20 november - 3 december 2015 

Wet met betrekking tot de inwerkingtreding van diverse bepalingen betreffende justitie

Wijziging verdeling gerechten in afdelingen – wijziging openingsdagen en -uren griffies

Uitoefening beroep advocaat – bekwaamheidsproef –
aanwijzing van de leden van de examencommissie

Aanpassing bepalingen verkiezing en aanstelling leden Hoge Raad voor de Justitie

Vaststelling personeelsformatie assessoren strafuitvoeringsrechtbanken

Tarieven in strafzaken voor deskundigenonderzoek in genetische analyse

Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken


Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Minder verleningen van titel van ‘Prins of Prinses van België’PUBLIEK RECHT

Algemene Nationale Gegevensbank – rechtstreekse toegang van Vast Comité van toezicht op de politiediensten en van de Dienst Enquêtes ervan
30 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten en van de Dienst Enquêtes ervan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt, BS 20/10/2015, bl. 69683

Algemene Nationale Gegevensbank – rechtstreekse toegang van het Controleorgaan
30 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van het Controleorgaan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt, BS 20/11/2015, bl. 69692

Algemene Nationale Gegevensbank - rechtstreekse toegang van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Dienst Enquêtes ervan
30 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Dienst Enquêtes ervan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt, BS 20/11/2015, bl. 69699

Protocolakkoord tussen de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  en een gemeente voor eenmalige financiële toelage ter ondersteuning van de strijd tegen gewelddadige radicalisering
9 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende het voeren van een eenmalig impulsbeleid rond pilootprojecten voor beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme, BS 23/11/2015, bl. 70035
Aanvraag door de gemeenten te doen voor 30/11/2015

Extra toelagen voor scholen voor anderstalige leerlingen
13 NOVEMBER 2015. - Decreet houdende dringende tijdelijke maatregelen in het kader van een stijgend aantal anderstalige kleuters en inzake flexibilisering van de programmatiemogelijkheden onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs, BS 23/11/2015, bl. 70076

Inschrijvingen secundair onderwijs – voorrangsregelingen schooljaar 2015-2016 en schooljaar 2016-2017
13 NOVEMBER 2015. - Decreet houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft, BS 23/11/2015, bl. 70079

Oprichting instelling van openbaar nut inzake beheer preventie- en veiligheidsbeleid Brussels Hoofdstedelijk Gewest
12 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van bepaalde artikelen van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht, BS 23/11/2015, bl. 70084

Minder verleningen van titel van ‘Prins of Prinses van België’
12 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende de verlening van de titel van Prins of Prinses van België, BS 24/11/2015, bl. 70311
12 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende instemming met het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Amedeo, Prins van België, met Mevrouw Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein, BS 24/11/2015, bl. 70312

Eervol ontslag directeur Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme
27 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit waarbij eervol ontslag wordt verleend aan de heer Jozef De Witte uit zijn functie van directeur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, BS 25/11/2015, bl. 70497

Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken
9 NOVEMBER 2015. - Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, BS 30/11/2015, bl. 71202
- Wijzigingen van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
- Wijzigingen van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
- Wijziging van de wet van 14 januari 2013 betreffende het burgerinitiatief in de zin van de europese Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011
Interpretatie van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming
- Wijzigingen van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
- Wijziging van de wet van 19 april 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
- Wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten
- Wijzigingen van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen
- Wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
- Wijzigingen van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
- Wijzigingen van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij
- Wijzigingen van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen

23 OKTOBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, bl. 71960

Wijzigingen Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
23 OKTOBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, BS 03/12/2015, bl. 71960


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Uitoefening beroep advocaat – bekwaamheidsproef – aanwijzing van de leden van de examencommissie
Rechterlijke Orde, BS 20/11/2015, bl. 69897

Aanpassing bepalingen verkiezing en aanstelling leden Hoge Raad voor de Justitie
23 NOVEMBER 2015. - Wet tot aanpassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de verkiezing en de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 27/11/2015, bl. 70965

Wet met betrekking tot de inwerkingtreding van diverse bepalingen betreffende justitie
23 NOVEMBER 2015. - Wet met betrekking tot de inwerkingtreding van diverse bepalingen betreffende justitie, BS 30/11/2015, bl. 71211

Wijziging verdeling gerechten in afdelingen – wijziging openingsdagen en -uren griffies
9 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen en van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 30/11/2015,  bl. 71213

Machtiging magistraten ambt te blijven uitoefenen tot leeftijd van zeventig jaar (of drieënzeventig jaar in het Hof van Cassatie) – aanvraagformulier
18 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier bedoeld in artikel 383ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 01/12/2015, bl. 71548


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Kopieervergoeding voor grafische werken geïndexeerd
Algemene Directie Economische Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering van de bedragen vermeld in het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd, BS 23/11/2015, bl. 70103

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 24/11/2015, bl. 70227

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 25/11/2015, bl. 70449


FINANCIEEL RECHT

Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/11/2015, bl. 69624


Voorkoming witwassen – goedkeuring reglement Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en wijziging reglement Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
9 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot wijziging van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 20/11/2015, bl. 69719


STRAFRECHT

Mededeling persoonsgegevens en info door Belgische politiediensten aan Interpol
30 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden verbonden aan de mededeling van persoonsgegevens en informatie door de Belgische politiediensten aan de leden van Interpol en Interpol, BS 20/10/2015, bl. 69706

Instemming zetelakkoord België en INTERPOL
30 OKTOBER 2015. - Decreet houdende instemming met het zetelakkoord, met uitwisseling van brieven, tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie INTERPOL (O.I.C.P. INTERPOL), ondertekend te Lyon op 14 oktober 2014 en te Brussel op 24 oktober 2014, BS 26/11/2015, bl. 70574

Tarieven in strafzaken voor deskundigenonderzoek in genetische analyse
27 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6 van de programmawet (II) van 27 december 2006 tot bepaling van de tarieven in strafzaken voor het deskundigenonderzoek in genetische analyse in opdracht van een gerechtelijke overheid, BS 30/11/2015, bl. 71430

Vaststelling personeelsformatie assessoren strafuitvoeringsrechtbanken
18 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de effectieve en plaatsvervangende assessoren bij de strafuitvoeringsrechtbanken bij de rechtbanken van eerste aanleg ter zetel van de hoven van beroep, BS 01/12/2015, bl. 71552


WEGVERKEER

Speekselanalyse en bloedproef
27 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria, BS 30/11/2015, bl. 71439


SOCIAAL RECHT

Akkoord tussen België en Frankrijk inzake wederzijdse administratieve bijstand op gebied van de sociale zekerheid
7 SEPTEMBER 2012. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Frankrijk voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, opgemaakt te Parijs op 17 november 2008, BS 20/11/2015, bl. 69668

Bijdragen zelfstandigen opbouw aanvullend pensioen
9 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de weerslag van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de bijdragen voor zelfstandigen met het oog op de opbouw van een aanvullend pensioen, BS 24/11/2015bl. 70176

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
16 NOVEMBER 2015. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 26/11/2015,  bl. 70563.

Arbeidsongevallenwet – onevenredig verzwaarde risico’s
25 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's, BS 27/11/2015, bl. 70990


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Zetelakkoord tussen België en Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand
30 OKTOBER 2015. - Decreet houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand, ondertekend te Brussel op 15 mei 2014, BS 26/11/2015, bl. 70577

Overeenkomst EU-lidstaten bescherming uitgewisselde gerubriceerde informatie
3 SEPTEMBER 2015. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de bescherming van in het belang van de Europese Unie uitgewisselde gerubriceerde informatie, gedaan te Brussel op 25 mei 2011, BS 30/11/2015, bl. 71193ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

2015-170


26-11-2015

Prejudiciële vraag
Art. 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 25 april 2014 ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet

Geen schending

Rolnummer(s): 6107
Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een advocaat - Toepassingsgebied - Openbaar ministerie - Tuchtvordering gericht tegen een gerechtsdeurwaarder.
2015-169


26-11-2015

Prejudiciële vraag
Gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (art. 5 en bijlage 1)

Schending

Rolnummer(s): 6099
Grondwettelijk recht - Verkiezingen - Verkiezingen van de gewestparlementen - Waals Parlement - Natuurlijke kiesdrempel - 1. Kiezers en kandidaten in kieskringen die over minder dan vier of vijf te begeven zetels beschikken - 2. Kiezers en kandidaten van de kieskringen die over vier of meer te begeven zetels beschikken. # Rechten en vrijheden - Politieke rechten - Recht om te kiezen en verkozen te worden.
2015-168


26-11-2015

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 330, § 1, eerste lid, tweede zin)

Schending

Rolnummer(s): 6085
Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting - Grond van niet-ontvankelijkheid - Bezit van staat. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.
2015-167


26-11-2015

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 31, tweede lid, 4°)

Geen schending

Rolnummer(s): 6062
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelastingen - 1. Vergoedingen uitgekeerd ter uitvoering van een individueel verzekeringscontract " gewaarborgd inkomen - onvrijwillig verlies van betrekking " - Belastbaarheid - 2. Uitkeringen verbonden aan een verzekering " lichamelijk ongeval " - Afwezigheid van belastbaarheid.
2015-166


26-11-2015

Prejudiciële vraag
Art. 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 25 april 2014 ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet

Geen schending

Rolnummer(s): 6125

 

RECHTERLIJKE ORDE

BS 23/11/2015
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Benoeming
Raad voor vreemdelingenbetwistingen. - Vacante ambten van griffier

BS 27/11/2015
23 NOVEMBER 2015. - Wet tot aanpassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de verkiezing en de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie
Raad van State – machtiging auditeur tot uitoefenen mandaten
Raad van State – machtiging auditeur tot uitoefenen mandaten
Raad van State – machtiging eerste auditeur tot uitoefenen mandaten
Raad van State – machtiging auditeur tot uitoefenen mandaten
Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging
12 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren
Benoemingen secretaris bij het federaal parket en griffiers
Parket bij het Hof van beroep te Gent. - Adreswijziging

BS 03/12/2015
Pensioneringen en ontslagnemingen diverse magistraten