STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 29 mei - 11 juni 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer, jurisprudentie en wetgevingJurist(en)Cultuur
VJV, Brugge vrijdag 20 juni 2014

Programma

 
Nieuwe benamingen voor hoven en rechtbanken
Officiële lijst hoven en rechtbanken
 
 
  
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

De hervorming van de cassatieprocedure in strafzaken
J. Verbist,  RW 2013-2014, nr. 41, 14/06/2014, 1604

Het vernieuwde Vlaamse Taaldecreet inzake arbeidsverhoudingen
W. Rauws, RW 2013-2014, nr. 41, 14/06/2014, 1602

Dashcams: een nieuwe vorm van digitale bewijslevering in (verkeers)strafzaken
D. De Wolf, RW 2013-2014, nr. 41, 14/06/2014, 1603

De CAO nr. 81 en de privacybescherming van de werknemer, een afdwingbare norm of een papieren tijger?
P. Waterschoot,  RW 2013-2014, nr. 40, 07/06/2014, 1563

Uitzendverbod Telefacts via eenzijdig verzoekschrift: ongrondwettig en strijdig met EVRM
D. Voorhoof, RW 2013-2014, nr. 40, 07/06/2014, 1562

Hervorming Raad van State (deel 1)
E. Brewaeys, NJW nr. 303, 28/05/2014, 426

Wet wijziging naamsoverdracht kind
G. Verschelden, Het nieuwe naamrecht: Is Napoleon werkelijk dood?, Juristenkrant, nr. 290, 28/05/2014, 3

Bestuurlijke lus Raad voor Vergunningsbetwistingen sneuvelt bij Grondwettelijk Hof
T. Vandromme, Juristenkrant, nr. 290, 28/05/2014, 1, 4
GwH nr. 74/2014, 8 mei 2014

Familierecht – onbekwaamheid
J. Bael, De nieuwe wettelijke regeling inzake het bewind en de planning van de nalatenschappen van de ouders van een mentaal gehandicapt kind, T.Not. 2014/3, 130

Grond- en pandenbeleid
F. Charlier, Het ‘Wonen in eigen streek’ vernietigd. Gevolgen voor de notariële praktijk, T. Not. 2014/3, 181

Justitie - Management
Tijdschrift Orde van de dag – speciaal nummer Justitie - Management
X., Tussen droom en daad. Management binnen de zetel Orde van de dag 2014, afl. 66, 1-102
VALLET, N. (Het belang van een multidisciplinaire veranderingsroute: de hervormingen van justitie bekeken vanuit organisatiemanagement)
MAK, E. (Onafhankelijkheid en efficiëntie van de rechtspraak in het New Public Managementparadigma: een reflectie uit Nederland)
VAN RANSBEECK, R. (Standaardisatie van vonnissen en arresten: opportuniteiten en valkuilen bij de digitalisering van justitie)
VANSCHOENWINKEL, J., HONDEGHEM, A., SCHMITZ, S., VERREET, L. (Vertrouwen tussen partners in de strafrechtsketen. Naar een 'New Public Governance')
PLESSERS, J. (Na werklastmeting een doorstart van het College naar een vernieuwend management voor de hoven en rechtbanken?)
DELVAUX, D., SCHOENAERS, F. (Justitie hervormen: leren uit de intrede van de HR-adviseurs)
WILLOCX, B. (Tussen ‘marginaal’ en integraal management: getuigenis van een rechtbankvoorzitter)

Motivering ontslag
L. Peltzer, E. Plasschaert, La motivation du licenciement des travailleurs: nouvelles règles pour tous les travailleurs depuis le 1er avril 2014, JT N° 6565, 377

Elektronische registratie hypotheekkantoor
H. Pelgroms, S. Roeland, Aanloop naar elektronische aanbieding ter registratie en op het hypotheekkantoor: impact voor het notariaat, Not.Fisc.M. 2014/4, 82

Liquidatiebonus
W. Defoor, Liquidatie van vennootschappen met onroerend goed vóór 1 oktober 2014: fiscale kostprijs van de baksteen hoeft niet altijd op de maag te liggen, Nieuwsbrief Notariaat nr. 9, mei 2014, 1

Art. 29bis WAM –spoorvoertuigen
D. Wuyts, Vergoeding van persoonsschade bij verkeersongevallen waarbij een spooorvoertuig betrokken is: de saga vervolgt, noot onder GwH 06/02/2014, nr. 2014/25, NJW nr. 303, 28/05/2014, 455

Fiscale antimisbruikbepalingen
B. Peeters, De algemene fiscale antimisbruikbepalingen. Een commentaar in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, AFT 2014/5, 4

Modernisering van het familiaal vermogensrecht: een gemiste kans?
K. Boone, H. Jacobs, T.Fam. 2014/5, 102

Onderhoudsuitkering na echtscheiding – staat van behoefte
C. Van Roy, De onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting: de onvoorwaardelijke “ja” voor de levensstandaard wordt vervangen door een “ja, maar”, noot onder Cass. 6 maart 2014, T. Fam. 2014/5, , 107

Wet Bescherming Persoon Geesteszieke – omstandig geneeskundig verslag
K. Vereecke, Het omstandig geneeskundig versla als ontvankelijkheidsvoorwaarde in de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke: schending van het recht op toegang tot de rechter?, noot onder Vred. Brugge (III) 27 december 2013, T. Fam. 2014/5, 114

Gemeenschapsmerken en –modellen
Ch. Dekoninck, De territoriale reikwijdte van een beslissing inzake Gemeenschapsmerken en –modellen: united we stand, divided we fail?, RDI 2014/1, 11

Fiscus publiceert richtlijnen over nieuwe btw-vrijstelling
J. Opreel, Fisc. Act. nr. 20, week 29 mei – 4 juni 2014, 1

E-waste (elektronisch afval)
M. Vermassen, E-waste: internationale handel en duurzaam materialenbeheer. Beoordeling van de huidige praktijken in het licht van de wetgeving, TMR 2014/2, 112

Les aspects constitutionnels de l’affaire Wesphael
M. Uytendaele, M. Verdussen, JT n° 6566, 07/06/2014, 401

Verzekeraar draagt voortaan het risico op onvermogen van een medeaansprakelijke derde
Verzekeringsnieuws, nr. 22, 2-6 juni 2014, 2
4 APRIL 2014. - Wet betreffende de verzekeringen, BS 30/04/2014, bl. 35487
Inwerking op 1 november 2014

Aanvullen pensioen
Arbeiders en bedienden krijgen dezelfde behandeling
Verzekeringsnieuws, nr. 22, 2-6 juni 2014, 3

Gerechtelijke medische expertise
N. Soldatos, De aanvrager van een expertise moet niet zelf het onomstotelijk bewijs van zijn schade leveren, Verzekeringsnieuws, nr. 23, 9-13 juni 2014, 1

De wet ‘Salduz’ en het verkeer
Nieuwsbrief Auto, nr. 6, juni 2014, 1
(Bespreking Rb. Leuven 02/12/2011, niet gepubliceerd)

Octrooirecht
P. De Jong, K. Neefs, C. Ronse, Evoluties in het octrooirecht – Overzicht van rechtspraak 2011-2013, TBH 2014/5, 409

De gedeeltelijke vernietiging van de una via-wet: storm in een glas water?
L. Vanheeswijck, TFR nr. 462, mei 2014, 467

Het rechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken
T. Afschrift, TFR nr. 462, mei 2014, 469
BOEKEN

Beginselen van Strafrechtspleging
R. Declercq, Kluwer, 6e editie 2014, 1892 p.

Inrichting van het directiecomité
Benoeming en ontslag van directieleden. Bezoldiging van directieleden en hun sociaalrechtelijke statuut
J. Delanote, CABG 2014, Larcier, 63 p.

Kids-codex -Tweede herwerkte editie 2014
Wet & Duiding Minderjarigen en Recht (5 delen), Larcier

Statuut overheidspersoneel
I. De Wilde, S. Aerts, R. Janvier, De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden van het (contractueel) overheidspersoneel, die Keure, Administratieve rechtsbibliotheek, Bijzondere reeks 2014, 327 p.

De aard van de overeenkomst
A. Aydogan, Intersentia 2014, 576 p.

De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut
J. De Wortelaer, Kluwer 349 p.

Klein verlet of familiaal verlof
A. Vanderschaeghe, Kluwer 2014, 100 p.

Contracten en mensenrechten
Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht
N. Van Leuven, Intersentia 581 p.

Franchising
S. Claeys, AdvocatenPraktijk, Handels- en Economisch Recht, nr. 29, mei 2014, 120 p.

Le nouveau code de droit économique / Het nieuwe wetboek van economisch recht
Alex Tallon, Johan Vande Lanotte, Éditions Larcier, 2014, Reeks  Concurrence et pratiques du marché
Dit boek geeft een eerste toelichting bij de ontwikkelingen op het vlak van mededinging, marktpraktijken en distributierecht.

Actualia rechtsbescherming tegen de overheid
S. Lust, P. Schollen, S. Verbist (eds.), Intersentia 2014, 163 p.
RECHTSPRAAK

Tontineovereenkomst kan eenzijdig beëindigd worden
Cass. 06/03/2014 + noot E. Adriaens, Deelgenoot tontineovereenkomst kan eenzijdig de verdeling vorderen na einde onderliggende relatie, Not.Fisc.M. 2014/4, 104

Mijlpaalarrest HvJ -Vraag verwijderen links naar webpagina’s door google
HvJ 12 mei 2014, C-131/12
(zie ook R. Schoefs, Google moet mensen soms vergeten, Juristenkrant nr. 290, 28/05/2014, 2

Rechtspraak publiek recht
JLMB 2014/22

Rechtspraak verbintenissen en contracten
JLMB 2014/23

WEBSITE

FOD Justitie

Gerechtelijke hervorming
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR - Postuniversitaire cyclus Willy Delva academiejaar 2013-2014
Informatie

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen
Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
UPV - VUB West-Vlaanderen – Conferentie van de Jonge Balie Brugge
29ste Cyclus Permanente Vorming 2013-2014

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

STUDIEDAGEN

Seminarie 'Verkeer op punt'
UGA, Boortmeerbeek 12 juni 2014
Programma

Zwartwerk anno 2014
Op vrijdag 13 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studiedag
‘Zwartwerk anno 2014’.
Programma

Sociale media in de onderneming
Op dinsdagnamiddag 17 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Sociale media in de onderneming. Drie actuele juridische aspecten’.
Programma

Aandachtspunten bij de opmaak van de overdrachtsovereenkomst
Lexalert Online seminarie, dinsdag 17 juni 2014 van 12u00 tot 14u00
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen
Op dinsdagnamiddag 17 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Zelfstandige samenwerkingsvormen: een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen.
1. Risico’s bij het werken met zelfstandige dienstverleners die opdrachten . uitvoeren met hun personeel: terbeschikkingstelling - hoofdelijke aansprakelijkheid.
2. Vennootschapsmandaten en managementovereenkomsten’.
Programma

Woninghuur
Op woensdagnamiddag 18 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Woninghuur: 10 redenen waarom de huurder weigert te betalen’.
Programma

Handelshuur
Op donderdagnamiddag 19 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Handelshuur: twee actuele topics. Duur, opzegging en hernieuwingsaanvraag. Huuroverdracht, onderhuur en vervreemding van het gehuurde goed’
Programma

Testamenten anno 2014
Op donderdagnamiddag 19 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag‘Testamenten anno 2014.
1. 10 vuistregels voor fiscale successieplanning via testament
2. Een slim testament: analyse van clausules met hoofdzakelijk civielrechtelijke doelstellingen aan de hand van een modeltestament’
Programma

Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en testamenten
Op vrijdagnamiddag 20 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag
‘Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en testamenten. Selectie van recente rechtspraak’.
Programma

Na zes maanden BTW-plicht voor advocaten: een stand van zaken
Larcier opleiding in samenwerking met OVB, studieavond Brussel 24 juni 2014
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen
Op dinsdagnamiddag 24 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Zelfstandige samenwerkingsvormen: een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen.
Programma

Fiscale topics rond vruchtgebruik op aandelen
Op dinsdagnamiddag 24 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Fiscale topics rond vruchtgebruik op aandelen’.
Programma

Ontbinding en vereffening van vennootschappen en verenigingen
Lexalert online-seminarie, 24 juni 2014
Programma

Beleggingsverzekeringen
Leuvense Wetsdagen 2014
Op dinsdag 8 juli 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag (9u30 - 17u)
‘Beleggingsverzekeringen: een grondige analyse'.
Programma

EU Law and Policy on Immigration & Asylum
European Summer School
Brussels Université Libre de Bruxelles (U.L.B.) 30 juni - 11 Juli 2014
Programma

Het nieuwe Wetboek van economisch recht
Leuvense Wetsdagen 2014
Op donderdag 10 juli 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag (twee aparte sessies) ‘Het nieuwe Wetboek van economisch recht: 5 praktijkgerichte items nader bekeken’.
Programma

Juristendagen 2014
Op donderdag 21 augustus 2014 (De Lozen Boer, Lochristi), dinsdag 26 augustus 2014 (Faculty Club, Leuven) en donderdag 28 augustus 2014 (Kasteel van Brasschaat) organiseert M&D Seminars voor de zevende maal ‘De Juristendagen’, in samenwerking met De Juristenkrant. Er zijn 24 verschillende sessies, elke deelnemer kiest minstens 4 sessies (minstens 2 sessies per dag) en maximaal 12 sessies. De rode draad van de uiteenzettingen is dit jaar familierecht, handelsrecht en onroerend goedrecht.
Programma

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders: wijzigingen en optimalisatie
Lexalert online seminarie, dinsdag, 16 september, 2014
Programma

Intellectuele eigendomsrechten in de arbeidsovereenkomst
Lexalert online seminarie, donderdag, 18 september, 2014, 12-14u.
Programma

Jura Gebruikersopleiding
7 oktober 2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Gent Expo – NL
Programma

Consumentenkrediet: wijzigingen m.b.t. promotie, verkoop, toekenning en controle
Lexalert online-seminarie, 16 oktober 2014
Programma

Jura Gebruikersopleiding
20 november 2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Hasselt – NL
Programma