44448


Intergemeentelijke samenwerking
26 JUNI 2015. - Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, BS 07/07/2015, bl. 44592
 

Wijziging Spoorcodex
15 JUNI 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex, BS 13/07/2015, bl. 45726

Vlaamse Codex RO – rechtspleging Vlaamse bestuursrechtcolleges – bestuurlijke lus
3 JULI 2015. - Decreet tot wijziging van artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 16/07/2015, bl. 46291

Samenwerkingsakkoord Gemeenschappen beheer elektronisch toezicht

3 JULI 2015. - Decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 december 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het beheer van het elektronisch toezicht, BS 22/07/2015, bl. 46878  

Samenwerkingsakkoord Gewesten invoering kilometerheffing
3 JULI 2015. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 april 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 22/07/2015, bl. 46879


INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE EN RACISME
Huishoudelijk reglement in uitvoering van artikel 10 § 3 van het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013, BS 22/07/2015, bl. 46958

DECREET houdende diverse bepalingen onderwijs
3 JULI 2015. - DECREET houdende diverse bepalingen onderwijs, BS 28/07/2015, bl. 47816

Sociale maximumprijs aardgaslevering 01/08/2015 – 31/01/2016
Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2015 tot en met 31 januari 2016 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 30/07/2015, bl. 48693
Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2015 tot en met 31 januari 2016 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 30/07/2015, bl. 48693

Indexering subsidies, forfaits en tegemoetkomingen – toepassing afgevlakte gezondheidsindex
17 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de indexering van subsidies, forfaits en tegemoetkomingen, BS 31/07/2015, bl. 48781


BURGERLIJK RECHT 

Jaarlijkse omzettingstabellen vruchtgebruik
1 JULI 2015. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, BS 09/07/2015, bl. 45450


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE  

Justitie – vastleggen standaardprofielen korpsoversten
29 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen, BS 10/07/2015, bl. 45617

Goedkeuring huishoudelijk reglement benoemingscommissies gerechtsdeurwaarders
2 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders, BS 16/07/2015, bl. 46253

Wijzigingen Jachtdecreet
3 JULI 2015. - Decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, bl. 46707

Gerechtsdeurwaarders – Benoemingscommissies – oproep kandidaten
Benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders. - Oproep tot kandidaten als Nederlandstalig plaatsvervangend extern lid ten einde de Benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen, BS 23/07/2015, bl. 47385

Gerechtsdeurwaarders – Tuchtcommissies - oproep kandidaten
Tuchtcommissies voor gerechtsdeurwaarders. - Derde oproep tot de kandidaten externe leden ten einde de tuchtcommissies voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen, BS 23/07/2015, bl. 47386


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

Indexcijfers kostprijs beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 10/07/2015, bl. 45682
 

Indexcijfers kostprijs beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 27/07/2015, bl. 47763


FINANCIEEL RECHT

Reglement NBB betreffende liquiditeit van kredietinstellingen
5 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 2 juni 2015 van de Nationale Bank van België betreffende de liquiditeit van kredietinstellingen, BS 10/07/2015, bl. 45606

Reglement NBB betreffende interne controle en interne auditfunctie

5 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 19 mei 2015 betreffende de interne controle en de interne auditfunctie, BS 10/07/2015, bl. 45609 

NBB – dekking werkingskosten

5 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2012 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Nationale Bank van België verbonden aan het toezicht op financiële instellingen, tot uitvoering van artikel 12bis, § 4, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, BS 14/07/2015, bl. 45902

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht, BS 15/07/2015, bl. 46161

Uitgifte Vlaamse schuldbewijzen
8 MEI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 betreffende de uitgifte van Vlaamse schuldbewijzen, BS 20/07/2015, bl. 46711

PRIJSCOURANT
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/07/2015, bl. 46668


Regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten
12 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, BS 27/07/2015, bl. 47700


STRAFRECHT

Benoeming lid Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

29 JUNI 2015. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, BS 24/07/2015, bl. 47494

Commissies van toezicht – benoemingen - hernieuwingen - ontslagen
16 JULI 2015. - Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van leden van commissies van toezicht, BS 29/07/2015, bl. 48115

Verhandeling vuurwapens
15 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, BS 31/07/2015, bl. 48779


Wet tot versterking van de strijd tegen het terrorisme
20 JULI 2015. - Wet tot versterking van de strijd tegen het terrorisme, BS 05/08/2015, bl. 49326


FISCAAL RECHT 

BTW – plaats van de dienst
5 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 24, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, BS 10/07/2015, bl. 45614

BTW – invoer van goederen
29 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 14/07/2015, bl. 45887

Vlaams Decreet houdende wijzigingen aan de schenkbelasting
3 JULI 2015. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015, BS 15/07/2015, bl. 46058 (Hoofdstuk 3, Afdeling 5. – Schenkbelasting, arrt. 25-32)

Belasting van energieproducten en elektriciteit
28 JUNI 2015. - Koninklijk besluit betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit, BS 23/07/2015, bl. 47165
15 JULI 2015. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van de artikelen 7, § 4, en 53, § 1, 3°, c) en d), van het koninklijk besluit van 28 juni 2015, betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit, BS 23/07/2015, bl. 47225


SOCIAAL RECHT 

Werkloosheidsreglementering
19 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 56 en 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 03/07/2015, bl. 39356 

Sociaal statuut der zelfstandigen
7 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 07/07/2015, bl. 44590

Algemeen reglement inkomensgarantie voor ouderen 
5 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen, BS 09/07/2015, bl. 45441

Pensioenen - welvaartsbonus
20 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden, BS 30/07/2015, bl. 48653

Werkloosheidsreglementering
17 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 51, 53, 53bis, 56, 58, 133, 137, 138bis, 142, 143, 144, 145, 146 en 170 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot invoeging van een artikel 98ter en tot invoeging van een hoofdstuk Vbis in titel II van hetzelfde besluit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot wijziging van de artikelen 133, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in het kader van de Zesde Staatshervorming, BS 31/07/2015, bl. 48756
20 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit en van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2015-2016, BS 31/07/2015, bl. 48766
17 JULI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 1, 19, 33 en 87 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, in het kader van de Zesde Staatshervorming, BS 31/07/2015, bl. 48776 
20 JULI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 61 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, tot aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2015-2016, BS 31/07/2015, bl. 48777  

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 


2015-109


16-07-2015

Prejudiciële vraag
Art. 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, vervangen bij art. 4 van de wet van 26 maart 2003 houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen

Geen schending

Rolnummer(s): 6028
Hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Financiële tegemoetkoming - 1. Moreel nadeel - 2. Economisch nadeel - 3. Huishoudelijke ongeschiktheid - Uitsluiting.
2015-108


16-07-2015

Beroepen tot vernietiging
Wet van 14 februari 2014 met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken (art. 25 tot 28, 31 en 50)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 5953 • 5956 • 6015
Strafrechtspleging - Buitengewone rechtsmiddelen - Cassatieberoep in strafzaken - Verklaring van cassatieberoep - 1. Verplichte tussenkomst van een advocaat die houder is van een getuigschrift van een opleiding in cassatieprocedures - 2. Termijn van vijftien dagen na de uitspraak om cassatieberoep in te stellen - Aanvangspunt. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - 1. Bijstand van een advocaat - 2. Recht op een eerlijk proces - Recht op toegang tot de rechter - 3. Economische, sociale en culturele rechten - Recht op juridische bijstand.
2015-107


16-07-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (art. 27)

Verwerping van het beroep (rekening houdend met hetgeen in B.10.2 en B.11.5 is vermeld)

Rolnummer(s): 5946
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Fiscale administratie - Vaststellen van de vermogenssituatie van de belastingplichtige met het oog op de invordering van de belasting - Inwinnen en verwerken van gegevens in verband met rekeningen en financiële transacties - Vraag om inlichtingen bij een financiële instelling - Verplichte kennisgeving aan de belastingplichtige - Vraag uitgaande van een buitenlandse Staat. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - Inmenging - Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid.
2015-106


16-07-2015

Prejudiciële vragen
Burgerlijk Wetboek (art. 488bis, k)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 5941
Burgerlijk recht - Beschermde persoon - Oproepingen die door de ' Forem ' worden gericht aan een onder voorlopig bewind geplaatste werkzoekende en beslissing tot schrapping van zijn inschrijving als werkzoekende - Betekeningen en kennisgevingen - Geadresseerde.
2015-105


16-07-2015

Beroepen tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 11 december 2013 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014

Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen

Rolnummer(s): 5935 • 5937 • 5939
Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Waals Gewest - Gewestelijke fiscaliteit - Belasting op masten, pylonen of antennen bestemd voor de uitvoering, rechtstreeks met het publiek, van een mobiele telecommunicatieverrichting door de operator van een openbaar telecommunicatienet - b. Impliciete bevoegdheden - 2. Federale bevoegdheden - Gemeentelijke fiscaliteit - Uitzonderingen bij wet bepaald - Noodzakelijkheid.
2015-104


16-07-2015

Prejudiciële vraag
Programmadecreet van de Franse Gemeenschap van 12 december 2008 houdende verscheidene maatregelen betreffende de radio-omroep, de oprichting van een begrotingsfonds voor de financiering van programma's voor het opsporen van kankers, de onderwijsinrichtingen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra en de schoolgebouwen (art. 28 en 29)

Geen schending (ten aanzien van de in B.4.2 beschreven situatie)

Rolnummer(s): 5923
Publiek recht - Onderwijs - Franse Gemeenschap - Rechtspositie van het personeel - Bezoldigingsregeling - Inaanmerkingneming van de anciënniteit - Diensten verricht alvorens de leeftijdsdrempel te hebben bereikt - 1. Personeelsleden die na 31 augustus 2008 in dienst zijn getreden of die reeds eerder in dienst zijn getreden maar op die datum de leeftijdsdrempel van hun schaal niet hebben bereikt - 2. Personeelsleden die vóór 1 september 2008 in dienst zijn getreden en op 31 augustus 2008 die leeftijdsdrempel wel hebben bereikt.
2015-103


16-07-2015

Beroepen tot vernietiging
Wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State (art. 2, 3°, 3, 6, 7, 3° en 5°, 10, 2° en 7°, 11 en 13)

Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van de beroepen onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.44.3, B.44.5, B.44.6 en B.50.6.

Rolnummer(s): 5912 • 5959 • 5960 • 5962 • 5965 • 5968 • 6017 • 6018 • 6020
Bestuursrecht - Raad van State - Rechtspleging - 1. Bestuurlijke lus - Formele motiveringsplicht - 2. Beroep tot nietigverklaring - Termijn - Opschorting - Klacht bij de ombudsman - 3. Vordering tot schorsing en tot voorlopige maatregelen - Belangenafweging - 4. Rechtsmiddelen - Beroep tot herziening - Arrest inzake een vordering tot schorsing of tot het bevelen van voorlopige maatregelen - Uitsluiting - 5. Belang - a. Verlies van het belang - Niet-naleving van de verplichting een toelichtende memorie in te dienen - b. Belang bij het middel - 6. Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bestuurshandeling - Voorwaarden - 7. Termijnen - Geen verlenging van de termijnen - 8. Uitgaven en kosten - a. Rolrecht - b. Rechtsplegingsvergoeding. # Rechten en vrijheden - 1. Jurisdictionele waarborgen - a. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - b. Rechten van verdediging - c. Debatten op tegenspraak - d. Recht op toegang tot de rechter - 2. Economische, sociale en culturele rechten - Recht op de bescherming van een gezond leefmilieu - Standstill-verplichting. # Europees recht - Leefmilieu - Milieueffectbeoordeling.
2015-102


02-07-2015

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 329bis, § 2, derde lid)

Schending

Rolnummer(s): 6184
Burgerlijk recht - Afstamming buiten het huwelijk - Erkenning door een man wiens biologisch vaderschap niet wordt betwist - Belang van het kind - Rechterlijke controle - Marginale toetsing. # Rechten en vrijheden - Rechten van het kind - Belang van het kind.
2015-101


02-07-2015

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 329bis, § 2, derde lid)

Schending

Rolnummer(s): 6175
Burgerlijk recht - Afstamming buiten het huwelijk - Erkenning door een man wiens biologisch vaderschap niet wordt betwist - Belang van het kind - Rechterlijke controle - Marginale toetsing. # Rechten en vrijheden - Rechten van het kind - Belang van het kind.
2015-100


02-07-2015

Beroepen tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 20 februari 2014 houdende wijziging van het decreet van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waalse provincies (art. 1)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 5954 • 6032
Publiek recht - Lokale instellingen - Provincies - Afschaffing van de bevoegdheid inzake huisvesting - 1. Lokale autonomie - 2. Gelijkheid van behandeling tussen de provincies - Bijzondere situatie van de provincies Waals-Brabant en Namen - 3. Verbod van provinciale deelnemingen in de Waalse Huisvestingsmaatschappij of in de openbare huisvestingsmaatschappijen en van provinciale financiering van de agentschappen voor sociale huisvesting.
2015-099


02-07-2015

Prejudiciële vraag
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu (art. 39bis)

Geen schending

Rolnummer(s): 5931
Bestuursrecht - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Leefmilieu - Milieucollege - Rechtspleging - Beroep tegen een administratieve sanctie wegens inbreuken op de Brusselse geluidsnormen - Ontvankelijkheid ratione temporis - Berekening van de termijn - Vervaldag - Zaterdag, zondag of wettelijke feestdag - Geen verlenging van de termijn tot de eerstvolgende werkdag.

 
BS 13/07/2015
Rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen - parket te Halle-Vilvoorde
Pensionering secretaris bij het parket Antwerpen – Vred. Hasselt I/Sint-Truiden 

BS 14/07/2015
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau B voor de hoven en rechtbanken

BS 15/07/2015
Rechtbank van koophandel te Leuven

BS 16/07/2015
Griffiers  vredegerechten Gent I, II en III
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Oost-Vlaanderen

BS 17/07/2015
Arbeidshof van Gent
Benoeming substituut-arbeidsauditeur arbeidsauditoraat Brussel, Halle-Vilvoorde en Leuven

BS 23/07/2015
Vredegerecht van het zesde kanton Brussel
Benoeming assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale reïntegratie rechtsgebied hof van beroep te Brussel – aanwijzingen functie van familie- en jeugdrechters in hoger beroep in het hof van beroep te Gent

BS 24/07/2015
vredegerecht kanton Asse - vredegerecht kanton Grimbergen

BS 27/07/2015
Vredegerecht Tienen - vredegerecht Leuven II
Huishoudelijk en procedurereglement van de Raadgevende Commissie bevoegd inzake rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

BS 28/07/2015
Vergelijkende selectie voor werving van jurist voor hoven en rechtbanken bij de Rechterlijke Orde - (ANG11829). - Verlenging geldigheidsduur
Vergelijkende selectie voor werving van griffiers en secretarissen voor de hoven en rechtbanken (niveau B) - (ANG12138). - Verlenging geldigheidsduur
Vergelijkende selectie voor werving van assistenten voor de hoven en rechtbanken (niveau C) - (ANG12139). - Verlenging geldigheidsduur
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

BS 30/07/2015
Vredegerechten  Kraainem - Sint-Genesius-Rode, Landen – Zoutleeuw en Thuin  

BS 31/07/2015
Benoeming adjunct-auditeur bij de Raad van State
Raad van State. – machtiging tot bijkomend academisch mandaat
Raad van State. – machtiging tot bijkomend academisch mandaat
Raad van State – machtiging tot bijkomend academisch mandaat

BS 03/08/2015
Pensioneringen diverse magistraten   
Hof van beroep te Antwerpen
Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs. - Nederlandstalig plaatsvervangend lid aangeduid in de hoedanigheid van magistraat in de advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie. - Vervanging   

BS 05/08/2015
Tijdelijke opdracht griffier vredegerecht Borgloon
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Benoemingen, aanwijzingen, hernieuwingen functies diverse magistraten
Hof van beroep te Antwerpen - Arbeidshof te Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Gent