WETGEVING 16 - 29 september 2016 
Nieuwe interneringswet in werking op 1 oktober 2016

Afwijkende overdrachtsregel voor dossiers van geïnterneerden in psychiatrische afdeling gevangenis


Internering -  rechten slachtoffer

Politiediensten - bestrijden van terrorisme en extremisme - beheer van de    gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighers (FTF)


Recht van de elektronische economie
  
PUBLIEK RECHT

Bescherming volksgezondheid – namaak medische producten en soortgelijke misdrijven
6 JULI 2016. - Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa over de namaak van medische producten en soortgelijke misdrijven die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, gedaan te Moskou op 28 oktober 2011, BS 27/09/2016, bl. 67232

Vlaamse overheid - onderwijs
9 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleidingen en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2009 betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het onderwijs, BS27/09/2016, bl. 67317.

9 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het wijzigen van de lijst van onderwijsvakken voor de opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, BS 27/09/2016, bl. 67320.

9 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het attest bij het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de inclusie van leerlingen met een verstandelijke beperking in het gewoon lager en secundair onderwijs,  BS 27/09/2016, bl. 67321.

Wijziging titel wet in ‘Wet houdende diverse bepalingen inzake spoorwegen"
3 AUGUSTUS 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit. - Erratum, BS 27/09/2016, bl. 67286

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Landbouwbedrijven – vrijwillige bedrijfsverplaatsing/bedrijfsreconversie
9 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting, wat betreft de vrijwillige bedrijfsverplaatsing en de vrijwillige bedrijfsreconversie, BS 20/09/2016, bl. 63754

Vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
29 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, BS 23/09/2016, bl. 64716

Recht van de elektronische economie
21 JULI 2016. - Wet tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht, BS 28/09/2016, bl. 67478
14 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 21 juli 2016 tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht, BS 28/09/2016, bl. 67541
13 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht, BS 28/09/2016, bl. 67543
FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII « Betalings- en Kredietdiensten » van het wetboek van economische recht. - Bericht, BS 19/09/2016,  bl. 62897

Prijscourant
 OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
 DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/09/2016, bl. 62986


Slapende tegoeden – overdracht slapende safes
1 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), BS 23/09/2016, bl. 64465

Toezicht financiële sector en financiële diensten - verplichtingen inzake de informatieverstrekking aan het publiek en de verplichtingen ten aanzien van de houders van effecten - verplichtingen inzake openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
11 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omzetting van richtlijn 2013/50/EU, van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen alsmede tot wijziging van de koninklijke besluiten van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen en op de openbare uitkoopbiedingen en van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, BS 27/09/2016, bl. 67274
STRAFRECHT

Overdracht dossiers van geïnterneerden aan de kamer voor de bescherming van de maatschappij van de strafuitvoeringsrechtbank
18 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 635, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 21/09/2016, bl. 63912

Internering -  rechten slachtoffer
26 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 9°, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, houdende de regels met betrekking tot de wijze waarop de slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, om te worden gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen, BS 28/09/2016, bl. 67490

Politiediensten - bestrijden van terrorisme en extremisme - beheer van de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters (FTF)
21 JULI 2016. - Koninklijk besluit betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis "Het informatiebeheer" van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt, BS 22/09/2016, bl. 63970
SOCIAAL RECHT

Werkloosheidsreglementering
11 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 139/1 in hetzelfde besluit, tot invoeging van een artikel 3/1 in het koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord en tot invoeging van een artikel 5/1in het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding, met het oog op besparingen en anti-misbruik bepalingen, BS 20/09/2016, bl. 63550

Samenwerkingsovereenkomst tussen België en Luxemburg betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand betreffende de sociale zekerheid
27 JUNI 2016. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de samenwerking en de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, opgemaakt te Brussel op 5 februari 2015, BS 23/09/2016, bl. 64444

Toekenning van betaald educatief verlof
14 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 27/09/2016, bl. 67302
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2016-123


22-09-2016

Beroep tot vernietiging
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 18 december 2015 houdende het eerste deel van de fiscale hervorming (art. 20 tot 22)

Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep voor het overige

Rolnummer(s): 6385
Milieurecht - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Afvalstoffen - Forfaitaire jaarlijkse bijdrage voor het ophalen van niet-huishoudelijk afval - Vrijstelling - Houder van niet-huishoudelijk afval die aantoont dat hij zijn afval zelf verwerkt of laat verwerken door een handelaar, een installatie of een onderneming die het afval verwerkt of door een afvalinzamelaar - Verplichting om aan het Gewestelijk Agentschap voor Netheid een schriftelijk contract met deze particuliere onderneming of een ander schriftelijk document voor te leggen waaruit blijkt dat het afval regelmatig en systematich wordt opgehaald
2016-122


22-09-2016

Prejudiciële vragen
Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor (art. 64, § 1, eerste lid, en § 2)

Schending

Rolnummer(s): 6319
Tuchtrecht - Bedrijfsrevisoren - Beroepstucht - Tuchtinstanties - Commissie van beroep van het Instituut van Bedrijfsrevisoren - Rechtspleging - Hoger beroep - Termijn - Verschil in behandeling tussen partijen en onmogelijkheid van heropening van de termijn om navolgend hoger beroep in te stellen
2016-121


22-09-2016

Prejudiciële vraag
Algemene kinderbijslagwet (AKBW) (art. 40, 42bis en 56nonies) en wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag (art. 2, eerste lid, 2°)

Geen schending

Rolnummer(s): 6263
Sociale zekerheid - Gewaarborgde gezinsbijslag - Voorwaarden - Gerechtigde die nadien als niet-uitkeringsgerechtigde werkloze wordt beschouwd - Verlies van recht en toepassing van het algemene stelsel
2016-120


22-09-2016

Prejudiciële vragen
Programmawet (I) van 24 december 2002 (art. 353bis)

Schending (in zoverre de in het geding zijnde bepaling niet van toepassing is op de werknemers die als gevolg van het faillissement van een onderneming werden ontslagen in de periode van 1 februari tot 30 juni 2011)

Rolnummer(s): 6258
Werkgelegenheid - Verminderingen van socialezekerheidsbijdragen - Doelgroepverminderingen voor werkgevers die werknemers ontslagen ingevolge faillissement, sluiting of vereffening, in dienst nemen - Uitsluiting van de werknemers ontslagen in de periode van 1 februari 2011 tot 30 juni 2011
2016-119


22-09-2016

Prejudiciële vragen
Wetboek van strafvordering (art. 464/1, § 8) en Gerechtelijk Wetboek (art. 1675/13, § 1)

Geen schending

Rolnummer(s): 6226
Gerechtelijk recht - Collectieve schuldenregeling - Procedure - Gerechtelijke aanzuiveringsregeling - Onmogelijkheid van kwijtschelding van strafrechtelijke geldboeten en van lopende onderhoudsverplichtingen - Ontstentenis van overgangsregeling
2016-118


22-09-2016

Prejudiciële vragen
Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (art. 2, § 1, 1°, laatste zinsnede)

Geen schending

Rolnummer(s): 6223
Sociaal recht - Stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers - Toepassingsgebied - Uitbreiding - Wetgevende machtiging - Bevoegdheid van de Koning
2016-117


22-09-2016

Prejudiciële vragen
Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (art. 30bis, § 5, eerste en tweede lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6222
Sociaal recht - Stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers - Inning en invordering van de bijdragen voor sociale zekerheid - Sanctie bij ontstentenis van bepaalde stortingen - Veroordeling tot de betaling van een bijslag - Verzachtende omstandigheden - Opschorting of uitstel van de tenuitvoerlegging van de sanctie - Vergelijking van personen gedagvaard voor arbeidsrechtbank met zij die worden vervolgd voor de correctionele rechtbank
2016-116


22-09-2016

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 347-1)

Schending

Rolnummer(s): 6217
Burgerlijk recht - Personen - Adoptie - Voorwaarden voor adoptie - Nieuwe adoptie - Meerderjarige met volle adoptie door inmiddels overleden adoptant - Onmogelijkheid van nieuwe gewone adoptie - Verschil in behandeling met meerderjarige met oorspronkelijke afstammingsband
2016-115


22-09-2016

Prejudiciële vraag
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (art. 203, eerste lid, zoals van toepassing is in het Waalse Gewest)

Schending

Rolnummer(s): 6207
Fiscaal recht - Registratie-, hypotheek- en griffierechten - Waalse Gewest - Gehoudenheid - Bepaling volgens welke het ontdoken recht ondeelbaar door alle partijen bij de akte van verkoop van een onroerend goed verschuldigd is, ook door de partijen waarvoor niet kan worden aangetoond dat zij aan de bewimpeling hebben deelgenomen of dat zij daarvan kennis hadden.
2016-114


22-09-2016

Prejudiciële vraag
Art. 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (vóór de wijziging ervan bij de wet van 21 februari 2010)

Geen schending

Rolnummer(s): 6170
Gerechtelijk recht - Rechtsplegingsvergoeding - Toepassingsgebied - Beroep tegen de beslissing tot weigering om een huwelijk te voltrekken - Vergelijking van de partij die in het ongelijk is gesteld en de ambtenaar van de burgerlijke stand - Gelijke behandeling
2016-113


22-09-2016

Prejudiciële vragen
Wetboek van strafvordering (art. 162bis)

Schending

Rolnummer(s): 6153 • 6294
Strafrechtspleging - Rechtsplegingsvergoeding verschuldigd aan de vrijgesproken beklaagde en aan de burgerrechtelijk aansprakelijke ten laste van de burgerlijke partij - Hoger beroep ingesteld door uitsluitend de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis wanneer de strafvordering werd ingesteld door het openbaar ministerie - Uitsluiting
RECHTERLIJKE ORDE

BS 19/09/2016
Pensionering eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Brussel
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen griffiers en secretarissen dossierbeheerders
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen griffiers en secretarissen dossierbeheerders
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen griffiers en secretarissen dossierbeheerders
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen assistent dossierbeheerder griffies
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen deskundige dossierbeheer parket Antwerpen
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. – Erratum secretaris dossierbeheerder parket Oost-Vlaanderen (grotere aanwerving)
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. – Erratum dossierbeheerder griffie en parket (grotere aanwerving)

BS 21/09/2016
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. – Erratum medewerker dossierbeheer bij het parket Halle-Vilvoorde (grotere aanwerving)
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. – Erratum  assistent dossierbeheer bij het parket Halle-Vilvoorde  (verminderde aanwerving)

BS 22/09/2016
Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Aubel van het vredegerecht van het kanton Limburg en Aubel naar Limburg
Vacante betrekkingen rechters in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afd. Antwerpen en Limburg, Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, rechtbank van koophandel te Gent, afd. West-Vlaanderen
Vacante betrekking directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (voor een mandaat met ingang van 11 oktober 2016 voor een termijn van vijf jaar)

BS 23/09/2016
Hernieuwing functie van advocaat-generaal hof van beroep Gent
Rechterlijke macht: Hof van beroep te Brussel - Arbeidshof te Luik - Arbeidshof te Gent - Rechtbank van koophandel te Gent - Vredegerecht van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen

BS 26/09/2016
Vernieuwingen benoemingen/ontslag rechters in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afd. Hasselt, afd. Antwerpen en afd. Mechelen, aanwijzing afdelingsauditeur bij  arbeidsauditoraat Antwerpen
Verlenging stage aantal gerechtelijke stagiairs voor een periode van zes maanden met ingang van 1 oktober 2016
Rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen afd. Antwerpen en afd. Hasselt

BS 27/09/2016
Benoemingen werkend assessor in strafuitvoeringszaken

BS 28/09/2016
Vacature werkend  en plaatsvervangende assessoren in interneringszaken

BS 29/09/2016
Griffiers/parketsecretarissen/parketjuristen – benoemingen/ontslagnemingen