WETGEVING 30 september - 13 oktober 2016 
GwH: Passende beoordeling nodig bij hernieuwing of omzetting omgevingsvergunning
GwH van 6 oktober 2016, nr. 125/2016
Hoewel er meer dan tien artikelen waren aangevochten, heeft het Grondwettelijk Hof slechts één artikel vernietigd: art. 226 Omgevingsvergunningsdecreet
Normaliter is de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning in Vlaanderen voorzien op 23 februari 2017. Er zijn echter nog
wijzigingen op stapel in het Vlaams Parlement

Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten

Besluiten en omzendbrieven politiediensten

Procedure voor in diensthouding van de personeelsleden van de Rechterlijke Orde na 65 jaar

Internering – vaststelling model slachtofferverklaring

Hervorming van het statuut van de hypotheekbewaarders

Organisatiestructuur hypotheekkantoren:  worden als zuiver administratieve diensten opgenomen in de Administratie Rechtszekerheid

Retributies uitvoering hypothecaire formaliteiten en aflevering afschriften en getuigschriften

 Indexcijfer consumptieprijzen september 2016
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2016, BS 30/09/2016, bl. 67964
PUBLIEK RECHT

Verslag van de activiteiten van het College van provinciegouverneurs van 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016
College van provincie gouverneurs opgericht krachtens artikel 131bis van de provinciewet. - Bericht voorgeschreven door artikel 15 van het huishoudelijk reglement, BS 03/10/2016, bl. 68191

Maatschappelijke integratie
3 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 11/10/2016, bl. 69231

Statuut van de ereconsul
21 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende het statuut van de ereconsul, BS 06/10/2016, bl. 68533

Spoorcodex – interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese unie
21 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex, BS 12/10/2016, bl. 69414
21 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften, BS 12/10/2016, bl. 69415

POLITIE

Bewapening agenten van politie

28 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit betreffende de bewapening van de agenten van politie, BS 04/10/2016,  bl. 68247

Opleiding agenten van politie inzake geweldbeheersing
28 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit betreffende de opleiding van de agenten van politie inzake geweldbeheersing, BS 04/10/2016, bl. 68248

Opleiding tot bewapening agenten van politie
28 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit betreffende de opleiding tot bewapening van de agenten van politie, BS 04/10/2016, bl. 68260

Wijziging verschillende KB’s wat het statuut van de agenten van politie betreft
28 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten wat het statuut van de agenten van politie betreft, BS 04/10/2016, bl. 68260

Omzendbrieven betreffende politiediensten
28 SEPTEMBER 2016. - Omzendbrief betreffende de kosten verbonden aan de sociale promotie van de agenten van politie naar het basiskader. - Facturatie, BS 04/10/2016,  bl. 68367
28 SEPTEMBER 2016. - Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief GPI 48 van 17 maart 2006 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten, BS 04/10/2016, bl. 68368.
28 SEPTEMBER 2016. - Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief GPI 62 van 14 februari 2008 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, BS 04/10/2016, bl. 68370.


ONDERWIJS

Basis- en secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
30 AUGUSTUS 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het basis- en secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, BS 05/10/2016, bl. 68451

Transitieprojecten in de lerarenopleidingen
9 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende transitieprojecten in de lerarenopleidingen, BS 13/10/2016, bl. 69711.

Bezoldigingen sommige personeelsleden van het onderwijs - bekwaamheidsbewijs
9 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de bezoldigingsregeling van sommige personeelsleden van het onderwijs en wat betreft de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs, BS 13/10/2016, bl. 69713

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen hoger onderwijs
9 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 inzake sommige werkingsregelingen betreffende de raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen bevoegd voor het hoger onderwijs, BS 13/10/2016, bl. 69716.

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 03/10/2016,  bl. 68194

Errata BS 28/09/2016 - wet en KB  elektronische economie
21 JULI 2016. - Wet tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht. - Erratum, BS 06/10/2016,  bl. 68539
14 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 21 juli 2016 tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht. - Erratum, BS 06/10/2016, bl. 68540
 
FINANCIEEL RECHT

Reglementen Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
30 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 2 augustus 2016 tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 14 mei 2013 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, gereglementeerde vastgoedvennootschappen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, BS 11/10/2016, bl. 69229


Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII « Betalings- en Kredietdiensten » van het wetboek van economische recht. - Bericht, BS 13/10/2016,  bl. 69755
 
STRAFRECHT

Art. 383bis/1 Sw -  Seksuele uitbuiting van kinderen,  kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf – erkenning organisaties – erkenningscriteria en erkenningsprocedure
18 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning als organisatie bedoeld in artikel 383bis/1 van het Strafwetboek, BS 30/09/2016, bl. 67843


Internering – vaststelling model slachtofferverklaring
27 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de slachtofferverklaring zoals bedoeld in artikel 1, 3° van het koninklijk besluit van 26 september 2016 tot uitvoering van artikel 3, 9°, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, houdende de regels met betrekking tot de wijze waarop de slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, om te worden gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen, BS 30/09/2016, bl. 67845
(Model slachtofferverklaring)


VERKEERSRECHT

Inschrijving voertuigen – proefrittenplaat

28 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens, BS 06/10/2016,  bl. 68541
 
FISCAAL RECHT

Inkomstenbelastingen – voorafbetalingen - aanslagjaar 2017
Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen. - Aanslagjaar 2017, BS 30/09/2016, bl. 67964

Retributies uitvoering hypothecaire formaliteiten en aflevering afschriften en getuigschriften
14 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften, BS 10/10/2016, bl. 68814

Hervorming van het statuut van de hypotheekbewaarders
26 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van vervroegde inwerkingtreding van titel 3, hoofdstuk 1, van de wet van 18 december 2015 houdende fiscale en diverse bepalingen en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het personeel belast met de bewaring van de hypotheken, BS 10/10/2016, bl. 68818

BTW – vrijstellingen uitvoer van goederen en diensten buiten EU
21 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers, BS 11/10/2016,  bl. 69227


Organisatiestructuur hypotheekkantoren: worden als zuiver administratieve diensten opgenomen in de Administratie Rechtszekerheid
13 SEPTEMBER 2016. - Besluit tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten, BS 10/10/2016, bl. 68825

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

2016-130


13-10-2016

Beroepen tot vernietiging
Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (art. 2, 3 en 6)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 6249 • 6274 • 6298
Verbetering van de werkgelegenheid - Loonmatiging - Koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen - Sprong en blokkering van de afgevlakte gezondheidsindex
2016-129


13-10-2016

Beroep tot vernietiging
Programmawet van 19 december 2014 (art. 2 tot 6)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6231
Fiscaliteit - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Tijdelijke opschorting van de indexering van bepaalde fiscale uitgaven - Bijkomende belastingvermindering voor pensioenen
2016-128


13-10-2016

Beroep tot vernietiging
Wetboek van economisch recht (artikelen XI.212, XI.213 en XI.225, ingevoegd bij artikel 3 van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van het boek XI «Intellectuele eigendom» in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6117
Economisch recht - Intellectuele eigendom - Naburige rechten - Recht van de uitvoerende kunstenaars en de producenten op een billijke vergoeding - Openbare uitvoering of uitzending van de prestaties - Doorgifte via de kabel
2016-127


06-10-2016

Prejudiciële vraag
Wetboek van strafvordering (art. 162bis) en algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977 (art. 283)

Geen schending

Rolnummer(s): 6287
Strafrechtspleging - Strafrechtelijke vervolging van misdrijven door de Administratie van douane en accijnzen - Belastingplichtige die door de strafrechter in het gelijk wordt gesteld - Uitsluiting van het recht op een rechtsplegingsvergoeding
2016-126


06-10-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken (art. 29 en 59 - wijziging van artikel 44, eerste lid, 4°, van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, en inwerkingtreding van die wijziging)

Schending (art. 59, derde lid)

Rolnummer(s): 6270
Politiediensten - Rechtspositie van het personeel - Afvloeiingsmaatregelen - Vrijwillig verlof voorafgaand aan de pensioenering - Modaliteiten - Personeelsleden die opteerden voor het behoud van het oorspronkelijke statuut - Wachtgeld - Berekeningsbasis - Retroactieve wijziging
2016-125


06-10-2016

Beroepen tot gedeeltelijke vernietiging
Decreet van het Vlaamse Gewest van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Gedeeltelijke vernietiging (art. 226) - Verwerping van de beroepen voor het overige

Rolnummer(s): 6187 • 6190 • 6191
Vlaams Gewest - Ruimtelijke ordening en milieubeleid - Omgevingsvergunning - Vergunningsprocedure en procedure van bijstelling van de vergunning - Beroep - Hoorrecht - Vervaltermijn in het kader van de tweede administratieve aanleg - Permanent karakter van de omgevingsvergunning - Verplichting tot het uitvoeren van een project-MER en van een passende beoordeling - Stilzwijgend positief advies en delegatie aan de Vlaamse Regering voor het vaststellen van de adviestermijnen
2016-124


06-10-2016

Prejudiciële vragen
Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (art. 2, d), 49, 50 en 55, §3)

Geen schending (art. 50, derde lid, in samenhang met art. 2, d)) - De tweede en de derde prejudiciële vraag behoeven geen antwoord.

Rolnummer(s): 6150
Continuïteit van de ondernemingen - Gerechtelijk reorganisatieplan - Gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord - Voorwaarden voor de homologatie van het plan door de rechtbank - Bescherming van de buitengewone schuldeiser in de opschorting


 
RECHTERLIJKE ORDE
  
BS 30/09/2016
Diverse magistraten – pensioneringen/ontslagnemingen/benoemingen
Vacante betrekkingen -  Erratum: de reserve van geslaagden heeft een geldigheidsduur van drie jaar i.p.v. twee jaar

BS 03/10/2016
Vacante betrekking. - Oproep tot kandidaten magistraten en leden van het gerechtspersoneel voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, bl. 68196

BS 05/10/2016
Parket Oost-Vlaanderen
Griffiers/secretarissen/parketjuristen – benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

BS 06/10/2016
Eerste substituut- arbeidsauditeur arbeidsauditoraat Brussel – eerste substituut-procureur des Konings Charleroi– rechters in handelszaken in  rechtbank van koophandel te Luik – eerste substituut-arbeidsauditeur arbeidsauditoraat Brussel
Dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie - parket Oost-Vlaanderen - vredegerechten Tienen, Aarschot, Landen-Zoutleeuw
Hof van beroep te Antwerpen - Hof van beroep te Gent - Hof van beroep te Brussel -
Hof van beroep te Luik - Arbeidshof te Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant - Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel - Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen - Rechtbank van koophandel te Gent


BS 07/10/2016
Vacante plaatsen griffier dossierbeheerder bij Franstalige arbeidsrechtbank Brussel  en arbeidsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen
Vacante plaatsen secretaris dossierbeheerder federaal parket en arbeidsauditoraat Gent, gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen
Errata BS 19/09/2016 vacante plaatsen griffiers en secretarissen dossierbeheerder
Errata BS 19/09/2016 vacante plaatsen assistenten dossierbeheer

BS 10/10/2016
25 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 2015 tot vaststelling van de procedure voor indiensthouding van sommige personeelsleden van de Rechterlijke Orde na 65 jaar

BS 12/10/2016
Raad van State. - Benoeming tot auditeur
Raad van State. - Hernieuwing van het mandaat van de beheerder van de Raad van State
Raad van State. - Auditoraat. - Ontslag
Raad van State. - Afwijking
Benoeming adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding – aanwijzing functie beslagrechter rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

BS 13/10/2016
Arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Limburg
Arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Limburg