Nieuwsbrief 23 juni - 22 september 2020
 
Recente tijdschriftartikelen,
nieuwe boeken en
juridische actualiteiten
Openingstijden bibliotheek
8.30u - 13u en van 13.30u - 16.30u 
Nieuw standbeeld op de Bolivarplaats voor het Gerechtsgebouw te Antwerpen
In november 2017 bood de ereconsul namens de ambassade van India een nieuw bronzen standbeeld aan van Mahatma Gandhi, als schenking aan de stad Antwerpen.
De Stad Antwerpen besloot het beeld te plaatsen voor het Gerechtsgebouw op de Bolivarplaats.
De omgeving van het Vlinderpaleis aan de Bolivarplaats heeft een mooie symbolische relatie tot het inspirerende levensverhaal van mensenrechtenactivist Gandhi, die tevens rechtsgeleerde was.
ACTUEEL

Hof van Cassatie vernietigt  het Reglement betreffende de advocaat en insolventie van de Orde van Vlaamse Balies.
Het Hof acht de ambtshalve weglating als gevolg van het loutere faillissement kennelijk onredelijk.
Cass. 18 september 2020 (C.18.0353N)

Twee ontwerpen KB inzake zaakverdeling van de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank van Antwerpen
Ministerraad 18 september 2020
De ontwerpen verdelen het grondgebied van de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank van Antwerpen in drie afdelingen: de afdelingen Antwerpen, Turnhout en Mechelen. Voor de afdelingen Turnhout en Mechelen wordt evenwel in een specificiteit voorzien.

Persconferentie 10 september 2020: Voorstelling Rekentool Onderhoudsbijdragen met Eerste Voorzitter Hof van beroep Antwerpen, Rob Hobin
Rekentool vindt u hier
Ook terug te vinden in het decembernummer 2019 van het Tijdschrift van Familierecht.

Herdenking slachtoffers WOII: online bestelformulier boek 'Rechtgeaard'
Op 8 september 2020 zou onze balie de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog aan de balies Antwerpen, Mechelen en Turnhout herdenken. Gelet op de coronapandemie kon het evenement jammer genoeg niet doorgaan.
Tijdens deze herdenking zou Stafhouder Jan Verstraete zijn boek 'Rechtgeaard: Het tragische lot van achttien advocaten tijdens de Tweede Wereldoorlog' voorstellen. De balie biedt het boek aan 20,00 EUR te koop aan. Het online bestelformulier vindt u hier. Van harte aanbevolen.

Wetsvoorstel houdende het Wetboek van Strafprocesrecht
55K1239
Advies van de gegevensbeschermingsautoriteit nr. 77/2020 van 24/08/2020

De bekendmaking van de vonnissen en arresten wordt uitgesteld met één jaar
De inwerkingtreding van artikel 9 van de voormelde wet van 5 mei 2019 wordt, door artikel 73 van de toekomstige wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie, uitgesteld van 1 september 2020 tot 1 september 2021
31 JULI 2020. - Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie, BS 07/08/2020, bl. 58048  (art. 73)

M&D Seminars is onderdeel geworden van de NCOI Groep
M&D Seminars maakt nu deel uit van de NCOI Groep, de grootste private onderwijs- en opleidingsorganisatie van de Benelux.
Er is vanaf nu ook een nieuw logo:
                                                     

ALGEMEEN
Wetsontduiking
Nicolas Van Damme, Intersentia 2020, 715 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Rechtspraak COVID-19
Inhoudstafel

COVID-19 en de e-Privacyverordening: nog meer hoofdpijn?
W. Steenbruggen, Editoriaal, Computerrecht 2020/128, 219

PUBLIEK RECHT
BESTUURSRECHT

Het Belgisch federalisme na zes staatshervormingen: unitair of confederaal?
S. Sottiaux, TBP 2020/4, 179

De classificatie van de federale bevoegdheden: residuair, voorbehouden, toegewezen of uitgezonderd?
K. Reybrouck, , TBP 2020/4, 186

Slotwoord studienamiddag over de federale bevoegdheden (28 maart 2019, KU Leuven)
A. Alen, TBP 2020/4, 201

GEMEENTERECHT

De lokale bestuurlijke ordehandhaving in Vlaanderen
B. Warnez, reeks Recht in de gemeente – Bijzondere reeks nr. 5, die Keure 2020, 336 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het Vlaamse Gemeentewegendecreet: een eerste wettelijke verankering van het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor openbare lasten
S. De Winter, T.Gem. 2020/2, 78

Artikel 194 Gemeentedecreet: eeuwenoud, springlevend, gecontesteerd. Waarom moet een inwoner namens zijn gemeente in rechte kunnen treden?
S. Verbanck, T.Gem. 2020/2, 100

RAAD VAN STATE

Capita selecta rechtspraak Raad van State inzake rechtsbescherming tegen de overheid 2018-19
F. Eggermont, RW 2020-2021, nr. 2, 12/09/2020, 42

WETGEVINGSTECHNIEK

Rechtspraakkroniek
-P. Popelier, Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2018-2019), TVW 2020/2, 82
-W. De Cock, Beginselen van behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Hof van Justitie (2016-2019), TVW 2020/2, 88

De beëindiging van de uitwerking van een wijzigingsbepaling
B. Van Thillo, TVW 2020/2, 120

Lokale reglementen
W. De Cock, De vernietiging van het quadverbod in Antwerpen en het gelijkheidsbeginsel in lokale reglementen, TVW 2020/2, 128

PARLEMENTAIR RECHT

De wetgevingsprocedure in tijden van social distancing: een overzicht van enkele parlementaire reglementswijzigingen
P.D.G. Caboor, S. Van Koekenbeek, H. Mussely, TVW 2020/2, 124

Kroniek Parlementair recht
K. Muylle, TBP 2020/4, 205

GRONDRECHTEN  - MENSENRECHTEN


De EU en het EVRM als vormgevers van de Europese grondrechten: samenwerking of concurrentie?
S. Imamovic, TBP 2020/5, 231

POLITIE EN VEILIGHEID
 

Het CPT: een bron voor inspiratie voor politieregelgeving en –beleid (onder meer) in België
K. De Pauw, F. Goossens, Politie & Recht 2020/2, 55

NATIONALITEIT
 

Rechtspraak nationaliteit
JLMB 2020/24
Inhoudstafel

MIGRATIERECHT
 

De leeftijd van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen: er is meer dan een medisch onderzoek en een procedure bij de Raad van State alleen
J. Verhellen, RW 2020-2021, nr. 3, 19/09/2020, 82

Het Migratiepact: kroniek van een crisis
Desmet Ellen, Moonen Toon, Ruys Tom (eds.), reeks Migratie- en migrantenrecht nr. 19, die Keure 2020, 206 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het recht op administratieve bijstand
K. Allyns, Het recht op administratieve bijstand: welke documenten kunnen in welke omstandigheden worden afgeleverd door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen?, T. Vreemd. 2020/2, apr-mei-jun 2020, 118

OMGEVINGSRECHT


De omgevingsvergunning: praktijkgids
Joris Geens, Thomas Sterckx, Olivier Verhulst, nieuwe herwerkte editie 2020, die Keure 2020, 277 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2020
P. Vansant, G. Van Hoorick, Wolters Kluwer 2020, 539 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Zakboekje Milieuhandhaving 2020
Geysels F., Vanheule J., Roggeman E., Callebaut P., Wolters Kluwer 2020, 725 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het nieuw Belgisch marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026

F. Maes, TMR 2020/4, 416

De vergunning van windturbines in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
L. De Brucker, TMR 2020/4, 440

Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO)
nr. 2020/2
Corona en het milieurecht – Vergunningen in West-Vlaanderen in tijden van corona - Justice as a service: wie wil er nog naar de rechtbank gaan en waarom? - De Heathrow-uitspraak: much ado about… yes - minister? - De Benelux Unie als vehikel voor grensoverschrijdende afspraken op milieugebied, ook ten behoeve van lokale actoren in de grensstreken - Op zoek naar lokale instrumenten en strategieën voor de realisatie van de bouwshift - Een jaar na de PAS-uitspraken van de Nederlandse Raad van State: stand van zaken en doorkijk - De voortgang van de stelselherziening van het Nederlandse omgevingsrecht - De milieuverklaring verklaard. Enkele beschouwingen over het gebruik van milieuverklaringen en normdocumenten in het bodembeschermingsbeleid in Nederland

Het nieuwe goederenrecht en het milieu
J. Van de Voorde, TMR 2020/3, 272

Nood(decreet) breekt wet? Coronamaatregelen in het milieurecht
J. Riemslagh, TMR 2020/3, 304

Het toekennen van rechten aan de natuur: had Darwin dan toch gelijk?
H. Schoukens, TMR 2020/2, 124

De natuuraspecten van de omgevingsvergunning
A. Baeyens, MER 2020/2, 71

De vrijstelling van de saneringsplicht in het Bodemdecreet
Y. Sternotte, MER 2020/2, 86

Decretale voorkooprechten over de gewestgrenzen heen
A. Pollie, X. Medats, Not.Fisc.M. 2020/6, 134

Coronamaatregelen in het Vlaamse omgevingsrecht
S. Denys, T.Gem. 2020/2, 115

OVERHEIDSOPDRACHTEN

De aanbestedende overheid & Capita selecta met focus op de rechtspraak
Peter Teerlinck (ed.), Intersentia 2020, 409 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Jaarboek overheidsopdrachten 2019-2020
C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel, B. Wathelet, EBP 2020,1353 p.
Beschrijving + inhoudstafel

ONDERWIJS


Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid
2019-2020/5 mei-jun 2020
Inhoudstafel

CULTUUR EN REISSECTOR


Tegoedbonnen voor afgelaste pakketreizen en evenementen
S. Geiregat, NJW nr. 425, 3.0/06/2020, 522

MOBILITEIT

De vervoerregio’s onder het Decreet Basisbereikbaarheid
F. Vandendriessche, L. Schellekens, T.Gem. 2020/2, 84

GEZONDHEIDSRECHT


Medische dienstencontracten
Filip Dewallens, Gabriël-Luc Ballon, Vincent Sagaert, Evelyne Terryn, Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke, reeks Contractuele clausules nr. 9, Intersentia 2020, 820 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Gezondheidsrecht toegepast
D. Minten, V. Staelens, 4e, grondig herwerkte editie, Intersentia 2020, 246 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GEGEVENSBESCHERMING
Rechtspraak GDPR
JLMB 2020/29
Inhoudstafel

Gegegevensbescherming in België
Accountancy & Fiscaliteit nr. 25, 25/06.2020
Twee jaar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en 1 jaar Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Advies Gegevensbeschermingsautoriteit inzake informatisering van Justitie
Advies met betrekking tot een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie 48/2020 van 5 juni 2020

Het recht op inzage: krijgt de betrokkene waar voor zijn ‘recht’?

A. Focquet, L. Sente, TPP 2020/2, 6

Het opslagbeperkingsprincipe: hoe creëer je een werkbaar gegevensbewaringsbeleid?
L. Van Goethem, TPP 2020/2, 14

Rechtspraak gegevensbescherming

RABG 2020/9
Inhoudstafel

BURGERLIJK RECHT
Wetgevingsoverzicht burgerlijk- en handelsrecht 1 juli – 31 december 2019
R. Jafferali, C. Botman (coord.), Chronique de législation en droit privé (1er juillet – 31 décembre 2019) (Première partie), JT N° 6820, 20/06/2020, 481
R. Jafferali, C. Botman (coord.), Chronique de législation en droit privé (1er juillet – 31 décembre 2019) (Deuxième partie), JT N° 6821, 20/06/2020, 497

FAMILIAAL (VERMOGENS)RECHT


Handboek Familieprocesrecht
P. Senaeve (ed.), Tweede editie, Wolters Kluwer 2020, 1185 p.
Beschrijving + inhoudstafel

COVID-19 en het aantal echtscheidingen. Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
C. Declerck, T. Wuyts, T.Fam. 2020/7, 186

De fiscale mishandeling van de inbreng in de huwgemeenschap onder ontbindende voorwaarde
A. Aydogan, TvRF 2020/1-2, 2

Open invitatie voor een oprechte communautaire dialoog in het familiaal vermogensrecht
A.L. Verbeke, H. Casman, TEP 2020/1, 5

De tweetrapsraket van estate planning in tijden van COVID-19
B. Verdickt, M. Ex, TEP 2020/1, 10

Huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen
H. Casman, A.L. Verbeke, TEP 2020/1, 14

De private stichting als instrument voor familiale regelingen
D. Van Gerven, T. Not. 2020/6, 439

Buitenlandse notariële schenkingen weldra belastbaar
N. Geelhand de Merxem, Fisc. Act. nr. 27, week 16-22 juli 2020, 1

Echtelijke moeilijkheden & echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020
H. Casman, P. Macaluso, Intersentia 2020, 100 p.
Beschrijving + inhoudstafel

COVID-19 en het familierecht. Als ik kon toveren, kwam alles voor elkaar

C. Declerck, T.Fam. 2020/6, 158

De privaatrechtelijke positie van transgender personen in België

G. Verschelden, TPR 2019-3/4, 1211

Vrijwillige verkopingen met handelingsonbekwamen
K. De Greve, Intersentia 2020, 221 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Themanummer ‘Beschermde personen’
T. Vred. 2020-5/6
Inhoudstafel

ERFRECHT

Schulden in het erfrecht
B. Van den Bergh, T.Not. 2020/7-8, 601

De uitgestelde heffing van de erfbelasting op voordelen uit levensverzekeringen
A. Ghysens, T.Not. 2020/7-8, 634

GOEDERENRECHT


De onderschatte rol van wilsautonomie in het huidige en in het nieuwe goederenrecht: kwalitatieve verbintenissen als proefstuk
S. Demeyere, TPR 2019-3/4, 1055

Publicatie van de nieuwe omzettingstabellen van het vruchtgebruik en van de lijfrente voor 2020
Strada lex nieuws 13 juli 2020
Op 3 juli 2020 werden de nieuwe omzettingstabellen van het vruchtgebruik en van de lijfrente in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De mysteries van artikel 914 BW: hoe moet het vruchtgebruik van de langstlevende worden aangerekend?
A. Aydogan, T. Not. 2020/6, 480

Privaatrechtelijke aspecten van assistentiewoningen onder toepassing van het - decreet van 15 februari 2019 betreffende de woonzorg

R. Timmermans, Reeks Notariële Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2020
Beschrijving + inhoudstafel

De vereniging van mede-eigenaars in lockdown

R. Timmermans, T.App. 2020/2, 3

VERBINTENISSENRECHT


HUURRECHT

Huur zakboekje
M. Dambre, W. Defoor, T. Vandromme, K. Vanneste, Wolters Kluwer 2020, 436 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdschrift Huur
2020/2, juni 2020
Inhoudstafel

Themanummer ‘Huur 2’

T. Vred. 2020/7-8
Inhoudstafel

Woninghuur en studentenhuur ten tijde van het coronavirus. Covid-19: verplichtingen van partijen en het einde van de overeenkomst

H. Vyncke, TBBR 2020/6, 325

BOUWRECHT

Het ‘tweede luik’ van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector
K. Uytterhoeven, TBO 2020/3, 203

Voorlopige en definitieve oplevering, inontvangstneming en aanvaarding: what’s in a name?
M. Thielens, S. Busscher, M. Schoups, TBO 2020/3, 232

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT


Lichamelijke schade: repertorium van rechtspraak 2018-2019-2020
M. Sommerijns, Intersentia 2020, 304 p.
Beschrijving + inhoudstafel

BEWIJSRECHT

Het nieuwe bewijsrecht ALLIC V
Thierry Vansweevelt, Britt Weyts, reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht, nr. 15, Intersentia 2020, p. 133
Beschrijving + inhoudstafel

JEUGDRECHT

De leeftijd van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen: er is meer dan een medisch onderzoek en een procedure bij de Raad van State alleen
J. Verhellen, RW 2020-2021, nr. 3, 19/09/2020, 82

Reacties en vervangende reacties in het jeugddelinquentierecht
B. De Smet, T. Strafr. 2020/3, 184

Gemeenschapsdienst in het jeugddelinquentierecht
B. De Smet, NC 2020/3, 236

Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten
2020/2
Inhoudstafel

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

Werving van kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren (Tweede semester 2020)
Werving van kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren (Tweede semester 2020). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg, BS 14/09/2020, bl. 66463

Deontologie voor advocaten -
M&D Seminars Virtual Classroom met Frank Judo op 10 november 2020
 Programma

Advocatenvennootschap

Fyon, M., Les sociétés d'avocats, JT 2020, afl. 6822, 517-533

Bereiken deontologie, tuchtrecht en tuchtrechtspraak van de advocatuur hun doel?
J. Stevens, TPR 2019-3/4, 1309

Strijd tegen het witwassen van geld: sancties ook voor de advocaten
Strada lex nieuws 24 juli 2020
Drie koninklijke besluiten van 30 juni 2020 keuren reglementen goed van verschillende balies betreffende de administratieve sancties, aangenomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Regering moet UBO-meldplicht van advocaat herschrijven na arrest van Raad van State
C. Govaert, Jura Nieuws 23/07/2020
RvS 26 juni, nr. 247.922

Ook volgens Cassatie genereert advocatenwerk geen auteursrechten
TaxWin Dagelijks commentaar 20 juli 2020
Zie ook:
Auteursrechten advocaat - veinzing cessieovereenkomst - recht op rechtszekerheid
TaxWin  Dagelijks nieuws 20 juli 2020
(Cass. 25 juni 2020, F.19.0052.N.)

Aftrek van de erelonen van een advocaat voor de verdediging van een fiscaal dossier
E. Masset, TaxWin 10 juli 2020

Coworking
Een oplossing voor de advocaat van de toekomst?

T. Aertgeerts, S. van Wassenhove, Intersentia 2020, 99 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De advocatentoga. Een historisch verhaal

R. Broekmans, ‘Wetjes en weetjes’, LR 2020/2, 173

Stopzetting tijdschrift Deontologie & Tuchtrecht (D&T)
Het tijdschrift is stopgezet door uitgever Larcier.
Het tweede nummer van de jaargang 2019 is het laatste nummer
Inhoudstafel 2019/2

JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND


Drie reparaties van de wet tot oprichting van een fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand
Strada lex nieuws 20 juli 2020
Het wetsvoorstel houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie herstelt de wet van 9 maart 2020 tot oprichting van een begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die ongrondwettelijk werd verklaard na de arresten 94/2020 van 25 juni 2020 en 38/2020 van 12 maart 2020.

Wetsvoorstel tot verbetering van de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen
55K0175
Aangenomen plenaire vergadering Kamer op 16 juli 2020

JUSTITIE
 

Een standaardformulier voor het opstellen van activiteitenverslagen van de tuchtrechtscolleges
28 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het standaardformulier volgens hetwelk de activiteitenverslagen bedoeld in artikel 423, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek worden opgesteld, BS 10/07/2020, bl. 51458

Openingsredes van de procureurs-generaal naar aanleiding van de opening van het gerechtelijk jaar
Tot 2000 waren de procureurs-generaal verplicht om na het gerechtelijk verlof een openingsrede te houden in hun rechtsgebied. Hoewel die verplichting ondertussen is opgeheven, houden zij deze traditie ook vandaag nog in stand. In deze redes geven zij aan hoe binnen hun rechtsgebied recht is gesproken en kunnen zij een passage wijden aan een relevant onderwerp
https://www.om-mp.be/nl/meer-weten/openingsredes

Hof van Cassatie – Mercuriale 2020

D. Vandermeersch, "De hervorming van de wetboeken in strafzaken: een noodzakelijke sprong van de 19de naar de 21ste eeuw" (PDF)

GERECHTELIJK RECHT

Collectieve schuldenregeling in coronatijden – Tijdelijke overmacht en de schorsing van de aanzuiveringsregeling
J. Van Campenhout, Actualiteit, RW 2020-2021, nr. 1, 05/09/2020, 2

Begin van bewijs of buitengerechtelijke bekentenis? Poging tot afbakening van twee bewijsmiddelen
S. Declercq, RW 2020-2021, nr. 1, 05/09/2020, 3

Rechter of politiek?
Over het Klimaatarrest en het debat over rechterlijk activisme in Nederland
C. Zoethout, TBP 2020/5, 242

Rechtspraak gerechtelijk recht
JLMB 2020/25
Inhoudstafel

(Andermaal) over de bewijsrisicoverdeling bij de schending van informatieplichten
W. Vandenbussche, P&B 2020/3, 91

NOTARIAAT

Het nieuwe bewijsrecht en de notariële praktijk
S. Declercq, S. De Cock, T.Not. 2020/7-8, 565

Nuttige cijfers voor 2020
W. Defoor, Nieuwsbrief Notariaat nr. 12, weken 28-29 2020, 1
Revalorisatiecoëfficiënt
Indexatiecoëfficiënt van het kadastraal inkomen
Rentevoet ter raming van de voordelen van alle aard bij goedkope leningen
Rentevoeten Deposito- en Consignatiekas vanaf oktober 2016
Tarieven inzake investeringsaftrek (aanslagjaar 2021)
Aftrek restaurantkosten
Vermeerderings- en bonificatiepercentages bij de berekening van de voorafbetalingen voor aanslagjaar 2021
Vermeerderingspercentage
Gemiddelde brandstofprijzen inkomstenjaar 2019
Voordeel van alle aard: bedrijfswagens
Aftrek kosten kinderoppas
Voor beslag of overdracht vatbare bedragen
Vennootschapsbelasting: verlaagd tarief
Aftrek voor risicokapitaal

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
De overeenkomst van bepaalde duur en artikel VI.91/5, 5° WER: gerechtvaardigde bezorgdheid van de wetgever of flagrante aantasting van de contractvrijheid van ondernemingen?
D. Rooses, RW 2020-2021, nr. 4, 26 september 2020,  122

Nieuw economisch recht in B2B-relaties

Wouter Devroe, Bert Keirsbilck, Evelyne Terryn (eds.), Intersentia 2020, 242 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Leerstukken ondernemingsrecht

Joeri Vananroye, Dirk Van Gerven, Intersentia 2020, 241 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Impact van de B2B-Wet op de wilsautonomie en de rechtszekerheid; een rechtsvergelijkende analyse

S. Geiregat, R. Steennot, TPR 2019-3/4, 973

Crisisbeleid – toepassing van art. XVIII.1 WER - MB’s pakketreizen en MB’s Toegangtickets

S. Geiregat, Tegoedbonnen voor afgelaste pakketreizen en evenementen, Commentaar bij twee corona-MB’s, NJW nr. 425, 30/06/20220, 522

Een pandemie als overmacht, overmacht als een pandemie?
M. De Potter de ten Broeck, TBH 2020/3, 241

Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht
2020/2
Inhoudstafel

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN


Overdracht van aandelen. Impact van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
S. Van Veen, NJW nr. 426, 09/09/2020, 570

Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap
20/5
Inhoudstafel

Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap
20/4
Inhoudstafel

Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap
2020/3
Inhoudstafel

Ceci n’est pas un dualisme? Over het nieuwe duale bestuursmodel in de NV
J. Delvoie, TPR 2019-3/4, 767

Van werkelijke naar statutaire zetelleer in het WVV: status questionis?
S. Nijs, Nieuwsbrief Notariaat nr. 10, weken 24-25 2020, 1

Aandachtspunten voor de notaris in de procedure van vrijwillige ontbinding en vereffening na het WVV
S. Roeland, T. Not. 2020/6, 457


Jaarverslag ook verplicht voor (zeer) grote verenigingen en stichtingen
KvT, Balans nr. 852, 15/06/2020, 1

De VZW & haar documenten
Procura, Intersentia 2020, 50 p.
Beschrijving + inhoudstafel

INSOLVENTIERECHT

Vrijwillige verkopingen met handelingsonbekwamen

K. De Greve, Intersentia 2020, 221 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Faillissement en lopende overeenkomsten. Een rechtsvergelijkende analyse van artikel XX.139 WER

S. Baeyens, TPR 2019-3/4, 901

Enkel ‘gezonde’ ondernemingen tijdelijk beschermd tegen executiemaatregelen

K. Van Tilborg, Balans nr. 852, 15/06/2020, 2

Het Misdrijf & Faillissementsrecht

Een overzicht van het faillissementsstrafrecht
F. Desterbeck, Intersentia 2020, 117 p.
Beschrijving + inhoudstafel

CONSUMENTENRECHT

Consumentenbescherming bij servitisation (NL)
V. Mak, TPR 2019-3/4, 779

Consumentenbescherming bij servitisation en product-dienst-systemen
B. Keirsbilck, E. Terryn, E. Van Gool, TPR 2019-3/4, 817

Droit de la consommation – Consumentenrecht (DCCR)
nr. 127, apr-mei-jun 2020
Inhoudstafel

TRANSPORTRECHT

Droit des transports
J. P. Kesteloot, Larcier 1re édition 2020, 562 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VERZEKERINGSRECHT

Enkele bedenkingen bij de rol van het indemnitair beginsel voor vaststellingsovereenkomsten in het verzekeringsrecht
B. Weyts, N. Portugaels, TBBR 2020/6, 338

Coronacrisis: sectorale maatregelen voor collectieve toezeggingen
M. Thirion, T.Verz. 2020/2, 209

Individuele levensverzekering aan uitbetalingstermijnen gebonden
S. Bogaert, T.Verz. 2020/2, 213

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT


Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht
M.-C. Janssens, F. Gotzen, VandenBroele 2020, 428 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software
S. Geiregat
Volume I. Analoge distributie en uitputting, Intersentia 2020, 287 p. Beschrijving + inhoudstafel
Volume II. Digitale verspreiding, Intersentia 2020, Beschrijving + inhoudstafel

De ‘aanbieder van een onlinedienst voor het delen van content’ in de richtlijn ‘Digital Single Market’
S. Depreeuw, Computerrecht 2020/3, 81

De niet-rivale goederen, onderzocht aan de hand van de verkrijgende functie van het bezit bij de intellectuele eigendomsrechten
J. Van de Voorde, TPR 2019-3/4, 1143
FINANCIEEL RECHT
Cryptomunten juridisch ontsloten
M. Delanote, P. Waeterinckx (eds.), Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel recht, Intersentia 2020, 168 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het uitstel van betaling van het hypothecair krediet kan verlengd worden tot 1 januari 2021

Strada lex nieuws 13 juli 2020

Obligaties in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: uniformering, vereenvoudiging en vernieuwing

I. Peeters, M. Raes, Bank Fin.R. 2020/1, 30

Impact van de B2B-Wet op financiële diensten en financiële instellingen
T. Boedts, D. Debruyne, Bank Fin.R. 2020/1, 42
STRAFRECHT
Verstek en verzet in strafzaken
B. De Smet, vierde herziene editie, CABG Cahiers, Intersentia 2020, 249 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Een kwantitatief onderzoek naar het slachtofferschap van wraakporno

S. Van den Eynde, Scripta Falconis VIII, Intersentia 2020, 122 p.

Hervorming strafwetboeken

D. Vandermeersch, La réforme des Codes en matière pénale: un saut nécessaire du XIXe au XXIe siècle, JT N° 6823, 05/09/2020, 541

Charlie Hebdo
Elpiniki Kolokatsi, blog eerste aflevering, Advocatenblad (NL),  3 september 2020
De Amersfoortse strafrechtadvocaat Elpiniki Kolokatsi woont in Parijs de zaak Charlie Hebdo bij. Voor het Advocatenblad verzorgt ze een blog.
Zij zal de komende tijd dé grote terrorismeprocessen van Europa bijwonen in Parijs en Brussel.
Charlie Hebdo, de aanslag op de Thalys Amsterdam-Parijs, Bataclan, Zaventem en de Brusselse metro en een handvol andere zaken staan vanaf  2 september tot ver in 2021 op de rol.

Hof van Cassatie – Mercuriale 2020

D. Vandermeersch, "De hervorming van de wetboeken in strafzaken: een noodzakelijke sprong van de 19de naar de 21ste eeuw" (PDF)

Openingsredes van de procureurs-generaal naar aanleiding van de opening van het gerechtelijk jaar
Tot 2000 waren de procureurs-generaal verplicht om na het gerechtelijk verlof een openingsrede te houden in hun rechtsgebied. Hoewel die verplichting ondertussen is opgeheven, houden zij deze traditie ook vandaag nog in stand. In deze redes geven zij aan hoe binnen hun rechtsgebied recht is gesproken en kunnen zij een passage wijden aan een relevant onderwerp
https://www.om-mp.be/nl/meer-weten/openingsredes

De invulling van het begrip ‘ernstige fiscale fraude’ door het KB van 9 februari 2020: heeft de berg opnieuw een muis gebaard?

S. Careel, J. De Smedt, NC 2020/4, augustus 2020, 323

Coronacijfers van het OM (update 10 augustus 2020)

Het College van Procureurs-generaal publiceert vanaf juli maandelijks (10de dag van de maand) de corona/COVID-19-cijfers van het Openbaar Ministerie op deze website: https://www.om-mp.be/nl/article/coronacijfers-van-het-openbaar-ministerie-update-10082020

Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken

Ministerraad 17 juli 2020
De ministerraad keurt ontwerp koninklijk besluit over de gerechtskosten in strafzaken goed.
Het ontwerp beoogt het herstel van artikel 91 van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, dat werd opgeheven bij het koninklijk besluit van 15 december 2019. Het besluit is op 1 januari 2020 in werking getreden.

Verklaringen van verdachten in het strafproces

P. Tersago, Intersentia 2020, 647 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors

R. Verstraeten, F. Verbruggen, 13e editie, Intersentia 2020, 577 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Huiszoeking en beslag

Marc Bockstaele, Willy Bruggeman, Alain Liners, Leo Mares & Sandra Tuypens, Gompels&Svacina 2020, 493 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bijzondere inlichtingenmethoden in de schijnwerpers
 
J. Vanderborght (ed.), Intersentia 2020, 151 p.

Hoe coronaproef is het bijzonder strafrecht?

J. Rozie, L. Claes, NC 2020/3, 219

Decryptiebevel voor de verdachte

C. Conings, R. De Keersmaecker, To save but not too safe: hoogste Belgische rechters zien geen graten in het decryptiebevel voor de verdachte, T. Strafr. 2020/3, 163

De strijd tegen de niet-consensuele verspreiding van seksuele beelden opgevoerd
C. Van de Heyning, , T. Strafr. 2020/3, 176
4 MEI 2020. - Wet ter bestrijding van de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames, BS 18/05/2020, bl. 35762

Het gerecht en de spijtoptant samen aan tafel?
P. Tersago, Politie & recht 2020/2, 72

Instituut strijdt tegen wraakporno
News.belgium, 30/06/2020
Wie het slachtoffer wordt van wraakporno, kan vanaf 1 juli officieel terecht bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Reacties en vervangende reacties in het jeugddelinquentierecht
B. De Smet, T. Strafr. 2020/3, 184

Het Misdrijf & Faillissementsrecht

Een overzicht van het faillissementsstrafrecht
F. Desterbeck, Intersentia 2020, 117 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdschrift Panopticon

2020/4  jul-aug 2020
Inhoudstafel

Rechtspraak ondernemingsstrafrecht

RABG 2020/10
Inhoudstafel

VERKEERSRECHT


Verkeerszakboekje 2020
Verkeersrecht, verzekeringen en schadebegroting
L. De Somer, L. Helsen, Wolters Kluwer 2020,294 p.
Beschrijving + inhoudstafel

FISCAAL RECHT
Bijzondere liquidatiereserve: 10% heffing terugvorderen via bezwaar?
M. De Munter, Fiscoloog nr. 1669, 16/09/2020, 1

Nieuw geluid over ‘interne liquidatie’ en onbeschikbare reserves
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1669, 16/09/2020, 9

Vlaamse registratiebelasting

E. Spruyt, Wat met onttrekking onroerend goed uit afgeschaft vennootschapstype? Fisc.Act. nr. 30, week 10-16 sep 2020, 3

Verhoogde aftrek voor gewone investeringen ‘overrulet’ bijzondere aftrek

JVD, Fiscoloog nr. 1668, 09/09/2020, 1

Beroepskosten
N. Van Robbroeck, Interestaftrekbeperking: circulaire verduidelijkt pseudoconsolidatie, Fiscoloog nr. 1668, 09/09/2020, 3
S. Gnedasj, K. Janssens, Woning in vennootschap: weer een negatief arrest van Cassatie, Fisc. Act. nr. 30, week 10-16 sep 2020, 1

Melding constructie
L. Vanneste, Melding grensoverschrijdende fiscale constructies: wie, waar, wanneer?, Fiscoloog nr. 1669, 16/09/2020, 4
L. Vanneste, FAQ over welke ‘ontwijkingsconstructies’ moeten worden gemeld, Fiscoloog nr. 1668, 09/09/2020, 7

Fiscale algoritmen, profilering en het recht op privéleven

T. Calders, A. Van de Vijver, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 585, september 2020, 611

De fiscale mishandeling van de inbreng in de huwgemeenschap onder ontbindende voorwaarde

A. Aydogan, TvRF 2020/1-2, 2

Onroerende voorheffing en weldadigheidsinstellingen
S. Janssens, TvFR 2020/1-2, 7

Revival van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing?
B. Engelen, D. Moens, TvFR 2020/1-2, 11

De belasting op tweede verblijven van Knokke-Heist, Koksijde en De Panne
B. Engelen, TvFR 2020/1-2, 16

Belasting op elektriciteitsverbruik
B. Engelen, A. Chyla, TvFR 2020/1-2, 19

Vennootschapsbelasting
– Fiscaal Compendium 2020
Y. Verdingh, Wolters Kluwer 2020, 1205 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Jaarboek registratierechten  + nieuwsbrieven

F. Werdefroy 12e editie Wolters Kluwer 2020, 1133 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Roerende voorheffing

N. Bisschop, ‘Oude BV’s: kapitaal verminderen naar 1 EUR als toegang naar verlaagde RV?  Fiscoloog nr. 1666, 26/08/2020, 1

Kapitaal
W. Willems, Gestort kapitaal in BV: boeking op afzonderlijke passiefrekening vereist, Fiscoloog nr. 1666, 26/08/2020, 4

De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2020

C. Buysse, Fiscoloog nr. 1665, 19/08/2020, 1

Wijziging boekjaar: aangepaste aangiftetechnische behandeling
S. Gommers, Fiscoloog nr. 1665, 19/08/2020, 12

s een advocaat die tevens optreedt als schuldbemiddelaar en als voorlopig-bewindvoerder een gemengde belastingplichtige?
Yves Bernaerts, TaxWin 21 augustus 2020
Gent, 24 september 2019, rol 2018/AR/715.geeft een positief antwoord op deze vraag

De aanpassing van de VCF aan het vernieuwd vennootschapsrecht op het vlak van de verkrijging van onroerend goed uit het vennootschapsvermogen: nil novi sub sole?
E. Spruyt, Nieuwsbrief Notariaat nr. 11, weken 26-27 2020, 1

Interestaftrekbeperking van artikel 198/1 WIB 1992

P.-J. Wouters, P. Van den Berghe, AFT 2020/6-7, 6

De voorwaarden tot aankoop van een eigen woning in Vlaanderen door Vlabel gepolijst na recente standpunten

L. Weyts, T. Not. 2020/6, 502

De waardering van effecten in een Vlaamse aangifte van nalatenschap
A. Ghysens, T. Not. 2020/6, 510

Rechtspraak fiscaal recht
JLMB 2020/26
Inhoudstafel

Roerend voorheffing
M. Vandemaele, K. Martens, VVPRbis-regime: hervorming vennootschapsrecht praktisch bekeken, Fisc.Act. nr. 28, 05/08/2020, 1

Buitenlandse notariële schenkingen weldra belastbaar
N. Geelhand de Merxem, Fisc. Act. nr. 27, week 16-22 juli 2020, 1

Aftrek privéwoning in vennootschap
K. Janssens, Aftrek privéwoning in vennootschap: vermelding op algemene vergadering volstaat, Fisc. Act. nr. 27, week 16-22 juli 2020, 8

Uitwinning bestuurder-borg is beroepskost

T. Vandeweyer, Uitwinning bestuurder-borg is beroepskost, zelfs met mandaat via managementvennootschap, Fisc. Act. nr. 27, week 16-22 juli 2020, 10

Autokosten mogen worden verminderd met ‘terugbetaald’ voordeel alle aard, zegt nu ook Cassatie

K. Janssens, Fisc.Act. nr. 26, week 9-15 jul 2020, 1

Vennootschapsbelasting
M. Vandemaele, K. Martens, Interestaftrekbeperking: minister geeft eerste verduidelijkingen, Fisc.Act. nr. 26, week 9-15 jul 2020, 3

Roerende inkomsten
E. Verraes, Fiscale optimalisatie auteursrechten: iedereen auteur?, , Fisc.Act. nr. 26, week 9-15 jul 2020, 7

De algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelastingen (art. 344, § 1 WIB 92): wanneer moet de fiscus (geen) rekening houden met de rechtshandelingen van een belastingplichtige?

T. Vandeweyer, VIP 2020/2, 4

Inbreng onroerend goed in maatschap

F. Desmyttere, S. Landuyt, De maatschap in fiscalibus: (on)verdeelde meningen over het afgescheiden vermogen, Not.Fisc.M. 2020/6, 179

Corona III

JVD, Achterwaartse verliesverrekening: periode nog ten gronde aangepast, Fiscoloog nr. 1664, 05/08/2020, 2
W. De Visscher, Derde coronawet brengt heel wat nieuwe fiscale maatregelen, Fisc. Act. nr. 25, week 2-8 jul 2020, 1
W. De Visscher, Nieuwe (tijdelijke) gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing moet uitweg uit crisis tonen, Fisc. Act. nr. 24, week 25 jun-1 jul 2020, 1

Nieuwe corona-‘tax shelter’

W. De Visscher, Fisc. Act. nr. 24, week 25 jun-1 jul 2020, 3

Aanslagprocedure
F. Desterbeck, Ook bewijzen uit mislukte strafzaak kunnen basis vormen voor aanslag, Fisc. Act. nr. 24, week 25 jun-1 jul 2020, 5

Onroerende voorheffing
T. De Jonckheere, Concept soortgelijke weldadigheidsinstellingen: decreetgever is aan zet, Fisc. Act. nr. 24, week 25 jun-1 jul 2020, 7

Administratie verduidelijkt de toepassing van het 6% tarief in de horeca!

L. Heylens, TaxWin Dagelijkse commentaar & Dagelijks nieuws van 06 juli 2020

Ook niet-gereglementeerde fiscaal adviseurs in het vizier

A. Claes, Fiscoloog nr. 1663, 01/07/2020, 1

Tax shelter ‘starters’ -:strengere voorwaarde ook bij vroegere inbreng
C. Buysse, Fiscoloog nr. 1663, 01/07/2020, 4

Coronacrisis

P. Van den Berghe, E. De Schepper, Carry back van verliezen goedgekeurd door parlement, Fisc. Act. nr. 23, week 18-25 juni 2020, 1
JVD, Vervroegde verliesaftrek: gegoochel met data in vennootschapsbelasting, Fiscoloog nr. 1662, 24/06/2020, 3

Tijdelijke taks shelter ‘corona’: ook voor bedrijfsleiders
CB, Fiscoloog nr. 1662, 24/06/2020, 5

Geheime commissielonenaanslag
JVD, Geen ‘bijzondere aanslag’ bij economische dubbele belasting, Fiscoloog nr. 1662, 24/06/2020, 8

‘Actie patat’ – Oproep tot herwaardering van het fiscale beroepsgeheim
F. Smet, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 584, juni 2020, 527

De verjaring van het saldo dat blijkt uit een btw-rekening-courant
H. Vandebergh, rubriek ‘Reflectie’, TFR nr. 584, juni 2020, 535

Registratierecht
E. Spruyt, Verhuur van onroerend goed: registratierecht versus btw – optionele btw – verhuur – fiscale beslissing inzake toepasselijkheid van het registratierecht, Nieuwsbrief Notariaat nr. 9, weken 22-23 2020, 1

Erfbelasting
M. Delboo, M. Rroku, Onverwachte erfenis uit het buitenland: belastingverhoging wegens verzuim van aangifte?, Nieuwsbrief Notariaat nr. 9, weken 22-23 2020, 5

Hof te Gent: uitbreng uit huwelijksgemeenschap is geen fiscaal misbruik
SVC, Fiscoloog nr. 1662, 24/06/2020, 1

BTW

Ook particulier kan worden aangesproken voor bijbetaling BTW
I. Massin, Fiscoloog nr. 1669, 16/09/2020, 7

Btw en maatschappelijk werk
J. Opreel, Ook vrijstelling voor facultatieve diensten in bejaardenzorg, Fisc;Act. nr. 30, week 10-16 sep 2020, 7

Btw-aftrek bij gemengde belastingplichtigen
L. Geboers, TFR nr. 585, sep 2020, 615

Vastgoed & Btw
Geert De Neef, Willy Huber, Kim Jans, Anja Van de Velde, Reeks Vastgoed &, Intersentia 2020, 184 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Covid-19 vertraagt de tenuitvoerlegging van de tweede reeks nieuwe btw-regels inzake e-handel
Y. Bernaerts, TaxWin 12 augustus 2020
Uitstel van 6 maanden  (Besluit (EU) 2020/1109 van de Raad van 20 juli 2020)

Fiscus licht btw-verlaging voor horeca toe
J. Opreel, Fisc. Act. nr. 25, week 2-8 jul 2020, 5

Winstoogmerk en corona
J. Opreel, Autonoom gemeentebedrijf en btw: instelling met of zonder winstoogmerk?, Fisc. Act. nr. 23, week 18-25 juni 2020, 8
S. Kirsch, O. Van Nuffel, Autonome gemeentebedrijven en Covid19, Btw brief nr. 6, juni 2020, 6
(Circulaire 2020/C/68 van 15 mei 2020 betreffende de beoordeling van de al dan niet aanwezigheid van een winstoogmerk in hoofde van een autonoom gemeentebedrijf)

Tijdelijke verlaging btw-tarief voor horecasector
S. Kirsch, C. Herbiet, Btw brief nr. 6, juni 2020, 1

Afgelaste evenementen: ontspringt btw de dans?
S. Vandermarliere, S. Van Ooteghem, Btw brief nr. 6, juni 2020, 3

Btw-administratie nanceert standpunt plaatsbepaling opleidingen
J.-P. Roux, O. Boerjan, Btw brief nr. 6, juni 2020, 4

Btw- aangifte
E. Geeraerts, L. Wyffels, Hoe spontane regularisaties verwerken?, Btw brief nr. 6, juni 2020, 5

INTERNATIONALE FISCALITEIT

Buitenlandse roerende inkomsten: ‘instructie’ de facto ingetrokken
JVD, Fiscoloog nr. 1664, 05/08/2020, 1

CFC-regeling: is ook de ‘onrechtstreekse’ winst belastbaar?
W. Willems, Fiscoloog Internationaal nr. 440, 31/07/2020, 1

Verrekenprijzen
A. Engels, W. Strijckers, TP-richtlijnen voor financiële transacties: si vis pacem, para bellum, Fiscoloog Internationaal nr. 440, 31/07/2020, 4

Bijt Europa in de Apple?
F. Van Istendael, rubriek ‘Editoriaal’, AFT nr. 2020/6-7, 2
Bespreking beslissing Europese Gerechtshof in de Apple-zaak

De voorlopige belasting op digitale diensten: ‘bezint eer ge begint’
G. Van Hulle, V. de Brabanter, L. Cassimon, Fisc. Act. nr. 23, week 18-25 juni 2020, 3

Coronamaatregelen vormen overmacht voor ‘grenswerkers’
H. Niesten, E. Van Malder, Fiscoloog Internationaal nr. 438, 31/05/2020, 1

Europese Unie

W. De Cock, J. Luts, EPR-vonnis: nieuwe stap in de processie van Echternach?, Fiscoloog Internationaal nr. 438, 31/05/2020, 4

SOCIAAL RECHT
Codex over het welzijn op het werk
Wetboek Editie 2020-2021, Wolters Kluwer 2020
Beschrijving + inhoudstafel

Praktijkboek ontslag

Claeys & Engels, Wolters Kluwer 2020,

Arbeidsrecht toegepast

D. Heylen, I. Verreyt, 7e editie, Intersentia 2020, 486 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De inkomensgarantie voor ouderen

Het leefloon voor behoeftige gepensioneerden
B. Vandenbussche, Wolters Kluwer 2020, 217 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Praktische Gids Sociaal recht 2020-2021

M. Coppens, Story Publishers 2020, 1593 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdelijke werkloosheid - COVID-19 overgangsmaatregelen

RVA, Infoblad E2
Deze soepele regeling eindigt op 31.08.2020, behalve voor de uitzonderlijk zwaar getroffen sectoren of ondernemingen, die nog tot en met 31.12.2020 verder gebruik kunnen maken van de soepele regeling

Discriminatie in arbeidsrelaties 2.0

Ludo Vermeulen, Intersentia 2020, 314 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De Conciërge, een rara avis in het arbeidsrecht
F. Blomme, Wolters Kluwer 2020, 91 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De verwerking van gezondheidsgegevens: waar werkgevers rekening mee moeten houden
W. Van Loon, I. Verhelst, OR 2020/7, 222

Telewerk of thuiswerk? Een praktische analyse
M. Denis, P. Dion, OR 2020/7, 244

De uitoefening van het (corona-)ouderschapsverlof gewaarborgd: ontslagbescherming en recht op terugkeer in de oorspronkelijke of een gelijkwaardige functie
S. Buttiëns, J. Van Thienen, OR 2020/7, 252

Studentenarbeid: fiscale en sociale nieuwigheden
M. Dauphin, Sociale Wegwijzer nr. 12, juni 2020, 2

Corona-ouderschapsverlof is een feit
A. Bries, A. Boseret, Sociale Wegwijzer nr. 12, juni 2020, 6

Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen
N. de Groot, Sociale Wegwijzer nr. 12, juni 2020, 9

Multifunctionele aangifte voor het 2e kwartaal 2020
M. Dauphin, Sociale Wegwijzer nr. 12, juni 2020, 11

Arrest Grondwettelijk Hof inzake ontslaguitkering
C. Pil, GwH 6 februari 2020 – Gooit het Grondwettelijk Hof de knuppel in het hoenderhok?, Nieuwsbrief Ontslag nr. 3, juni 2020, 1

De sociale verkiezingen vna 2020 in de ban van de COVID-19-pandemie
O. Wouters, OR 2020/6, 190

Aanvullende kinderbijslag en cafetariaplannen. Een stand van zaken na het arrest van het Hof van Cassatie van 25 maart 2019
E. Van Grunderbeek, K. Magerman, I. Verdonck, OR 2020/6, 206

Collectieve arbeidsverhoudingen in de gezondheidssector(en) in Vlaanderen
Een analyse van de VIA-akkoorden en de federale sociale akkoorden
S. Palinckx, TSR 2020/2, 151

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers in het arbeidsrecht: een conceptuele benadering
M. Vanhegen, TSR 2020/2, 215

Naar het einde van de arbeidsongevallen?
J. Van Langendonck, Opinie, TSR 2020/2, 269

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
België stemt in met Protocol nr. 16 bij het EVRM en zal advies mogen vragen aan het Europees Hof
Strada lex nieuws 14 juli 2020
De ministerraad heeft op 3 juli 2020 een voorontwerp van wet goedgekeurd dat instemt met protocol nr. 16 bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
Ministerraad 4 juli 2020

STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be