STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 27 juni - 24 juli 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer, jurisprudentie en wetgeving
Justitiehuizen worden Vlaamse bevoegdheid per 1 juli 2014
Persbericht Vlaamse overheid 30/06/2014

European Lawyers’ Foundation naar Den Haag
Advocatenblad.nl, 27/06/2014
De Raad van Europese balies (CCBE) heeft besloten tot oprichting van de European Lawyers’ Foundation (ELF)

Nederlands wetsvoorstel digitalisering uitspraken in hoger beroep en cassatie
Advocatenblad 17 juli 2014
Het wetsvoorstel digitalisering in hoger beroep en cassatie maakt onderdeel uit van een grote moderniseringsoperatie in het Nederlands burgerlijk en bestuursprocesrecht die vorig jaar is gestart
 
 
 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Advocatenvennootschappen, enz.: rechtbank van koophandel niet langer bevoegd
KvT, Balans, 30/06/2014, nr. 721, 1
Bespreking van 26 MAART 2014. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies, BS 22/05/2014, bl. 40635

De vrije keuze van advocaat in rechtsbijstandsverzekering nader gepreciseerd
J. Rogge,  T. Verz. 2014/2, 151

Nieuwe tuchtrecht gerechtsdeurwaarders
K. Slabbaert, Het nieuwe tuchtrecht in de Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders, D & T 2014/1, 3

Gezamenlijke juridische deontologie voorbij het tuchtrecht?
F. Judo, D & T 2014/1, 13
Bespreking colloquium VJV ‘De integere jurist’ op 16 mei 2014

Actualia schade en schadeloosstelling
G. Jocqué, VAV 2014/3, 3

Terugvorderingsrecht herverzekeraar
H. Ulrichts, Terugvorderingsrecht van de herverzekeraar van de publieke werkgever ( arbeidsongevallenverzekeraar) van de aansprakelijke derde in het licht van artikel 16 van de wet van 3 juli 1967, T.Verz. 2014/2, 135

Ouders kiezen achternaam kind
Nieuwsbrief Notariaat nr. 11, juli 2014, 6
Bespreking:
8 MEI 2014. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, BS 26/05/2014, bl. 41053
28 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, BS 30/05/2014, bl. 42167
30 MEI 2014. - Omzendbrief betreffende de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, BS 30/05/2014, bl. 42170

Modaliteiten en grenzen van het voorkooprecht bij onroerendgoedtransacties
M. Muylle, Not.Fisc.M. 2014/5-6, 114

Het omgekeerd duo-legaat
N. Geelhand de Merxem, Het omgekeerd duo-legaat met een bepaalbaar bedrag en artikel 64, lid 2 W.Succ., Not.Fisc.M. 2014/5-6, , 148
Noot onder Rb. Hasselt 19/09/2013

Liquidatiebonus
E. Spruyt, Vennootschapsrecht – turboliquidaties: niet alle vragen opgelost sinds herschrijving van de juridische voorwaarden, Nieuwsbrief Notariaat, nr. 12, juli 2014, 1

Vereffening-verdeling – onroerend goed – vergoedingen
A. Van Thienen, Is de klussende echtgenoot vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen voor werken die hij uitvoert aan een eigen onroerend goed?, Not.Fisc.M. 2014/5-6, 142
Noot onder Cass. 05/09/2013 en Cass. 30/01/2014

Inwerkingtreding Boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming
E. Terryn, DCCR nr. 103, apr-mei-jun 2014, 103
(Inwerkingtreding 31 mei 2014. Opheffing Wet van 6 april 2010 op de marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC), met uitzondering van de artt. 110-118)

Uitonverdeeldheidtreding – art. 815 BW – Cassatie 20 september 2013 – Cassatie 6 maart 2014
J. Verstraete, De vordering om uit onverdeeldheid te treden. Vrijwillige versus toevallige onverdeeldheid, T. Not. Nr. 4, april 2014, 187
C. Engels, Vrijwillig aangegane onverdeeldheid: pacta sunt servanda?, T. Not. Nr. 4, april 2014, 198

Schenkings- en successierecht
E. Spruyt, Schenking in de stief- en zorgrelatie en tuseen “ex-en”, vrijstelling van successierecht bij wettelijke terugkeer en verkrijgingen om niet door goede doelen: een beperkt vertimmerd Vlaams registratie- en successierecht, T. Not. 2014/5, 266

Belgisch recht afgestemd op verdrag over maritieme arbeid (artt. 55-76 relancewet)
Vrachtinfo nr. 180, juni 2014, 3

Dienstboden en huispersoneel vallen binnenkort ook onder toepassingsgebied welzijnswet
D. Seghers, LexSocial 01/07/2014
Bespreking Wet van 15 mei 2014 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft, BS 18/06/2014, bl. 45909

‘Gewestelijke’ belastingregels gelden voortaan ook in ‘federale’ BNI
T. Wustenberghs, E. Puncher, Fiscoloog nr. 1392, 02/07/2014, 1
Bespreking 8 MEI 2014. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, BS 28/05/2014, bl. 41630
Zie ook circulaire:
Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (nr. Ci.RH.331/633.424) d.d. 07.07.2014

Algemene Wet inzake douane en accijnzen (AWDA) – wijzigingen: ‘directe’ vertegenwoordiging – administratieve sanctieregeling – taalkundige revisie
Vanaf 1 juli 2014
A. Baert, Fiscoloog nr. 1392, 02/07/2014, 10

Fiscale aspecten zesde staatshervorming voor gewesten
B. Peeters, N. Plets, De fiscale aspecten van de zesde staatshervorming: nieuwe perspectieven voor de gewesten eens de gordiaanse bevoegdheidsknoop is ontward, LRB 2014/1, jan-mrt 2014, 3

De Belgische Yahoozaak
F. Verbruggen, ‘Om af te sluiten, druk op Start’: zesde rechter in Belgische Yahoozaak schaart zich achter eerste, Computerrecht 2014/71, 129

Personen in financiële moeilijkheden: profielen?
Speciaal dossier met verschillende bijdragen, Bank Fin. 2014/3
(Centrale voor Kredieten aan Particulieren – schuldbemiddeling)

Aanvullende pensioenen nauwkeurig bekeken
P. Doyen, Verzekeringsnieuws, nr. 25, 23-27 juni 2014

Familie- en jeugdrechtbank
A.-M. Boudart, C. Vander Stock, La loi portant création du tribunal de la famille et de la jeunesse et les modes alternatifs, Act.dr.fam. 2014/6, 166
D. Pire, Tribunal de la famille et de la jeunesse: loi réparatrice, Act.dr.fam. 2014/6, 178

Wijziging bevoegdheden rechtbanken
I. Verougstraete, J.-P. Lebeau, Transferts de compétences: le tribunal de commerce devient le juge naturel de l’entreprise, TBH 2014/6, 544

Bodemattest
D. Devos, C. Schelfaut, De nietigheidssanctie in geval van overdracht van gronden zonder voorafgaand bodemattest: hoe rechtspraak mogelijks bijdraagt tot grotere rechtsonzekerheid, MER 2014/2,  apr-jun 2014, 87

Consumentenrecht
A. Dierick, De Europese Richtlijn Consumentenrechten. Richtlijn 2011/83/EU en de impact op de Belgische Wet Marktpraktijken, NNK 2014/1, 3

Familiaal vermogensrecht
N. Labeeuw, E. Van Landegem, Geen onterving van reservataire erfgenamen via een levensverzekering , NNK 2014/1, 14

De regeling inzake collectieve schuldenregeling andermaal gewijzigd
M.A. Masschelein, , NNK 2014/1, 17

Adoptieaanvraag of vordering EOT – werklastvermindering griffie
E. Debusscher, De automatische opvraging van bepaalde stukken door de griffiers bij adoptieaanvragen en verzoeken tot echtscheiding door onderlinge toestemming, , NNK 2014/1, 20

Het antiwitwasreglement vastgoedmakelaars
J. Vansteene, Het antiwitwasreglement voor de vastgoedmakelaars als voorbode op contrôle - Totaal cashverbod bij aankoop woning, NNK 2014/1, 26

Rechten van de mens – overzicht van rechtspraak
P. Marchal, Examen de jurisprudence (2001-2010), Convention Européenne des droits de l’homme, RCJB, 2014/2, 329

Milieueffectbeoordeling in Vlaanderen (deel 1 plan-MER)

J. Bouckaert, B. Schelstraete, J. Dubrulle, T.Gem. 2014/2, 75

Parkeerheffingen
N. Appermont, Enkele recente ontwikkelingen inzake parkeerheffingen toegelicht, T.Gem. 2014/2, 112

Inreisverbod
B. Dhondt, Van vreemdeling tot banneling … en terug?
Een analyse van rechtspraak over de fundamentele grenzen aan het inreisverbod, T.Vreemd. 2014/2, 183

50 jaar bilaterale tewerkstellingsakkoorden: nog steeds actueel?
L. Walleyn, T.Vreemd. 2014/2, 178

Administratieve rechtscolleges kunnen zelf schadevergoeding toekennen (Zesde Staatshervorming)
F. Glansdorff, L’indemnité réparatrice: une nouvelle compétence du Conseil d’État vue par un civiliste, JT N° 6569, 28/06/2014, 474

Het juridisch statuut van de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid
D. Van Daele, NC juni 2014, nr. 3, 165

Faillissement verzekeringsagent
F. George, La faillite de l’intermédiaire d’assurances, RGAR 2014, mai 2014, n° 5, nr. 15081

Commercieel draagmoederschap
L. Pluym, Commercieel draagmoederschap is geen mensonterende behandeling van het kind baby D. door de initiële wensouders, noot onder Gent (Jk.), 4 december 2013, nr. C/1749/13, TJK 2014/1, 92

De nieuwe familienaam
G. Verschelden, De nieuwe familienaam: keuzevrijheid voor de ouders zonder inspraak van het minderjarige kind, TJK 2014/2, 131

Betalingen van overheidsopdrachten
K. Tobback, J. Brondel, Betalingen van overheidsopdrachten van werken onder de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering, TA 2014/2, 110

Socialeverzekeringsbijdragen voor zelfstandigen hervormd.
‘Never let a good crisis to waste’
G. Van Limberghen, TSR 2014/1, 3

Vervoersrecht – CMR
P. Verguts, CMR+: toelichting bij enige vorderingen – Deel 2, TVR 2014/3, 55

Wettelijke en aanvullende pensioenen: ingrijpende maatregelen
K. Termote, Balans nr. 720, 22/06/2014, 1

Snelle vereffening vennootschappen: wetgever zet puntjes op de i
KvT, , Balans nr. 720, 22/06/2014, 5
25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14/05/2014, bl. 39045 (art. 108: wijzigt  184, § 5 Wetboek van Vennootschappen)

Territoriale bevoegdheid belastingdiensten
S. Gnedasj, H. Vanhulle, De territoriale bevoegdheid van de belastingdiensten en het belang ervan voor de geldigheid van fiscale onderzoeksdaden en aanslagen inzake inkomstenbelastingen, AFT 2014/6-7, 5

In 10 jaar tijd naar een eenheidsstatuut op vlak van aanvullende pensioenen
I. De Somviele, A. Van Damme, OR 2014/6, 150

Bevoegdheid rulingdienst
L. De Broe, Rulingdienst is bevoegd om rulings af te leeren over toepasselijkheid algemene antimisbruikregels, Fisc. Act. nr. 24, week 26 jun-2 jul 2014, 1

Verdrag van Lissabon – beginselen van bevoegdheidstoedeling en subsidiariteit
A. Van den Brink, De begrenzing van de bevoegdheden van de Europese Unie als een gedeelde constitutionele opdracht, SEW juni 2014, nr. 6, 99
M. Chamon, Eerste toepassingen van de subsidiariteitstoets, SEW juni 2014, nr. 6, 100

Essays naar aanleiding van 20 jaar wet op het politieambt
Speciaal nummer, Vigiles, juni 2014 (nrs. 5/2013 en 1-2/2014)

Procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen
C. De Mulder, Het Grondwettelijk Hof lust de lus niet, TOO 2014/2, apr-mai-jun 2014, 256 (Bespreking GwH nr. 74/2014, 8 mei 2014)

Kroniek verenigingen en stichtingen 2011-2012
M. Denef, J. Theunis, S. Verschaeve, TRV 14/4, 359

De gewijzigde Prospectuswet doorgelicht
J.-F. Keustermans, TRV 14/4, 347BOEKEN
 
De rol van de rechter in het contractenrecht
Le juge le le contrat

S. Stijns, P. Wéry ‘eds.), die Keure-la Charte 2014, 643 p.

Estate Planning nummer 12
A. Verbeke, R. Barbaix, E. Adriaens, E. Goossens, A. Van den Broeck (eds.), Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht 2, Intersentia 2014, 346 p.

Recht op afbeelding
M. Isgour, Le droit à l’image, 2e éd., Larcier 2014, 392 p.

De nieuwe wet op het bewind
T. Wuyts, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht KU Leuven nr. 83, 912 p.

Bank en zekerheden
J. Cerfontaine, I. Verougstraete (ed.), Larcier Wet en Duiding, Economisch recht, Deel 5. Bank en zekerheden, Larcier 2014, 699 p.

Vervoersrecht – contractuele aansprakelijkheid
W. Verheyen, Contractuele aansprakelijkheid van vervoersintegratoren, die Keure 2014, Reeks Recht en onderneming nr. 45, 651 p.

Het verval van het recht tot sturen herbekeken
R. Beirinckx, Reeks Recht en Praktijk nr. 78, Kluwer 2014, 363 p.

Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid
L. Eliaerts, APR, Kluwer 2014,662 p.

Draagmoederschap
L. Pluym, Larcier 2014, 156 p.

Gemeentebelastingen
J. Astaes, Gemeentebelastingen. Algemeenheden en invordering, Vanden Broele, 2014, 585 p.
J. Astaes, Gemeentebelastingen. Vervolgingen en geschillen, Vanden Broele, 2014, 397 p.
RECHTSPRAAK

Rechtspraak goederenrecht
JLMB 2014/26

Rechtspraak internationaal privaatrecht
RABG 2014/2

Paleisverbod advocaat en andere bewarende maatregelen
Cass. 29 november 2013, C.12.0020.N. , Concl. Adv.-gen. Van Ingelgem,  D & T 2014/1, 85

Rechtspraak Wegverkeer, aansprakelijkheid, verzekering en schadevergoeding
T.Pol. nr. 2, juni 2014
 
Rechtspraak zakenrecht
T.Vred. nr. 3-4, mrt-apr 2014
 
WEBSITES
Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken
Jaarverslag 2013
 
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries


Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen
Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
UPV - VUB West-Vlaanderen – Conferentie van de Jonge Balie Brugge
29ste Cyclus Permanente Vorming 2013-2014

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

STUDIEDAGEN

Juristendagen 2014
Op donderdag 21 augustus 2014 (De Lozen Boer, Lochristi), dinsdag 26 augustus 2014 (Faculty Club, Leuven) en donderdag 28 augustus 2014 (Kasteel van Brasschaat) organiseert M&D Seminars voor de zevende maal ‘De Juristendagen’, in samenwerking met De Juristenkrant. Er zijn 24 verschillende sessies, elke deelnemer kiest minstens 4 sessies (minstens 2 sessies per dag) en maximaal 12 sessies. De rode draad van de uiteenzettingen is dit jaar familierecht, handelsrecht en onroerend goedrecht.
Programma

CONFOCUS Rechtsdagen 2014
Gent dinsdag 26 augustus
Edegem woensdag 27 augustus
Hasselt donderdag 28 augustus
Programma

Civielrechtelijke en fiscale successieplanning aan de hand van huwelijkscontracten

Estate Planning Dagen
Op vrijdagnamiddag 22 augustus 2014 organiseert M&D Seminars de studienamiddag
‘Civielrechtelijke en fiscale successieplanning aan de hand van huwelijkscontracten. Een stand van zaken’.
Programma

Infostrat Zomeropleidingen 2014
Thermae Palace Hotel Oostende, 25, 26 en 27 augustus 2014
25 aug: Bijzondere aspecten van de Wet Meerderjarige Beschermde Personen
26 aug: Familie- en jeugdrechtbank
27 aug: Update vastgoedcontracten & actualia
Programma
Inschrijving   

Successieplanning voor of door meerderjarige wilsonbekwamen

Estate Planning Dagen
M & D Seminars,(St-Niklaas) (Studienamiddag) 25 augustus 2014
Programma

Levensverzekeringen anno 2014
Estate Planning Dagen
M & D Seminars, (St-Niklaas) (Studienamiddag) 27 augustus 2014
Programma

De verplichte kennisgeving van ‘juridische constructies
Estate Planning Dagen
Op vrijdagnamiddag 29 augustus 2014 organiseert M&D Seminars de studienamiddag ‘De verplichte kennisgeving van ‘juridische constructies’ in toepassing van de Wet van 30 juli 2013 en het KB van 19 maart 2014’.
Programma

Verkeerszaken doorgelicht
Studipolis, donderdag 28 augustus 2014 , Zwijnaarde
Programma

Ontwikkelingen in het ouderlijk gezag: hoe omgaan met nieuwe gezinssituaties?
Intersentia, Dilbeek - 28 augustus 2014
Programma

De verplichte kennisgeving van ‘juridische constructies’ in toepassing van de Wet van 30 juli 2013 en het KB van 19 maart 2014
M & D Seminars, (St-Niklaas) (Studienamiddag) 29 augustus 2014
Programma

De Belgische taalwetgeving in kaart gebracht

Op dinsdagnamiddag 9 september 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de                                                                                                studienamiddag ‘De Belgische taalwetgeving in kaart gebracht. En wat na het Vlaams Taaldecreet van 14 maart 2014?
Programma

Rechtspraak inkomstenbelastingen anno 2013. Capita selecta
Op dinsdagnamiddag 9 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de jaarlijkse studienamiddag ‘Rechtspraak inkomstenbelastingen anno 2013. Capita selecta’.
Programma

Een Franse of Spaanse vakantiewoning
Op woensdagnamiddag 10 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Een Franse of Spaanse vakantiewoning. Een analyse van 20 mogelijke fiscale knelpunten’.
Programma

Woninghuur: 10 redenen waarom de huurder weigert te betalen
Op donderdagnamiddag 11 september 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Woninghuur: 10 redenen waarom de huurder weigert te betalen’.
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Op donderdagnamiddag 11 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: een analyse van de laatste wijzigingen (in werking getreden op 25 april 2014) en vooruitblik naar de bestuurlijke handhaving van bouwmisdrijven’.
Programma

Een nieuw beschermingsstatuut voor meerderjarige onbekwamen
Op vrijdagnamiddag 12 september 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Een nieuw beschermingsstatuut voor meerderjarige onbekwamen’.
Programma

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen
Op vrijdag 12 en vrijdag 19 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent
de tweedaagse opleiding ‘Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Met bijzondere aandacht voor de laatste wijzigingen. Een tweedaagse opleiding met een grondige analyse van de huidige mogelijkheden rond aanvullende pensioenopbouw voor zelfstandigen in het algemeen en zelfstandige zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen in het bijzonder’.
Programma

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders: wijzigingen en optimalisatie
Lexalert online seminarie, dinsdag, 16 september, 2014
Programma

Bescherming van cliënteel, knowhow en geheimen
Op dinsdagnamiddag 16 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Bescherming van cliënteel, knowhow en geheimen’
Programma

Intellectuele eigendomsrechten in de arbeidsovereenkomst
Lexalert online seminarie, donderdag, 18 september, 2014, 12-14u.
Programma

Vermogens- & successieplanning met minderjarige kinderen
Op donderdagnamiddag 18 september 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Vermogens- & successieplanning met minderjarige kinderen’
Programma

Optimalisatie en risicobeheer van btw bij onroerend goed

Op donderdagnamiddag 18 september 2014 herhaalt M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Optimalisatie en risicobeheer van btw bij onroerend goed. Een analyse na de Beslissing nr. E.T 120.125 van 13 mei 2014 (geen 6% btw meer op het aannemingscontract voor renovatie of afbraak/heropbouw van een oud gebouw) en dit aan de hand van een aantal praktijkgevallen’
Programma

Rechtspositie van het overheidspersoneel in beweging
Studiedag BEGASOZ, Brussel vrijdag 19 september 2014
Programma

Balans lezen voor advocaten

Studipolis, maandag 22 september 2014 , Gentbrugge
Programma

Aandeelhoudersovereenkomsten
Op dinsdagnamiddag 23 september 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Aandeelhoudersovereenkomsten’.
Programma

De fiscale aspecten van de vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap
Op donderdagnamiddag 25 september 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘De fiscale aspecten van de vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap’.
Programma

Buitenlandse private vermogensstructuren als vehikel voor vermogens- en successieplanning: quo vadis?
Op donderdagnamiddag 25 september 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Buitenlandse private vermogensstructuren als vehikel voor vermogens- en successieplanning: quo vadis? Een analyse na het KB van 19 maart 2014 met de lijst van de buitenlandse constructies die onder de meldplicht vallen’.
Programma

Vennootschapsrecht: 3 actuele topics
Op vrijdag 26 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag
‘Vennootschapsrecht: 3 actuele topics’.
1. Vennootschapskapitaal en schuldeisers
2. Bestuurdersaansprakelijkheid en corporate governance
3. Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen
Programma

Echtscheiding: de fiscale gevolgen
Op dinsdagnamiddag 30 september 2014 herhaalt M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Echtscheiding: de fiscale gevolgen’.
Programma

Regres in de WAM: een ander verhaal?
Op woensdagnamiddag 1 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag  ‘Regres in de WAM: een ander verhaal?’
Programma

Verkeerszaken doorgelicht

Studipolis, donderdag 2 oktober 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid
Op donderdagnamiddag 2 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid. Een analyse in een louter Belgische context én in het kader van een grensoverschrijdende detachering’.
Programma

Overheidsopdrachten
Op vrijdag 3 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Overheidsopdrachten: 6 hot topics’.
Programma

Jura Gebruikersopleiding
7 oktober 2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Gent Expo – NL
Programma

Actualia familierecht
De familie- en jeugdrechtbank – het nieuwe naamrecht – de beschermde meerderjarigen – de nieuwe rechtspositie van de meemoeder

KULeuven, Hasselt 10 oktober 2014
Programma

Vastgoed Due Diligence: juridische aandachtspunten en gevolgen
Lexalert online-seminarie, 14 oktober 2014
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen
Op dinsdagnamiddag 14 oktober 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag  ‘Zelfstandige samenwerkingsvormen: een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen
Programma

Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en testamenten
Op donderdagnamiddag 16 oktober 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en testamenten. Selectie van recente rechtspraak’.
Programma

Consumentenkrediet: wijzigingen m.b.t. promotie, verkoop, toekenning en controle
Lexalert online-seminarie, 16 oktober 2014
Programma

Actualia familierecht
KULeuven, Kortrijk, 17 oktober 2014
Programma

Erfpacht en opstal: de nieuwe wetgeving juridisch en fiscaal doorgelicht
Studipolis,vrijdag 17 oktober 2014 , Zwijnaarde
Programma

Algemene voorwaarden: afdwingbaar en up-to-date?

Lexalert online-seminarie? 21 oktober 2014
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop - Praktijkgerichte opleiding rond plannen en vergunningen (2 namiddagen)
Studipolis, woensdag 22 oktober – woensdag 5 november 2014, Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen (gewestplan -BPA - structuurplan - RUP - verordening)
Studipolis, woensdag 22 oktober 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschappen met fiscaal gunststatuut
Op woensdagnamiddag 22 oktober 2014 (Gent) of dinsdagnamiddag 25 november 2014 (Antwerpen) organiseert M&D Seminars de studienamiddag ‘Nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschappen met fiscaal gunststatuut
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen ( verkavelingen - stedenbouwkundige vergunningen - planologische attesten)
Studipolis, woensdag 5 november 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

De project-m.e.r.-screeningsnota – Praktijkopleiding
Studipolis, vrijdag 7 november 2014 , Sint-Niklaas
Programma

Wetboek Economisch recht
Intersentia - KU Leuven 23 oktober 2014
Programma

Jura Gebruikersopleiding
20 november 2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Hasselt – NL
Programma

Loonbeslag - Loonoverdracht
Studipolis, donderdag 20 november 2014 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Tijdelijke handelsvennootschappen in de bouw
Op dinsdag 25 november 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studiedag
‘Tijdelijke handelsvennootschappen in de bouw’.
Programma

Loonbeslag – Loonoverdracht
Studipolis, dinsdag 24 februari 2015 , Gent
Programma