WETGEVING 13 - 24 mei 2016 
Potpourri III – internering en diverse bepalingen inzake Justitie

Quota onderzoeksrechters voor terrorismemisdrijven: 3


Wegverkeer – inbreuken – grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens tussen België en Nederland
Zie ook Persbericht FOD Mobiliteit en Vervoer 20/05/2016

Vaststelling nationaal noodplan aanpak terroristische gijzelneming of aanslag

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Wijziging wet inzake teruggave cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht
 
 
 
MILIEURECHT

Definitieve goedkeuring van het Milieuhandhavingsprogramma 2015-2019 van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu
22 APRIL 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het Milieuhandhavingsprogramma 2015-2019 van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld in artikel 16.2.4 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, BS 20/05/2016, bl. 32531


GEZONDHEIDSRECHT

Waarschuwingen op verpakkingen van roltabak en sigaretten
2 MEI 2016. - Ministerieel besluit betreffende de exacte positie van de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap op roltabak die in roltabak zakjes wordt verkocht, BS 17/05/2016, bl. 31787
2 MEI 2016. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling, de opmaak, de voorstelling en de vorm van de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen voor sigaretten, roltabak en waterpijptabak, BS 17/05/2016, bl. 31793


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Vaststelling nationaal noodplan aanpak terroristische gijzelneming of aanslag
1 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag, BS 18/05/2016, bl. 31981.

Wijzigingen regels examens werving assessoren strafuitvoeringszaken
13 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2006 tot vaststelling van de nadere regels voor de examens met het oog op de werving van effectieve en plaatsvervangende assessoren in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd in penitentiaire zaken en van effectieve en plaatsvervangende assessoren gespecialiseerd in sociale re-integratie en van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van assessoren in strafuitvoeringszaken, de evaluatiecriteria en hun weging, BS 18/05/2016, bl. 32038

Quota onderzoeksrechters voor terrorismemisdrijven: 3
13 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2006 tot vastlegging van de quota van de onderzoeksrechters gespecialiseerd om kennis te nemen van de misdrijven inzake terrorisme, BS 20/05/2016, bl. 32697

Teruggave cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht
4 MEI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht, BS 23/05/2016, bl. 32827


FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII « Betalings- en Kredietdiensten » van het wetboek van economische recht. - Bericht, BS 13/05/2016, bl. 31486

Prijscourant
 DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/05/2016, bl. 32410


STRAFRECHT

Potpourri III – internering en diverse bepalingen inzake Justitie

4 MEI 2016. - Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13/05/2016, bl. 31338


WEGVERKEER

Wegverkeer – inbreuken – grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens tussen België en Nederland
10 APRIL 2016. - Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg, gedaan te Brussel op 25 april 2013, BS 20/05/2016, bl. 32654

Wegverkeer – kruispuntbank van de voertuigen
28 APRIL 2016. - Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen, BS 20/05/2016, bl. 32660

Rijden tijdens periode verlenging onmiddellijke intrekking rijbewijs
2 MAART 2016. - Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968 wat betreft het rijden tijdens de periode waarin de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs werd verlengd, BS 23/05/2016, bl. 32820


SOCIAAL RECHT

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
16 MEI 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 23/05/2016, bl. 32823
SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Geen publicatie nieuwe arresten voor deze periode (update 24/05/2016,15.15u.)
RECHTERLIJKE ORDE

BS 13/05/2016
Tijdelijke opdrachten griffiers
Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage (zittijd 2015-2016)

BS 17/05/2016
Benoemingen plaatsvervangende rechters – hernieuwing functie substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel
Oproep tot kandidaten voor het mandaat van griffier van een arbeidsgerecht en magistraat van een arbeidsgerecht van het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest

BS 18/05/2016
Familie- en jeugdrechtbank Antwerpen en Brussel
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg Limburg - Rechtbank van eerste aanleg te Leuven - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Rechtbank van koophandel te Leuven - Rechtbank van koophandel te Gent

BS 19/05/2016
Benoeming plaatsvervangend rechter arbeidsrechtbank Brussel Nederlandstalig  

BS 20/05/2016
Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissement Antwerpen
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent, arrondissement Oost-Vlaanderen
Vredegerecht van het kanton Herentals

BS 23/05/2016
Erratum vacante betrekkingen griffie rechtbank van eerste aanleg Leuven