Nieuwsbrief 29 juni - 18 juli 2019
VACATURE IN ONZE BIBLIOTHEEK
Wij zijn op zoek naar een voltijdse Coördinator bibliotheek
Meer info
ACTUEEL
RECENT IN HET STAATSBLAD

Toegankelijkheid rechtsbijstandverzekering -  vaststelling maximumbedragen per prestatie verricht door advocaat
28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 8, § 2 en 11 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering, BS 12/07/2019, bl. 70597
Bijlage: overzichtstabel maximumbedragen

De OVB heeft het oprichtings- en werkingsreglement van het College van Toezicht goedgekeurd.
Toezicht op de tuchtuitoefening door de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden.
Oprichtings- en werkingsreglement van een College van Toezicht, BS 04/07/2019, bl. 68182
Inwerkingtreding 4 oktober 2019

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties 2e semester 2019: 8 %
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 18/07/2019, bl. 72557

Nieuwe omzettingstabellen vruchtgebruik en lijfrente
1 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van de lijfrente als bedoeld in artikel 205bis, § 2, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, BS 03/07/2019, bl. 67765
1 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, BS 03/07/2019, bl. 67773

Wet betreffende de verandering van de vermelding "uit de echt gescheiden" en "weduwnaar/weduwe" in de administratieve akten
2 MEI 2019. - Wet betreffende de verandering van de vermelding "uit de echt gescheiden" en "weduwnaar/weduwe" in de administratieve akten, BS 11/07/2019, bl. 70007

VAKANTIELITERATUUR
Stefan Ruyschaert, ‘De blauwe kamer’, Maklu 2019, 235 p.
Stefan Ruysschaert, bekend van talrijke fiscale handboeken, is een veelzijdig creatief schrijver en komt nu met een gloednieuwe roman. Een spannend verhaal gaat er gepaard met de nodige humor.
Meer info
 PUBLIEK RECHT
ADMINISTRATIEF RECHT

Taalgebruik in administratieve diensten
J. Bernaerts, Meertaligheid in de contacten tussen eentalige plaatselijke diensten en anderstalige inwoners, TBP 2019/6, 307

Taalkeuze en taalregister in de randgemeenten
A. De Weerdt, W. Naudts, Taalkeuze en taalregister in de randgemeenten – voorgeschiedenis en ‘compromis à la belge’, T. Gem. 2019/2, 49

Overheidsopdrachten & - Overeenkomsten
2019/1
Inhoudstafel

WETGEVINGSPROCEDURE
                 

Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (2017-18)
B. Bijnens, H. Bortels, J. Theunis, TVW 2019/2, 52

Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling Wetgeving van de Raad van State (2017 en 2018)
T. Corthaut, J. Riemslagh, F. Vanneste, J. Van Nieuwenhove, TVW 2019/2, 82

Wetgevingstechniek
J. Van Nieuwenhove, Het instellen van adviserende organen bij de overheid, TVW 2019/2, 107

Parlementair recht
P.D.G. Caboor, De invloed van recente wijzigingen van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers op de wetgevingsprocedure, TVW 2019/2, 109

Lokale besturen
F. Schram, Naar een verruimde bekendmaking en openbaarmaking van lokale regelgeving en lokale beleidsteksten, TVW 2019/2, 112

Taal en wetgeving
K. Hendrickx, C. Jenart, Overleg is het halve werk, TVW 2019/2, 117

OMGEVINGSRECHT

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2019
G. Van Hoorick, P. Vansant, Wolters Kluwer 2019, 525 p.
Beschrijving + inhoudstafel

25 jaar Milieustakingswet: enkele recente evoluties en commentaar
Y. Sternotte, G. Schaiko,  MER 2019/2, apr-jun 2019, 67

Milieueffectrapportage en omgevingsveiligheidsrapport
Y. Loix, C. Smeyers, De integratie van de behandeling en beoordeling van effectenbeoordelingen in het ruimtelijk planningsproces en de vergunningverlening: een nieuwe evolutie in het Vlaamse omgevingsrecht, MER 2019/2, apr-jun 2019, 102

Afstand van meerwaarde: een spoorwissel sinds de codextrein?

S. Vernaillen, K. Dams, BN 2019/2-3, 92

ENERGIERECHT


Het complexe goederenrechtelijke statuut van energie
J. Van de Voorde, , MER 2019/2, apr-jun 2019, 117

LUCHTVAART

Europa harmoniseert dronewetgeving
S. Moens, Juristenkrant nr.392, 26/06/2019, 4
Gedelegeerde verordening (EU) 2019/945 van de Commissie van 12 maart 2019, PB L 11/06/2019 en de
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019, PB L 11/06/2019

VREEMDELINGENRECHT
 

Tewerkstelling buitenlandse onderdanen
E. Van der Elst, N. Brockaers, De langverwachte implementatie van Richtlijn 2011/98/EU inzake één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning en diens gevolgen voor het Belgisch wetgevend kader inzake de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen, T. Vreemd. 2019/2, apr-mei-jun 2019, 106

Het impliciet verzoek om internationale bescherming

H. De Vylder, P. Van Roeyen, T. Vreemd. 2019/2, apr-mei-jun 2019, 120

Rechtspraak vreemdelingenrecht
T. Vreemd. 2019/2, apr-mei-jun 2019
Inhoudstafel

ONDERWIJS


Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB)
2019/04-05, mrt-apr/mei-jun 2019
Inhoudstafel

BURGERLIJKE STAND


Van ‘gescheiden’, ‘weduwe’ of ‘weduwnaar’ naar ‘ongehuwd’ in administratieve akten
I. Vogelaere, Jura Nieuws 11/07/2019
2 MEI 2019. - Wet betreffende de verandering van de vermelding "uit de echt gescheiden" en "weduwnaar/weduwe" in de administratieve akten, BS 11/07/2019, bl. 70007

GEGEVENSBESCHERMING


Richtlijn Politionele en Justitiële Verwerkingen
R. Saelens, Europa zet de bakens uit voor de verwerking van persoonsgegevens voor opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie: een beknopte verkenning van de Richtlijn Politionele en Justitiële Verwerkingen in het licht van de wet op het politieambt, P&R 2019/2, 51

De implementatie van artikel 23 AVG
Na de hervorming de contrareformatie?
K. Huysmans, TPP 2019/2, 6

Wijziging van de wet private veiligheid maakt beperkingen van de AVG-rechten mogelijk
B. Fiten, TPP 2019/2, 14

De ePrivacy Verordening: “GDPR, the sequel?”
Editorial, Computerrecht 2019/3, juni 2019, 169

GROND- EN MENSENRECHTEN


Grondwettelijk Hof wil wettelijke ruimte voor genderdiversiteit
P. Cannoot, Juristenkrant nr. 392, 26/06/2019, 1
GwH 2019/99, 19 juni 2019

BURGERLIJK RECHT
FAMILIAAL (VERMOGENS)RECHT

Echtscheiding door onderlinge toestemming
S. Brouwers, Reeks Notariële Praktijkstudies (RNPS), 2e editie, Wolters Kluwer 2019, 265 p., met 6 modellen
Beschrijving + inhoudstafel

Themanummer ‘Beschermde personen’
T. Vred. 2019/5-6, mei-jun 2019
Inhoudstafel

Bewind en zorgvolmachten anno 2019
T. Wuyts, Wolters Kluwer, 2e editie, 2019, 697 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GOEDERENRECHT


Eigendom van data?
Reculer pour mieux sauter
K. Swinnen, TPR 2019/1, 63

Toekomst van de circulaire vastgoedeconomie
B. Verheye, TPR 2019/1, 107

Partijautonomie in het Nederlandse goederenrecht
S. Bartels, TPR 2019/1, 303

Wilsautonomie in het Belgisch goederenrecht
V. Sagaert, TPR 2019/1, 337

Rechtspraak zakenrecht
RABG 2019/11
Inhoudstafel

Bijzonder voorrecht onbetaalde verkoper van geleverde goederen
D. De Ruysscher, De zakenrechtelijke bescherming van de onbetaalde verkoper na levering van roerende goederen, rechtshistorisch bekeken, TBH 2019/3, mrt 2019, 401

VERBINTENISSENRECHT
 

Het Vlaams Woninghuurdecreet: een grondige renovatie van het woninghuurrecht?
S. Meys, D. Vermeir, TBO 2019/3, mei-jun 2019, 197

Het regionaal woninghuurrecht in rechtsvergelijkend perspectief (Deel I)
R. Timmermans, Huur 2019/2, 59

Verhuur van studentenkotten.
Wat verandert er onder het Vlaamse Woninghuurdecreet?
F. Tack, BN 2019/2-3, 122

Bijzondere overeenkomsten in hoofdlijnen. Deel 1. Koop

R. De Wit, Gompel&Svacina 2019, 260 p.
Beschrijving + inhoudstafel
JEUGDRECHT
Het Vlaamse jeugddelinquentierecht
J. Put, J. Leenknecht (eds.), Larcier 2019, 247 p.
Beschrijving + inhoudstafel
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
Advocaten staan grotendeels positief tegenover bemiddeling
R. Boone, Juristenkrant nr. 392, 26/06/2019, 9
Deze studie is gepubliceerd in boekvorm bij Larcier:
Advocaten en bemiddeling
Een empirische exploratie
T. Wijnants, Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrech,  Larcier 2019, 232 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Tevens vindt er een studieavond plaats aan de UGent op 26 augustus 2019:
Meer info

Het licht en de duisternis in de advocatenerelonen
H. Lamon, Juristenkrant nr. 392, 26/06/2019, 13

De nieuwe gerechtelijke stage
R. Van Ransbeeck, A. Kittel, Le nouveau stage judiciaire, TBBR 2019/6, 319
Dit artikel is de vertaling van: R. Van Ransbeeck, De nieuwe gerechtelijke stage, RW 2018-2019, 483-497

Procedure gerechtelijke vereffening-verdeling
B. Van den Bergh, Over de specifieke kenmerken van het hoger beroep in de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling, BN 2019/2-3, 100

De onverjaarbaarheid van de rechtsband is grondwettelijk
Strada lex Nieuws 12/07/2019
GwH 2019/107, 3 juli 2019

Rechters, griffiers en magistraten van OM hebben geen machtiging meer nodig om persoonsgegevens uit Rijksregister te verwerken

L. Lemmens, Jura Nieuws 11/07/2019
5 MEI 2019. - Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, BS 19/06/2019, bl. 62001 (art. 133-137)

Rechterlijke beslissingen van interne rechtspraakdatabank Juridat toegankelijk voor àlle leden van rechterlijke orde
L. Lemmens, Jura Nieuws 10/07/2019
5 MEI 2019. - Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, BS 19/06/2019, bl. 62001 (art. 123-124)

CASSATIERECHTSPRAAK

De rol van de rechtsvergelijking in de rechtspraak van het Hof van Cassatie
E. Dirix, TPR 2019/1, 21

Omgaan met omgaan
Een kwalitatief empirisch onderzoek naar de omkeringen in de cassatierechtspraak
M. Van Der Haegen, TPR 2019/1, 197

ONDERNEMINGSRECHT
Wetboek Ondernemingsrecht
Geannoteerd Wetboek die Keure 2019
Bijgewerkt tot en met BS 29 mei 2019
Beschrijving + inhoudstafel

Onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen

Gevolgen van de wet van 21 maart 2019 voor het notariaat
N. Janssens, BN 2019/2-3, 109

Rechtspraak ondernemingsrecht
RABG 2019/10
Inhoudstafel

Afronding op 5 eurocent straks verplicht voor cashbetalingen
KvT, Balans nr. 832, 08/07/2019, 3
2 MEI 2019. - Wet houdende diverse bepalingen inzake economie, BS 22/05/2019, bl. 48542 Inwerkingtreding 1 december 2019

Rechtspraakoverzicht concessieovereenkomsten
P. Kileste, C. Staudt, Examen de jurisprudence. Résilation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indeterminée (2011 à 2018), TBH 2019/3, mrt 2019, 347

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De statuten van de nieuwe vennootschappen zijn online beschikbaar
Strada lex Nieuws 10/07/2019
Statuten vanaf 1 mei 2019. Statuten van vennootschappen opgemaakt vóór 1 mei 2019 blijven beschikbaar op de griffie
https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search

Aflosbare aandelen
F. Jorens, Aflosbare aandelen (‘redeemable shares’) vanuit Belgisch perspectief: een analyse bij de overgang van W.Venn. naar WVV, TRV-RPS 2019/4, 01/07/2019, 347

Het nieuwe Belgische vennootschapsrecht door de ogen van de Noorderburen
H. Boschma, L. Lennarts, H. Schutte-Veenstra, TRV-RPS 2019/4, 01/07/2019, 359

Wijzigingen voor NV in het WVV
De Venn. 2019/7, juli 2019, 4

UBO, driemaal is scheepsrecht
De Venn. 2019/7, juli 2019, 9

Het nieuwe vennootschapsrecht (2)
B. Samyn, O. Stollenwerck, T. Not. 2019/6, juni 2019, 459

Vzw, stichting, ivzw en coöperatie
Denef Marleen (ed.), die Keure 2019, 210 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Le Code des sociétés et des associations
Présentation et premiers commentaires,  1re édition 2019
Edouard-Jean Navez, Adrien Navez, Les Dossiers du Journal des tribunaux nr. 112
Larcier 2019, 397 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen

D. Van Gerven, BN 2019/2-3, 49

Rechtsleer vennootschapsrecht
TBH 2018/9
Inhoudstafel

De invoering van het Belgisch UBO-register: voetangels en klemmen
D. Van Moppes, BN 2019/2-3, 63

Een nieuw élan voor elektronische effectenregisters met het WVV
S. Roeland, BN 2019/2-3, 125

Aandeelhouders en hun persoonlijke schuldeisers
J. Vananroye, De persoonlijke schuldeiser van een aandeelhouder: het ondergeschoven kind van het vennootschapsrecht, TBH 2019/3, mrt 2019, 343

Het stelsel van de herwaarderingsmeerwaarden
A. Snyers, Het stelsel van de herwaarderingsmeerwaarden: een mooi staaltje juridisch kunst- en vliegwerk, TBH 2019/3, mrt 2019, 418

BOEKHOUDRECHT


Ook vrije beroepers zijn boekhoudplichtige ondernemingen: CBN-advies
S. Van Crombrugge, Balans nr. 832, 08/07/2019, 1

Definitief CBN-advies over groepsbijdrage
S. Van Crombrugge, Balans nr. 832, 08/07/2019, 4

CBN-advies over boekhoudplichtige ondernemingen: wie en vanaf wanneer?
S. Van Crombrugge, Balans nr. 831, 30/06/2019, 1

CBN over ondernemingen met mogelijkheid tot vereenvoudigde boekhouding
S. Van Crombrugge, Balans nr. 831, 30/06/2019, 5

VERZEKERINGEN


Wet Peeters II: intellectuele bouwberoepen moeten zich verzekeren voor hun aansprakelijkheid
N. Clijmans, Juristenkrant nr. 392, 26/06/2019, 7
9 MEI 2019. - Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector, BS 26/06/2019, bl. 65575
Inwerkingtreding 1 juli 2019

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen voor de verzekeraars
G. Maelfait, T. Verz. 2019/2, 144

Levensverzekeringsovereenkomst
M. Mairlot, F. Collon, L’assurance-vie ‘fonds dédié’ en Belgique: état des lieux, T. Verz. 2019/2, 165

Rechtspraak verkeersrecht – verzekeringen – aansprakelijkheid
T. Pol. 2019/2
Inhoudstafel

CONSUMENTENRECHT


Kinderrechten en reclamewijsheid in het digitale tijdperk
V. Verdoodt, DCCR nr. 124, jul-aug-sep 2019, 3

De nieuwe EU Geoblocking Verordening
J.C.A. Houdijk, R.M.T.M. Jaspers, De nieuwe EU Geoblocking Verordening: wat verandert er voor handelsondernemingen en hun klanten op het vlak van online-verkoop?, Computerrecht 2019/3, juni 2019, 171

MEDEDINGING

Competitio

Tijdschrift voor Belgische Mededinging, 2019/2
Inhoudstafel

INFORMATICA

Rechtspraak informatie- en communicatietechnologie
RABG 2019/9
Inhoudstafel

FINANCIEELRECHT
Woonkredieten
Dossier Woonkredieten, Bank. Fin. 2019/2
Inhoudstafel
STRAFRECHT
Het openbaar ministerie stelt zijn Witboek voor
Op weg naar 2025: het witboek van het openbaar ministerie
Voorstellen voor een performant en modern openbaar ministerie ten dienste van het publiek

Wapengelijkheid primeert: ook beklaagde heeft recht op bijkomende termijn voor volgberoep
R. Vasseur, Juristenkrant nr.392, 26/06/2019, 2

Aangepaste wapenwet verbiedt twee types vuurwapens
B. Mabilde, Juristenkrant nr.392, 26/06/2019, 8
5 MEI 2019. - Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, BS 24/05/2019, bl. 50023

Nullum Crimen
Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht, nr. 3, juni 2019
Doctrine:
- strafrechtelijke aansprakelijkheid publiekrechtelijke rechtspersonen
- Salduzrechtspraak
Inhoudstafel

Bescherming identiteit politieagenten
H.D. Bosly, La protection de l’identité des policiers, RDP 2019/6, jun 2019, 723

Moederschap na sexueel geweld in Burundi
M. Nduwimana, Le controle social de la maternité issue du viol d’après-guerre au Burundi, RDP 2019/6, jun 2019, 774

Een einde aan het verbod van majesteitsschennis?

A. Nieuwenhuis, TBP 2019/6, 329
FISCAAL RECHT
Vennootschapsbelasting
A. Deboever, K. Dewagtere, Nieuwe aangifte en circulaire verduidelijken antimisbruikbepalingen bij inwerkingtreding hervorming vennootschapsbelasting, Fisc. Act. nr. 25, week 4-10 juli 2019, 1
A. Deboever, K. Dewagtere, De nieuwigheden in de aangifte vennootschapsbelasting aj. 2019, Fisc. Act. nr. 25, week 4-10 juli 2019, 7

Een fiscale visitatie in een bewoond lokaal moet uitdrukkelijk gemotiveerd worden
 
Strada lex Nieuws 09/07/2019
GwH 104/2019, 27 juni 2019

Vrije beroepen en verplichting om het dagboek te laten nummeren en paraferen

TaxWin, FISCanalyses & Praktische tip, 05/07/2019
Wijziging art.320 WIB
Beoefenaar vrij beroep moet niet langer langs de controle der belastingen gaan om het dagboek te laten nummeren en paraferen indien hij een ingebonden en genummerd dagboek gebruikt dat hij heeft aangekocht bij een gespecialiseerde boekhandel.

Visitatie woningen: machtiging politierechter is ‘geen vodje papier’

C. Buysse, Fiscoloog nr. 1618, 03/07/2019, 1

Tekenen en indiciën
JVD, Indiciaire taxatie: wat houdt het te leveren tegenbewijs precies in?, Fiscoloog nr. 1618, 03/07/2019, 8

Forfaitaire voordelen van alle aard
B. De Cock, Geen belastbaar voordeel bij marktconforme vergoedeing, Fisc. Act.nr. 24, week 27 jun-3 jul 2019, 1

Vennootschapsbelasting
P.-J. Wouters, Gunsttarief bij mobilisatie van vrijgestelde reserves: terug van weggeweest, Fisc. Act.nr. 24, week 27 jun-3 jul 2019, 4

Roerende voorheffing
L. Vanneste, Zaak Wereldhave: hof te Brussel bevestigt discriminatie en strijdigheid met Europees recht, Fisc. Act.nr. 24, week 27 jun-3 jul 2019, 8

Enkele praktische problemen rond de Vlaamse aangifte van nalatenschap

A. Ghysens, , T. Not. 2019/6, juni 2019, 490

Waardering van onroerende goederen voor de aangifte in de nalatenschap
H. Dhont, Waardering van onroerende goederen voor de aangifte in de nalatenschap kan voortaan door een kosteloze schatting via de Vlaamse Belastingdienst, BN 2019/2-3, 119

Vervolgingsbeleid fiscale misdrijven

- Raad van Bestuur BATL (eds.), Over de opportuniteit van (de dreiging met) bestraffing door celstraf bij (beweerdelijke) fiscale misdrijven en de procedurele waarborgen bij de strafrechtelijke vervolging hiervan, Rubriek ‘Vrij Gesteld’ nr. 150, TFR nr. 564, juni 2019, 599 (BATL: Belgian Association of Tax Lawyers)
- M. Maus, Over het maatschappelijk belang van de fiscale fraudebestrijding en de fiscale rechtsbescherming, Rubriek ‘Vrij Gesteld’ nr. 151, TFR nr. 564, juni 2019, 605

Roerende inkomsten

K. Hellinckx, S. Pauwels, L. Vanneste, Misbruik en fraude inzake roerende voorheffing aangepakt: pensioenfondsen, Fisc. Act. nr. 23, week 20-26 jun 2019, 3

Nuttige cijfers voor 2019
W. Defoor, Nieuwsbrief Notariaat nr. 9, week 17 en 18 2019, 1

Registratiebelastingen en –rechten en appartementsmede-eigendom
S. Wynant, BN 2019/2-3, 77

De Belgische fiscaliteit is geen Hydra
S. Janssens, Editoriaal, TvRF 2019/1, 2

Er was eens… een woonkrediet
S. Janssens, TvRF 2019/1, 4

Aanpassingen van de VCF ingevolge het nieuwe WVV

T. Dumont, TvRF 2019/1, 13

LOKALE BELASTINGEN

De belastingvrijstelling van intercommunales
T. Bonne, M. Decock, De belastingvrijstelling van intercommunales 2.0: de ‘economische activiteit’ als maatstaf?, T. Gem. 2019/2, 60

BTW

Btw op onroerende verhuur
De Venn. 2019/7, juli 2019, 10

BTW – uitgaven huurder aan gebouw
S. Ruysschaert, Werken uitgevoerd door een belastingplichtige aan een gebouw dat hij huurt en die al dan niet geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de verhuurder, Huur 2019/2, 64

Kortetermijnverhuur: nieuwe regeling schiet zijn doel voorbij
J. Opreel, Fisc. Act. nr. 23, week 20-26 jun 2019, 1

Schenking overschotten vrij van btw: fiscus licht regeling toe in afwachting van KB
J. Opreel, Fisc. Act. nr. 23, week 20-26 jun 2019, 8

INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT


EU-Hof bemoeilijkt plannen slimme kilometerheffing of wegenvignet
W. Willems, Fiscoloog Internationaal nr. 427, 30/06/2019, 1
HvJ 18 juni 2019, C-591/17, Oostenrijk/Duitsland

Hybride mismatches: de Belgische wetgever als voortrekker?
B. Peeters, Fiscoloog Internationaal nr. 426, 31/05/2019, 1
SOCIAAL RECHT
Neerlegging arbeidsreglement enkel nog elektronisch
L. Van Lerberghe, Lexsocial 11/07/2019
https://www.arbeidsreglement.belgie.be/

Net voor de start van de zomer: recente rechtspraak ontslagrecht

Advocatenkantoor Lydian (auteur), Lexalert juridische nieuwslijn 4 juli 2019
Bespreking GwH 93/2019, 6 juni 2019
Berekening van de duur van de opzeggingstermijnen en vergoedingen

De krachtlijnen van de jobsdeal

De Venn. 2019/7, juli 2019, 5

Anderlecht, het Grondwettelijk Hof en het ontslagrecht

W. Rauws, TPR 2019/1, 9

Tewerkstelling buitenlandse onderdanen

E. Van der Elst, N. Brockaers, De langverwachte implementatie van Richtlijn 2011/98/EU inzake één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning en diens gevolgen voor het Belgisch wetgevend kader inzake de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen, T. Vreemd. 2019/2, apr-mei-jun 2019, 106

Afstand van recht en dading in het Belgische arbeidsrecht

D. Cuypers, TSR 2019/2, 265

RECHTSVERGELIJKING
De rol van de rechtsvergelijking in de rechtspraak van het Hof van Cassatie
E. Dirix, TPR 2019/1, 21
GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Duits vignet voor het gebruik van de wegen is strijdig met het Europees recht
Strada lex Nieuws 8 juli 2019
STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be