WETGEVING 25 JANUARI - 7 FEBRUARI 2020
 
 
Wettelijke interestvoet 2020- 1,75 %

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties 1e semester 2020: 8%

Gerechtskosten in strafzaken: tweede indexering op minder dan één jaar tijd

Griffie moet geen vonnissen doorsturen naar fiscus die vrijgesteld zijn van veroordelingsrecht en titelrecht

Grondwettelijk Hof beslist dat spijtoptantenregeling niet in strijd is met de Grondwet
GwH nr. 16/2020, 6 februari 2020
Persbericht GwH nr. 16/2020

Gemeenschappelijke gegevensbanken Terrorist Fighters en Haatpropagandisten: voortaan ook info over potentieel gewelddadige terroristen en terrorismeveroordeelden - FOD Financiën krijgt rechtstreekse toegang


PUBLIEK RECHT

POLITIE EN VEILIGHEID

Gemeenschappelijke gegevensbanken Terrorist Fighters en Haatpropagandisten: voortaan ook info over potentieel gewelddadige terroristen en terrorismeveroordeelden - FOD Financiën krijgt rechtstreekse toegang
20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters en van het koninklijk besluit van 23 april 2018 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis 'Het informatiebeheer' van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt, BS 27/01/2020, bl. 3256

VERKIEZINGEN

14 JANUARI 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 94ter van het Kieswetboek dat bestemd is voor het vastleggen van de uitgaven voor verkiezingspropaganda die gedaan zijn door de kandidaten en de politieke partijen voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, BS 31/01/2020, bl. 5332

14 JANUARI 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de kandidaten zich, voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de kandidaten gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de kandidaten gebruikt hebben om die uitgaven te dekken, BS 31/01/2020, bl. 5341
14 JANUARI 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de partij gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de partij gebruikt heeft om die uitgaven te dekken, BS 31/01/2020, bl. 5363


MIGRATIERECHT

Weigering verzoek om internationale bescherming
15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, § 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst, BS 03/02/2020, bl. 5727

GEGEVENSBESCHERMING

Vacante betrekkingen  Gegevensbeschermingsautoriteit voor juristen
Gegevensbeschermingsautoriteit. - Vacante betrekking rechtskundig adviseur, BS 27/01/2020, bl. 3879
Gegevensbeschermingsautoriteit. - Vacante betrekking adviseur, BS 29/01/2020, bl. 4789HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer consumptieprijzen januari 2020
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2020, BS 31/01/2020, bl. 5649

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties 1e semester 2020: 8%
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 06/02/2020, bl. 6814

Sociale maximumprijzen levering elektriciteit en aardgas 01/02/20 – 31/07/20
30 JANUARI 2020. - Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 juli 2020 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 05/02/2020, bl. 6690
30 JANUARI 2020. - Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 juli 2020 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 05/02/2020, bl. 6691

TRANSPORTRECHT

Indexcijfer kostprijs beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 31/01/2020, bl. 5629


STRAFRECHT

Gerechtskosten in strafzaken: tweede indexering op minder dan één jaar tijd

FISCAAL RECHT

Remediering van het dubbelgebruik van artikel 734quater/1 in het KB/WIB 92
20 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot remediering van het dubbelgebruik van artikel 734quater/1 in het KB/WIB 92, BS 28/01/2020, bl. 4012

Aanduiding van de gedelegeerde
20 JANUARI 2020. - Ministerieel besluit tot aanpassing van het ministerieel besluit van 20 december 2019 tot aanduiding van de gedelegeerde inzake de toepassing van de artikelen 734/11 tot 734/14 en 734quater/1 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 28/01/2020, bl. 4013

Nieuw model van attest nr. 281.85
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht tot vaststelling van een nieuw model van attest nr. 281.85, dat toelaat het vereiste bewijs te leveren inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen overeenkomstig artikel 14526, §§ 4 t.e.m. 6, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en artikel 6312/1, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92 (KB/WIB 92). - Dit bericht wijzigt het bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad van 16.02.2018, BS 28/01/2020, bl. 4487

Automatische indexering inzake erfbelasting. - Aanslagjaar 2020
Vlaamse belastingdienst. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake erfbelasting. - Aanslagjaar 2020, BS 31/01/2020, bl. 5603

Automatische indexering inzake registratiebelasting. - Jaar 2020
Vlaamse belastingdienst. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake registratiebelasting. - Jaar 2020, BS 31/01/2020, bl. 5604

Automatische indexering inzake onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2020
Vlaamse belastingdienst. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2020, BS 31/01/2020, bl. 5604

Invoering Wetboek Invorderingswetboek - Errata tekst KB en toevoeging bijlagen
9 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging of opheffing van diverse uitvoeringsbesluiten als gevolg van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. - Erratum, BS 03/02/2020, bl. 5740

Griffie moet geen vonnissen doorsturen naar fiscus die vrijgesteld zijn van veroordelingsrecht en titelrecht
23 JANUARI 2020. - Ministerieel besluit houdende bepaling van andere afwijkingen van artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 januari 2019 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies der hoven en rechtbanken, BS 04/02/2020, bl. 6036

SOCIAAL RECHT

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

2020-021


06-02-2020

Vordering tot gedeeltelijke schorsing
Decreet van het Vlaamse Gewest van 3 mei 2019 « houdende de gemeentewegen »

Verwerping van de vordering tot schorsing

Rolnummer(s): 7290
Publiek recht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Vlaams Gewest - Gemeentewegen - Nieuwe wegen - Verplaatsing van een gemeenteweg op privaat domein - Rooilijnplan - Modaliteiten van vergoeding en rechtsmiddelen
2020-020


06-02-2020

Prejudiciële vraag
Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (art. 89)

Schending (art. 89, in zoverre het de burgerlijke rechtbank niet toelaat de in dat artikel voorgeschreven boete gepaard te laten gaan met uitstel)

Rolnummer(s): 7251
Fiscaal recht - Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - Administrative geldboete - Geen mogelijkheid voor de burgerlijke rechtbank om de in artikel 89 van het Wetboek voorgeschreven boete gepaard te laten gaan met uitstel
2020-019


06-02-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 7 mei 2019 « tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en tot invoeging van artikel 37/1 in de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij » (art. 6, 2° en 3°, en 28, 2°)

Afstand

Rolnummer(s): 7238
Beroep tot vernietiging - Afstand
2020-018


06-02-2020

Prejudiciële vragen
Waals Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie (art. L4146-17)

Geen schending

Rolnummer(s): 7237
Waals Gewest - Waals Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie - Lokale verkiezingen - Gemeenteraadsverkiezingen - Ongeldigverklaring van een verkiezing - Nieuwe verkiezingen - Kiesrecht - Vaststelling van de kiezerslijst - Onderdanen van de Europese Unie die geen Belg zijn / Onderdanen van een Staat buiten de Europese Unie
2020-017


06-02-2020

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 1047, eerste lid, zoals gewijzigd bij artikel 143 van de wet van 6 juli 2017 « houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie »)

Geen schending

Rolnummer(s): 7191
Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Rechtsmiddelen - Verzet - Voorwaarden - Verstekvonnis dat in laatste aanleg is gewezen
2020-016


06-02-2020

Beroepen tot vernietiging
Wet van 22 juli 2018 « tot wijziging van het Wetboek van strafvordering betreffende toezeggingen in het kader van de strafvordering, de strafuitvoering of de hechtenis wegens het afleggen van een verklaring in het kader van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme »

Verwerping van de beroepen (onder de in B.7.3 en B.14.2 vermelde voorbehouden van interpretatie en rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.23.3 en B.32.2)

Rolnummer(s): 7118 • 7120
Strafrechtspleging - Wetboek van strafvordering - Verloop van de rechtspleging / Uitoefening van de strafvordering - Spijtoptantenregeling - Toezeggingen in het kader van de strafvordering, de strafuitvoering of de hechtenis wegens het afleggen van een verklaring - Beginsel en modaliteiten
2020-015


06-02-2020

Beroep tot vernietiging
Wet van 19 juli 2018 « betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg » (art. 2, 8°, 3, 4, 6 en 7)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7107
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Financiering - Ziekenhuizen - Globaal prospectief bedrag per opname - Toepassingsgebied - Pasgeboren kinderen
2020-014


06-02-2020

Prejudiciële vraag
Wet van 12 april 2011 « houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord » (art. 38/1)

- Schending (indien art. 38/1, aldus wordt geïnterpreteerd dat bij het bepalen van « de begindatum van zijn ononderbroken arbeidsovereenkomst », geen rekening mag worden gehouden met de eerdere aansluitende tewerkstelling als uitzendkracht in dezelfde onderneming) - Geen schending (indien art. 38/1, aldus wordt geïnterpreteerd dat bij het bepalen van « de begindatum van zijn ononderbroken arbeidsovereenkomst », wel rekening mag worden gehouden met de eerdere aansluitende tewerkstelling als uitzendkracht in dezelfde onderneming)

Rolnummer(s): 7073
Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Ontslaguitkering - Toepassingsvoorwaarden - Begindatum van de ononderbroken arbeidsovereenkomst - Tewerkstelling als uitzendkracht in dezelfde onderneming
2020-013


06-02-2020

Prejudiciële vragen
Wet van 24 oktober 2011 « tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen » (art. 20)

Geen schending

Rolnummer(s): 7049
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenstelsel van de plaatselijke besturen - Financiering - Responsabiliseringsbijdrage - Geresponsabiliseerde werkgevers die zijn gestopt met het tewerkstellen van een of meerdere benoemde personeelsleden vóór de inwerkingtreding van de wet van 24 oktober 2011 / Geresponsabiliseerde werkgevers die zijn gestopt met het tewerkstellen van een of meerdere benoemde personeelsleden na de inwerkingtreding van de wet - Eigendomsrecht van de plaatselijke bestuur
RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 27/01/2020
Ministerieel besluit tot bepaling van de zittingsplaats Geel voor het tweede gerechtelijk kanton Mol-Geel
Vacante betrekkingen assistent dossierbeheer bij de griffie van het hof van beroep Brussel : 1 (Nederlandstalig); assistent dossierbeheer bij het Federaal parket: 4 (3 Franstalig en 1 Nederlandstalig); assistent dossierbeheer bij het parket Leuven: 2
Errata BS 20/01/2020 en 22/01/2020

BS 28/01/2020
Benoemingen/pensioneringen griffiers

BS 29/01/2020
Erratum BS 24/01/2020: dienen de woorden "rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : 1" te worden vervangen door de woorden "rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (Franstalig) : 1".
Erratum BS 22/01/2020: lezen : « Assistent ICT bij de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen : 1 » i.p.v. « Assistent ICT bij de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt : 1

BS 30/01/2020
Benoeming staatsraad bij de Raad van State
Benoemingen griffiers en parketsecretarissen

BS 31/01/2020
Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven
Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank en van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleiding van de oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 31 oktober 2019

BS 05/02/2020
Aanwijzing leden van de Commissie voor herziening in strafzaken
Parket Oost-Vlaanderen
Aanwerving van een administrateur voor de Hoge Raad voor de Justitie
Arbeidshof Brussel. - Beschikking

BS 06/02/2020
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

BS 07/02/2020
Benoeming pla
Plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof

Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Benoemingen parketjuristen
Vacante betrekkingen secretaris dossierbeheerder bij het parket Halle-Vilvoorde
Benoemingen (plaatsvervangende) magistraten

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be