Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 01/09/2022
Het schooljaar is begonnen!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Mark de Haas, bestuurder Minkema College
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
Het nieuwe schooljaar is begonnen! Hoewel de vakantie natuurlijk best nog wat langer had mogen duren, vinden wij het fijn om de schooldeuren weer te openen en onze leerlingen en collega’s weer te zien.
 
Een speciaal woord van welkom aan alle brugklasleerlingen (en hun ouders/verzorgers). Voor jullie breekt een nieuwe fase aan in je schoolloopbaan. Een belangrijke fase: iedere volwassene weet wat de impact van het voortgezet onderwijs is op de verdere ontwikkeling van jonge mensen. Spannend ook natuurlijk, want je maakt kennis met allemaal nieuwe mensen in een voor jou nieuw gebouw met nieuwe vakken en een heel andere manier van werken dan dat je gewend bent.
 
Ik hoop (en weet eigenlijk wel zeker) dat je heel snel aan het Minkema College zult wennen en dat je je bij ons op school thuis gaat voelen. De wenweek in ons vmbo en het brugklaskamp in het havo/vwo dragen hier zeker toe bij!
 
Ik wens alle leerlingen en hun ouders/verzorgers een mooi schooljaar 2022-2023 toe!
 
Ouderavonden
In september & oktober staat er voor elk leerjaar een ouderavond op het programma. We zijn heel blij dat het ernaar uitziet dat deze op school kunnen plaatsvinden! Alle ouders ontvangen hierover op 1 september een mail met een link om je aan te melden. In de meeste gevallen zijn het de mentoren die de avond verzorgen. Zij vertellen over de begeleiding en de belangrijke momenten in het schooljaar. In klas 3 en hoger nemen ook de decanen een deel van de avond voor hun rekening.
 • Leerjaar 1 ma 19 september 
 • Leerjaar 2 do 15 september 
 • Leerjaar 3 do 29 september 
 • Leerjaar 4 havo do 6 oktober 
 • Leerjaar 5 havo do 6 oktober 
 • Leerjaar 4 vwo wo 5 oktober 
 • Leerjaar 5 vwo di 27 oktober 
 • Leerjaar 6 vwo wo 5 oktober
 
Inschuifrooster, lesvrije dagen en stilteweken
Inschuifrooster
In de jaaragenda op de website kun je zien dat er voor sommige weken (of dagen) een inschuifrooster geldt. De lessen duren dan niet 70, maar 50 minuten. Hierdoor hoeven er geen lessen uit te vallen, maar winnen we in de middag wèl tijd voor de docenten om te overleggen of samen te werken. Je kunt de lestijden van het inschuifrooster vinden op de website. In de week van 3 t/m 7 oktober hanteren we zo'n inschuifrooster. Die middagen zijn er o.a. klas- en leerlingbesprekingen voor de mentoren, docenten en coördinatoren.
 
Lesvrije dagen
Dinsdag 4 oktober is helemaal lesvrij voor alle leerlingen; het is een organisatiedag voor de docenten. Gedurende het schooljaar zijn dit de lesvrije dagen:
 • maandag 22 augustus (al geweest) 
 • dinsdag 4 oktober 
 • maandag 9 januari 
 • vrijdag 7 april 
 • dinsdag 4 t/m donderdag 6 juli
Stilteweken
Een nieuw fenomeen zijn de stilteweken. Dit zijn de dagen voor een toetsweek. We streven ernaar om in die weken geen bijzondere leerlingactiviteiten te plannen en ook geen toetsen of inlevermomenten voor grote opdrachten. Zo kan iedereen zich focussen op de toetsweek die erop volgt.
 
Belangrijke informatie
Onze website is een rijke bron van informatie. Graag brengen we in elk geval de volgende documenten onder de aandacht:
De bevorderingsnormen voor dit schooljaar staan 28 september op de agenda van de eerste MR-vergadering. Zodra er instemming op is verleend, zullen we deze ook op de website plaatsen.
 
 
 
 
 
Rooster, Magister en leermiddelen
Rooster
Het lesrooster is met een nieuw roosterprogramma tot stand gekomen en dat heeft enige vertraging gegeven. We realiseren ons heel goed dat dit niet ideaal is en tegelijkertijd zijn we tevreden met het basisrooster voor het schooljaar 2022-2023. Het rooster is zichtbaar in het leerlingadministratiepakket Magister en in de Magister-app.
 
Magister
In de week voorafgaand aan de eerste lesweek is per post een brief gestuurd met informatie over deze Magister-app en de activatie hiervan. In de mentorles heb je uitleg gekregen over de leerlingapp van Magister. In deze app zijn de roosters, het huiswerk, de cijfers en andere informatie te zien. Je ouders hebben een eigen account.
 
AVG-module in Magister
Wij laten jou en je ouders met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals de diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen en in lessen. Ook maken wij elk schooljaar klassenfoto's.
 
Toestemming kenbaar maken
We gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Vanuit de privacywetgeving zijn we verplicht om toestemming te vragen aan je ouders/verzorgers voor het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen als zij jonger zijn dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.
 
Ben jij nieuw op het Minkema College, dan kregen je ouder(s)/verzorger(s) eind augustus de inloggegevens toegestuurd voor Magister. Het verzoek is om zo spoedig mogelijk de AVG-toestemming kenbaar te maken.
 
Leermiddelen
Het is niet iedere uitgeverij gelukt om de bestelde materialen tijdig beschikbaar te hebben. Met name Noordhoff heeft aangegeven last te hebben van flinke verstoringen in de logistieke keten. Om het jaar toch goed te kunnen starten, helpt uitgeverij Noordhoff bij de aanlevering van startmateriaal. Het digitale materiaal is beschikbaar via Magister. De nog te ontvangen boeken worden spoedig op school verwacht.
 
Post van het Minkema
Berichten sturen we meestal per e-mail. We vragen jou en je ouders/verzorgers dan ook vriendelijk om geregeld in de mail-(en spam)box te kijken. Het is hiervoor natuurlijk ook belangrijk dat we over de juiste mailadressen beschikken.
Als leerling gebruik je je hele Minkema-loopbaan hetzelfde adres: leerlingnummer@minkemacollege.nl.

Je ouders kunnen hun persoonlijke gegevens bij een wijziging zelf aanpassen door in het ouderaccount van Magister in te loggen. Als van je beide ouders het mailadres bekend is, belandt de post ook in beide mailboxen.
 
Vinkje aan in Magister!
Ook mentoren sturen steeds vaker via Magister een bericht aan de ouders van hun mentorklas. Om op het persoonlijke mailadres een notificatie te ontvangen dat er via Magister post is verstuurd, is het belangrijk dat ouders deze optie in hun persoonlijke Magister-account hebben aangevinkt.

 
 
Minkema Discovery: klas 1 t/m 3
Onder de naam ‘Minkema Discovery’ lanceerden we in schooljaar 2019-2020 in de brugklas zo’n 20 verschillende talentmodules in 5 verschillende stromen: Arts, Nature, Society, Tech en Classics. 10% van de reguliere lestijd is sindsdien ingeruimd voor vakoverstijgende modules van 7 weken waarin de bruggers vooral onderzoekend, samenwerkend en creërend te werk gaan.
 
Klas 1
Deze eerste periode van 2022-2023 staat in het teken van gewenning, maar op 2 november begint de 2e periode en vanaf dan volgen alle eerstejaars 2 modules per kwartaal naar keuze. Zo’n module kan overigens ook ondersteuning zijn op het gebied van spelling, begrijpend lezen of rekenen/wiskunde. Op de ouderavond van 19 september licht de mentor dit verder toe.
 
Klas 2
Storytelling, Mediawijsheid, Verhalen van vluchtelingen, Sportvoeding & training, Een reis naar Mars: in 2020-2021 groeide het programma met talentmodules door in klas 2. Helaas kwamen veel modules door corona te vervallen. In september maken alle tweedejaars hun keuzes in Magister. Vanaf 2 november verschijnen deze in het lesrooster op donderdag het 1e en dinsdag het 5e uur.

Tot die tijd is er gelegenheid om één (of twee) ondersteuningsmodule(s) te volgen, waarin de essenties van de brugklasstof herhaald worden. Hierover heb je deze week samen met je ouders een brief ontvangen.
 
Klas 3
Minkema Discovery groeide vorig schooljaar door in klas 3, hoewel corona ook hier een lelijke rol speelde. De talentmodules in dat leerjaar hebben thema’s gekregen die voorbereiden op de profielen van de bovenbouw. Voorbeelden zijn: Wiskundige schoonheid (wiskundige figuren in natuur & kunst), Fossielen (kennismaking met paleontologie, waarin biologie en aardrijkskunde samenkomen), Kijken en Kopen (marketing, waarbij taal en economie een rol spelen), Beweging analyseren (een module die in samenwerking tussen natuurkunde en l.o. tot stand is gekomen) en nog veel meer.
 
Deze modules helpen de leerlingen van klas 3 bij (de bewustwording rondom) hun profielkeuze. Ook jullie beginnen dit jaar overigens met ondersteuningsmodules, maar vanaf 2 november staan de Discovery-modules geprogrammeerd op maandag het 1e en donderdag het 5e uur.
 
 
Schoolfotograaf
In het voorjaar van 2023 komt de schoolfotograaf jullie allemaal individueel op de foto zetten. Ook de klassenfoto's worden dan gemaakt. Zit je in de brugklas of ben je in een hoger leerjaar van een andere school naar het Minkema overgestapt, dan is er in de eerste schoolweek al een foto van je gemaakt, zodat we je ook in Magister kunnen zien. Als in het voorjaar ook de andere foto's zijn gemaakt, dan biedt de fotograaf de (totale) fotopakketten via een webshop aan aan alle ouders/verzorgers.
 
Gezocht: leerlingen voor de MR
De medezeggenschapsraad (MR) van onze school praat, denkt en beslist mee over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor onze school. We hebben één MR voor het hele Minkema College. Deze MR bestaat uit leerlingen, ouders en personeel. 
 
Voor de MR zoeken we vier leerlingen (twee van het havo/vwo en twee van het vmbo) die hun bijdrage willen leveren! Elke leerling mag zich kandidaat stellen voor deze vacatures. Wanneer meer kandidaten zich hebben aangemeld dan plaatsen beschikbaar zijn, volgen verkiezingen.
 
Interesse?
Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 15 september a.s. 16.00 uur aanmelden door een e-mail te sturen naar Freek Verheijden (f.verheijden@minkema.nl), de secretaris van de MR.
 
 
 
Binnenkort: stemronde voor ouders in de MR
Op de oproep tot kandidaatstelling van H/V-ouders in het vorige Minkema Nieuws (net voor de zomervakantie) heeft de medezeggenschapsraad (MR) meerdere reacties ontvangen. Hierdoor zal een verkiezing noodzakelijk zijn. Momenteel worden de voorbereidingen hiervoor getroffen. Je ouders ontvangen binnenkort een uitnodigig om hun stem uit te brengen.
 
Technasium van start!
En dat met 10 klassen. Een mooie uitdaging! Met een vakgroep Onderzoek & Ontwerpen van inmiddels 10 enthousiaste docenten ('coaches') gaan we er ongetwijfeld een succes van maken dit jaar.
 
Let's tech together: event voor bedrijven
Om het behalen van het certificaat te vieren en ons Technasium officieel te openen, organiseren we op donderdag 15 september om 15.30 uur een tech-event voor bedrijven: Let's tech together!
 
We leggen uit wat het Technasium is, welke rol bedrijven kunnen spelen als opdrachtgever of als expert. Ook individuen kunnen de rol van expert op zich nemen. 
Hebben je ouders een bedrijf of werken zij bij een bedrijf en zijn ze nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Iedereen is van harte welkom!
Technator Carola van Bemmelen trapt de middag af met een presentatie. Daarna is er de gelegenheid om een kijkje te nemen in de MakerSpace en vertellen leerlingen graag over eerdere projecten en hun drijfveren om voor het Technasium te kiezen.
 
 
WIS Collect voor vrijwillige ouderbijdrage
Met ingang van het schooljaar 2022-2023 wordt voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage gebruik gemaakt van WIS Collect. Als je in 6 vwo zit, hebben je ouder(s)/verzorger(s) hierover op 22 augustus jl. een mail gehad; voor alle andere leerlingen is deze mail op 29 augustus naar de ouder(s)/verzorger(s) verstuurd.
 
De ouderbijdrage is niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om het gehele bedrag te betalen maar ook om de ouderbijdrage gedeeltelijk of niet te betalen. Mocht blijken dat voor bepaalde activiteiten te weinig bijdragen zijn ontvangen, dan kan het Minkema College besluiten om de activiteiten vanuit kostenoverweging niet door te laten gaan. Ouders die al betaald hebben, krijgen dan uiteraard voor de geannuleerde activiteiten hun geld terug.
 
U-talent masterclasses
Het schooljaar is weer begonnen en dat betekent dat ook blok 1 van U-Talent weer van start gaat! U-Talent maakt deel uit van de Universiteit en Hogeschool Utrecht en biedt verdieping en verbreding voor leerlingen van havo en vwo. Deelname is over het algemeen gratis.
 
Als leerling hoef je echt niet superslim te zijn om deel te nemen aan een U-Talent-activiteit, als je maar gemotiveerd en nieuwsgierig bent om ergens meer over te leren. Na deelname aan een activiteit ontvang je een certificaat.

 
 
TU Delft pre-university programme
Voor leerlingen uit vwo 5 organiseert de TU Delft het uitdagende TU Delft Pre-University Programme. Dit programma is bedoeld voor leerlingen met een NG- en/of NT-profiel, die doorzettingsvermogen hebben en geïnteresseerd zijn in maatschappelijke vraagstukken. Het maakt niet uit wat je schoolcijfers zijn.
 
Na afronding van fase 1 (een dag op de universiteit) en fase 2 (je volgt online colleges en maakt opdrachten) kun je deelnemen aan de selectie voor fase 3: vier hele vrijdagen les op de TU Delft over een onderwerp naar keuze. Als je wil deelnemen aan het TU Delft Pre-University Programme, kun je je opgeven via de website van TU Delft. Aanmelden kan tot en met maandag 17 oktober 2022.
 
Brugklasfeest: 14 oktober
Op vrijdag 14 oktober is het eerste feest van dit schooljaar en dat is het brugklasfeest! Vanaf 19.00 uur is de deur geopend en het feest duurt tot circa 23.30 uur. Het thema is: NEON! Hou de socials, posters in school en omroepberichten in de gaten voor alle info.
 
Op onze schoolfeesten gelden bepaalde regels. Check die op onze website.
 
Organisatie schoolfeesten
Op het Minkema College vindt buitengewone samenwerking tussen leerlingen en docenten plaats, bijvoorbeeld in de Buitenschoolse ActiviteitenCommissie (BAC). Deze commissie bestaat uit docenten en leerlingen en organiseert ieder jaar een drietal schoolfeesten: brugklasfeest, wintergala en eindfeest. Alle feesten en data zijn terug te vinden in de agenda op de website van het Minkema College.
 
Lid worden van de BAC?
Mocht je geïnteresseerd zijn om aan de organisatie van schoolfeesten bij te dragen, dan kan de mentor je doorverwijzen naar de docenten die betrokken zijn bij de BAC (onder de leerlingen ook wel feestcommissie genoemd). De BAC werkt nauw samen met het licht-en-geluidteam (LGT), waarvoor leerlingen zich ook kunnen aanmelden.
 
Feesten worden altijd aangekondigd met posters in de school, omroepberichten en berichten op social media. De kaartverkoop en prijzen wisselen per keer, maar daarover word je in dezelfde berichten geïnformeerd. Ieder feest krijgt zijn eigen thema en om bij te dragen aan de feeststemming is het natuurlijk leuk als je je best doet je zoveel mogelijk bij het thema aan te sluiten. Tijdens het feest kun je consumpties kopen met muntjes. De muntjes koop je op het feest en ze kosten €1,- per stuk. Een drankje kost 1 muntje.
 
Nieuwe verkeerssituatie
 
De Steinhagenseweg is verlegd en tegelijkertijd is er een rechtstreeks fietspad tussen het station, langs onze locatie Minkemalaan naar de locatie Steinhagenseweg gerealiseerd.
 
Bij locatie Steinhagenseweg steken fietsers tussen het sportveld en de sporthal Snellerpoort door naar de Steinhagenseweg.
 
Bij deze oversteek van de Steinhagenseweg kom je een verkeerslicht tegen. 
 
In de eerste week hebben we helaas gezien dat niet iedereen zich bij de oversteek aan de verkeersregels houdt. Dat leidt tot gevaarlijke situaties! Dus: wacht op groen! En geef elkaar de ruimte bij het oversteken!!
 
LO-lessen in sporthal De Vaart Linschoten
Op dit moment kampt Woerden helaas met een tekort aan gymnastiekruimte voor het (voortgezet) onderwijs. Wellicht heb je daarover al gelezen in het AD Woerden.
 
Aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor de onderwijshuisvesting (en dus ook voor voldoende ruimte om de LO-lessen te kunnen verzorgen) zijn wij (samen met andere scholen) al geruime tijd in gesprek met de gemeente om te komen tot een oplossing. Dat valt echter nog niet mee.
 
Voor het Minkema College betekent dit dat voor een aantal lessen LO wordt uitgeweken naar sporthal De Vaart in Linschoten (lokaal L001 en L002 in Magister).
 
Maar voordat we daar gebruik van gaan maken, moeten we eerst een aantal zaken op orde brengen: we willen materialen bestellen en we moeten nog goed kijken naar het vervoer van onze leerlingen naar Linschoten. Voor leerlingen die met het OV komen, worden bijv. fietsen geregeld.
 
Voorlopig maken we dan ook gebruik van het buitensportveld bij de Minkemalaan.
 
Sporthal De Vaart is gelegen aan de Jacob Barneveldstraat 24 in Linschoten. De reistijd van school naar sporthal De Vaart is ongeveer 15 minuten. Vanwege deze reistijd loopt hiermee het rooster iets uit. We hebben er daarom voor gekozen om deze LO-lessen aan het einde van een lesdag te roosteren. Je kunt je schooltas meenemen in de sporthal en op de tribune neerleggen.
 
Met deze oplossing is het onderwijs en de school voorlopig geholpen. De situatie is echter zeker niet optimaal en de scholen van het VO-onderwijs in Woerden blijven met de gemeente in gesprek over de uitdagingen die dit accommodatieprobleem met zich meebrengt en betere oplossingen.
 
Kennismaking voor groep 8
Terwijl de nieuwe bruggers pas net gestart zijn op onze school, zijn we alweer in voorbereiding voor de nieuwe kennismakingsactiviteiten voor groep 8. De Woerdense scholen hebben namelijk besloten om de Open Dagen te vervroegen van januari naar november. Daarmee kunnen we eventuele coronabeperkingen vóór zijn.
 
 
 
Basisschoolleerlingen van groep 8 & 7 en hun ouders kunnen op de volgende momenten kennismaken met het Minkema College (havo/vwo-locatie):
 • Week 41: Chatten met bruggers: leerlingen van groep 8 gaan onder leiding van hun leerkracht in gesprek met brugklassers van onze beide locaties 
 • vrijdagavond 11 november en zaterdagochtend 12 november: Open Dagen
 • woensdag 1 februari: Open Lesmiddag groep 8 
 • woensdag 1 februari: Informatieavond ouders groep 8 
 • woensdag 15 februari: Kennismakingsmiddag groep 7
Op www.minkema.nl/komkijken kondigen we deze activiteiten steeds ruim van tevoren aan.
 
Gezocht: leden voor de Ouderraad
De ouderraad fungeert als een klankbord en brug tussen ouders, leerlingen en de school. In de ouderraad zitten ouders met kinderen op één van of beide locaties van ons college en namens beide locaties is er regelmatig overleg met vaste contactpersonen van de school.
 
Het nieuwe schooljaar is nog maar net gestart en de ouderraad is vastbesloten om op een pro-actieve wijze een bijdrage te leveren aan het realiseren van een mooi schooljaar voor alle leerlingen.
 
Net als voorgaande jaren organiseren we onder andere een thema-avond voor ouders en doen we iets tijdens de diploma-uitreikingen. In samenwerking met de school zullen we de komende periode met elkaar een activiteitenplanning maken. Over de geplande activiteiten zullen we in de volgende nieuwsbrief meer delen.
 
Gezocht: twee nieuwe leden!
Vanwege het vertrek van 2 leden zijn we op zoek naar twee ouders die actief lid willen worden van de ouderraad en een bijdrage willen leveren aan de activiteiten. We vergaderen 6 keer per schooljaar waarvan 3 keer online. Daarnaast willen we ouders graag oproepen om ideeën, suggesties en verbeterpunten met ons te delen. Dat kan via het contactformulier op de website van het Minkema College. Namens de ouderraad alvast bedankt voor het meedenken!
 
Agenda
 
05/09 - 09/09: Brugklaskamp en Activiteitenweek
12/09: Huiswerkvrij
15/09: Tech-event Let's tech together
 
Nieuwsbrief, september 2022 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.