BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
Wetgeving 20 februari - 12 maart 2014
 
Euthanasie voor minderjarigen

Invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie

Rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken

Invoering elektronisch toezicht als autonome straf

Geweld tegen politie: statutaire maatregelen voor betere bescherming 

Vreemdelingen - Kartonnen verblijfskaarten zijn niet meer geldig

Reglementering beroepstitel vastgoedexpert

Btw-vrijstellingsregeling: Verhoging van de drempel tot 15.000 euro vanaf 1 april 2014
PUBLIEK RECHT

Vreemdelingen - Kartonnen verblijfskaarten zijn niet meer geldig
11 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de datum waarop de vervanging van de kartonnen verblijfskaarten en verblijfstitels door elektronische kaarten voltooid is, BS 20/02/2014, bl. 13830

Bevolkingsregisters – Identiteitskaarten – Vreemdelingenkaarten - Verblijfsdocumenten
24 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, § 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 28/02/2014, bl. 17414
25 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 9 januari 2012 tot wijziging van artikel 6, § 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 28/02/2014, bl. 17419
5 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister. Addendum, BS 28/02/2014, bl. 17421

Elektronische identiteitskaarten verplicht vanaf 31/03/2014 voor alle Belgische burgers vanaf 12 jaar
28 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit betreffende het afsluiten van de vernieuwingsperiode van de identiteitskaarten, BS 06/03/2014, bl. 18844

Geweld tegen politie: statutaire maatregelen voor betere bescherming 
3 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende het geweld tegen politiepersoneelsleden, BS 20/02/2014, bl. 13830

Hervorming Senaat – Wijzigingen verkiezingen - Erratum
6 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen. Erratum, BS 21/02/2014, bl. 14369

Overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied
7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, BS 21/02/2014, bl. 13992

Onderwijs – Criteria beoordeling verbeteringsplannen
17 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de criteria ter beoordeling van verbeteringsplannen, BS 26/02/2014, bl. 15830

Verkiezingen Europese Parlement – 25 mei 2014
24 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum van de verkiezing van het Europese Parlement, BS 27/02/2014, bl. 17113

Verkiezing Kamer - Verkiezingsuitgaven
19 FEBRUARI 2014. - Verkiezingsuitgaven Verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 25 mei 2014. Bericht, BS 27/02/2014, bl. 17226

Codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs
20 DECEMBER 2013. - Decreet tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, BS 27/02/2014, bl. 15976
11 OKTOBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, BS 27/02/2014, bl. 15979

Dierenwelzijn
7 FEBRUARI 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten en dierengezondheid, BS 28/02/2014, bl. 17405
11 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2005 betreffende het welzijn van dieren gebruikt in circussen en rondreizende tentoonstellingen, BS 28/02/2014, bl. 17409

Identificatie en encodering van paardachtigen
11 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2013 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank, BS 28/02/2014, bl. 17414

Integrale jeugdhulp
21 FEBRUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp, BS 28/02/2014, bl. 17464
24 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit met betrekking tot het cliëntoverleg in de integrale jeugdhulp, BS 12/03/2014, bl. 21123
24 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit met betrekking tot de bemiddeling in de integrale jeugdhulp, BS 12/03/2014, bl. 21127.
24 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit met betrekking tot de crisisjeugdhulpverlening in de integrale jeugdhulp, BS 12/03/2014, bl. 21131

Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme
17 AUGUSTUS 2013. - Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding met het oog op de omvorming ervan tot een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel, BS 05/03/2014, bl. 18455.
19 JANUARI 2014. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tot oprichting van een interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, BS 05/03/2014, bl. 18458
20 DECEMBER 2013. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, BS 05/03/2014, bl. 18460

Verblijfstitels voor onderdanen van derde landen
26 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 05/03/2014, bl. 18458

Euthanasie voor minderjarigen
28 FEBRUARI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken, BS 12/03/2014, bl. 21053.


BURGERLIJK RECHT

Kwaliteitszorg adoptiediensten voor interlandelijke adoptie
18 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in de adoptiediensten voor interlandelijke adoptie, BS 04/03/2014, bl. 18240


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Invoering verzelfstandigd beheer rechterlijke organisatie
18 FEBRUARI 2014. - Wet betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie, BS 04/03/2014, bl. 18200


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 21/02/2014,  bl. 14521

Reglementering beroepstitel vastgoedexpert
Bekendmaking. Verzoekschrift tot reglementering van de beroepstitel van de vastgoedexpert, BS 24/02/2014, bl. 14678

Verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en distributie verzekeringen – Toezicht FSMA
21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, BS 07/03/2014, bl. 20133

Gedragsregels verzekeringsondernemingen
21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector, BS 07/03/2014, bl. 20144

Verzekeringssector – Gedragsregels – Beheer belangenconflicten
21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft, BS 07/03/2014, bl. 20158


FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten - rentevoeten

Rentenfonds. Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bericht, BS 20/02/2014, bl. 13923

Prijscourant
opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (-) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand, BS 20/02/2014, bl. 13794


Toezicht financiële sector
20 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 30ter van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 28/02/2014, bl. 17438

Uitgifte Staatsbon
21 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2014-2019 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2014-2022, BS 07/03/2014, bl. 20127


STRAFRECHT

Rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken

14 FEBRUARI 2014. - Wet met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, BS 27/02/2014, bl. 17088

Invoering elektronisch toezicht als autonome straf
7 FEBRUARI 2014. - Wet tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, bl. BS 28/02/2014, 17402

Drugs
7 FEBRUARI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, BS 10/03/2014,  bl. 20376
13 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies, BS 11/03/2014, bl. 20773


VERKEERSRECHT

Wegverkeer - overtredingen
24 FEBRUARI 2014. - Wet tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, BS 28/02/2014, bl. 17401


FISCAAL RECHT

Dubbelbelastingverdrag België – China
26 NOVEMBER 2013. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 7 oktober 2009, BS 21/02/2014, bl. 14354

Accijnzen
31 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit houdende diverse bepalingen inzake accijnzen, BS 21/02/2014, bl. 14377
7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake accijnzen, BS 25/02/2014, bl. 15457

Oprichting hulpkantoren douane en accijnzen
21 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2007 houdende de oprichting van de hulpkantoren van het enig kantoor der douane en accijnzen en de bepaling van de bevoegdheden van het enig kantoor der douane en accijnzen en van zijn hulpkantoren, BS 25/02/2014, bl. 15459

Dubbelbelastingverdrag België - Macedonië
31 JANUARI 2014. - Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgische regering en de Macedonische regering tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, ondertekend te Brussel op 6 juli 2010, BS 24/02/2014, bl. 14589

Dubbelbelastingverdrag België – Japan
26 NOVEMBER 2013. - Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 26 januari 2010, BS 26/02/2014, bl. 15810

Bedrijfsvoorheffing
21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 26/02/2014, bl. 15817

Vereenvoudigde aangifte

21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte, BS 26/02/2014, bl. 15819


Voordelen van alle aard – toekenning renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet
21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, BS 26/02/2014, bl. 15822

Voorafbetalingen
24 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen, BS 27/02/2014, bl. 17113

Btw-vrijstellingsregeling: Verhoging van de drempel tot 15.000 euro vanaf 1 april 2014
Algemene administratie van de Fiscaliteit. Belasting over de toegevoegde waarde. Bericht met betrekking tot de verhoging van de drempel voor de vrijstelling van de btw naar 15.000 euro vanaf 1 april 2014, BS 12/03/2014, bl. 21301


SOCIAAL RECHT

Werkloosheidsreglementering - Werknemer die artistieke activiteiten heeft verricht

7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 37, 71bis, 116 en 130 van het koninklijk besluit van 25november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot invoeging van een artikel 48bis en tot opheffing van artikel 74bis in hetzelfde besluit en tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel met bedrijfstoeslag, BS 20/02/2014, bl. 13833

Aangepaste inkomensgrenzen in kinderbijslagregeling voor werknemers
5 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag van de inkomensgrens bedoeld in de artikelen 41 en 42bis van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS 21/02/2014, bl. 14393

Kinderbijslag
5 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS 25/02/2014, bl. 15470

Welzijn werknemers – Elektronische registratie aanwezigheden op bouwplaatsen 11 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 31ter en 31quater van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan, BS 21/02/2014, bl. 14395
11 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 31ter, § 1, tweede lid en § 3, eerste lid, 31quinquies, vierde lid, 31sexies, § 2, derde en vierde lid en 31septies, derde lid van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en van artikel 13 van de wet van 27 december 2012 tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, BS 21/02/2014, bl. 14399

Gezondheid - Belangenverklaringen van experten in adviesorganen
21 DECEMBER 2013. - Wet tot versterking van de transparantie, de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van de beslissingen en adviezen op het vlak van de gezondheid, de ziekteverzekering, de veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu, BS 20/02/2014, bl. 13827

Toegankelijkheid van de gezondheidszorg
7 FEBRUARI 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, BS 25/02/214, bl. 15445

Medische verkiezingen 2014
18 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2010 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 25/02/2014, bl. 15471.
18 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2014 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, BS 25/02/2014, bl. 15473
17 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2010 tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 25/02/2014, bl. 15474

Diverse bepalingen inzake sociale wetgeving - Erratum
21 DECEMBER 2013. - Wet houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving. Erratum, BS 27/02/2014, bl. 17094.

Sociale identiteitskaart en ISI-kaart
26 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart, BS 07/03/2014, bl. 20125

Inkomensgarantie voor ouderen – Addendum – Toevoeging Advies RvS
7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. Addendum, BS 12/03/2014, bl. 21070

Verminderingen sociale zekerheidsbijdragen
16 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 11/03/2014, bl. 20782


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Verdrag waardig werk voor huispersoneel – Internationale Arbeidsconferentie
31 JANUARI 2014. - Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 189 inzake waardig werk voor het huispersoneel, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar honderdste zitting in Genève op 16 juni 2011, BS 24/02/2014, bl. 14590

Instemming Overeenkomst tweede wijziging Partnerschapsovereenkomst tussen Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan en de EG en haar lidstaten
29 MAART 2012. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, open voor ondertekening te Ouagadougou op 22 juni 2010 en te Brussel van 1 juli tot en met 31 oktober 2010, BS 26/02/2014, bl. 15589

Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof

22 NOVEMBER 2013. - Wet houdende instemming met de Wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, aangenomen te Kampala op 10 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome, BS 03/03/2014,  bl. 17672
22 NOVEMBER 2013. - Wet houdende instemming met de Wijzigingen van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof betreffende de misdaad van agressie, aangenomen te Kampala op 11 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome, BS 03/03/2014, bl. 17674

Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA)
8 DECEMBER 2013. - Wet houdende instemming met het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA), gedaan te Bonn op 26 januari 2009, BS 11/03/2014, bl. 20752

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF


Grond- en pandenbeleid – Prejudiciële vraag zonder voorwerp

Arrestnummer: 31/2014
Arrestdatum: 27/02/2014
Rolnummer(s): 5408
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (art. 4.1.20 tot 4.1.22)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Prejudiciële vraag zonder voorwerp
Trefwoorden: Bestuursrecht - Grond- en pandenbeleid - Sociaal woonaanbod - 1. Sociale last - Uitvoering in natura door private actoren - 2. Sociale huurwoningen - a. Overdracht door private actoren aan sociale huisvestingsmaatschappijen - Maximumprijzen - b. Overdracht door sociale huisvestingsmaatschappijen aan de zittende huurder - Afwezigheid van maximumprijzen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-031n.pdf

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – Geen schending
Arrestnummer: 32/2014
Arrestdatum: 27/02/2014
Rolnummer(s): 5604
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.8.16, § 1, eerste lid, 6°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Bestuursrecht - Vlaams Gewest - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Vergunningsbeslissingen - Beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen - 1. Door de Vlaamse Regering aangewezen adviserende instanties - Beroepsrecht - 2. College van burgemeester en schepenen - a. Als adviserende instantie - Afwezigheid van beroepsrecht - b. Als vertegenwoordiger van de gemeente - Beroepsrecht.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-032n.pdf

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen – Geen schending
Arrestnummer: 33/2014
Arrestdatum: 27/02/2014
Rolnummer(s): 5612
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 56ter)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneeskundige verzorging - Verstrekkingen verleend in een ziekenhuis - Systeem van de referentiebedragen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-033n.pdf

Omzetting van in buitenland uitgesproken straf – Geen schending
Arrestnummer: 34/2014
Arrestdatum: 27/02/2014
Rolnummer(s): 5613
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, de overname en de overdracht van het toezicht op voorwaardelijk veroordeelde of voorwaardelijk in vrijheid gestelde personen, en de overname en de overdracht van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen (art. 22)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Strafrecht - Straffen - Strafuitvoering - Omzetting van een in het buitenland uitgesproken vrijheidsbenemende straf of maatregel - Beperking tot vrijheidsbenemende straffen en uitsluiting van geldboeten.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-034n.pdf

Ontslag bij herstructurering – Prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Arrestnummer: 35/2014
Arrestdatum: 27/02/2014
Rolnummer(s): 5618
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (art. 42, § 2)
Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Trefwoorden: Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Ontslag in het kader van een herstructurering - Keuze van de werknemer tussen de inschakelingsvergoeding of de combinatie van opzeggingsvergoeding en ontslaguitkering.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-035n.pdf

Intergemeentelijke samenwerking – Geen schending
Arrestnummer: 36/2014
Arrestdatum: 27/02/2014
Rolnummer(s): 5646
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (art. 34)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Droit administratif - Région flamande - Intergemeentelijke samenwerking - Verbod tot uittreding. # Rechten en vrijheden - Vrijheid van vereniging.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-036n.pdf

Onderwijs XXIII – Gedeeltelijke schorsing van de bepalingen – Verwerping van de vorderingen tot schorsing voor het overige
Arrestnummer: 37/2014
Arrestdatum: 27/02/2014
Rolnummer(s): 5746 • 5756
Rechtspleging: Vorderingen tot schorsing Getoetste norm(en): Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII (art. II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 en III.81)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke schorsing van de bepalingen - Verwerping van de vorderingen tot schorsing voor het overige
Trefwoorden: Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Huisonderwijs - 1. Voorwaarden - Slagen voor het examen van de examencommissie - Wijziging van de wetgeving - Onmiddellijke toepassing - 2. Basisonderwijs - 3. Secundair onderwijs. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op onderwijs - 2. Vrijheid van onderwijs.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-037n.pdf

Inkomstenbelastingen – Onregelmatige aanslag – Geen schending
Arrestnummer: 38/2014
Arrestdatum: 27/02/2014
Rolnummer(s): 5752
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 22 december 2009 houdende fiscale bepalingen (art. 3)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vestiging en invordering - Aanslag - Onregelmatige aanslag - Nietigverklaring door de rechter om een andere reden dan verjaring - Vestiging van een subsidiaire aanslag - Termijn - Wijziging van de wetgeving - Overgangsmaatregel - Geen terugwerkende kracht.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-038n.pdf

Tegemoetkomingen aan mindervaliden – Prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Arrestnummer: 39/2014
Arrestdatum: 6/03/2014
Rolnummer(s): 5422
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Art. 8, § 1, vierde lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, zoals dat artikel vervangen werd bij artikel 122 van de programmawet (I) van 24 december 2002
Beschikkend(e) gedeelte(n): De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Tegemoetkomingen aan mindervaliden - Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming - 1. Aanvraag die is ingediend door een persoon die op het ogenblik van de indiening van de aanvraag de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt - Aanvraag die automatisch of ambtshalve wordt beschouwd als een aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - 2. Aanvraag die is ingediend door een persoon die op het ogenblik van de indiening van de aanvraag de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt, maar die leeftijd wel bereikt tijdens de procedure voor de arbeidsgerechten waarbij over zijn aanvraag wordt beslist.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-039n.pdf

Verjaringstermijn (art. 2277 BW)- Periodiek betaalbare schulden – Geen schending
Arrestnummer: 40/2014
Arrestdatum: 6/03/2014
Rolnummer(s): 5607
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 2277)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Verbintenissenrecht - Periodiek betaalbare schulden - Gedeelte van de maandelijkse afbetalingen van een lening op afbetaling dat met de interesten overeenstemt - Verjaringstermijn.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-040n.pdf

Zelfstandigen – Sociale bijdragen – Geen schending
Arrestnummer: 41/2014
Arrestdatum: 6/03/2014
Rolnummer(s): 5660
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Art. 15, § 1, derde en vijfde lid, en 17, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, zoals zij zijn gewijzigd bij de wetten van 6 februari 1976 en 26 juni 1992
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociaal statuut van de zelfstandigen - Sociale bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon voor de bijdragen verschuldigd door zijn mandataris - 1. Niet-beperking tot de bijdragen die zijn verbonden aan de activiteiten van de mandataris binnen de vennootschap - 2. Vrijstelling met betrekking tot de staat van behoefte van de onderworpene - Gevolgen voor de rechtspersoon.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-041n.pdf

Beslissing van het OCMW – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 42/2014
Arrestdatum: 06/3/2014
Rolnummer(s): 5800
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Beslissing van het OCMW
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het Hof)
Trefwoorden: Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het Hof - Beslissing van het OCMW.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-042n.pdf

RECHTERLIJKE ORDE


BS 20/02/2014
Benoemingen hof van beroep te Gent, rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen , rechtbank van eerste aanleg te Brussel, vredegerecht van het kanton Vorst, vredegerecht van het tweede kanton Leuven, vredegerecht van het kanton Menenvredegerecht van het kanton Geldenaken-Perwijs
Hof van beroep te Antwerpen

BS 21/02/2014
Arbeidshof te Brussel - rechtbank van eerste aanleg te Brussel

BS 24/02/2014
Arbeidsrechtbank te Brussel

BS 25/02/2014
Burgerlijke eretekens rechterlijke orde
Burgerlijke eretekens rechterlijke orde
Eervol ontslag assessor rechtsgebied hof van beroep te Brussel - ontslag plaatsvervangend rechter rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.-

BS 26/02/2014
Vredegerecht van het kanton

BS 28/02/2014
Benoemingen Hof van Cassatie - hof van beroep te Brussel - arbeidshof te Brussel - rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk - rechtbanken van eerste aanleg te Brugge, te Ieper en te Veurne - de nieuwe rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen  - parket te Halle-Vilvoorde  - parketten te Brussel en te Leuven - arbeidsrechtbank Mechelen, Antwerpen en Turnhout - nieuwe arbeidsrechtbank te Antwerpen  - arbeidsrechtbank te Leuven - arbeidsrechtbank te Brussel - Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel - arbeidsrechtbanken te Ieper, te Kortrijk en te Veurne en Brugge - de nieuwe arbeidsrechtbank te Gent  - arbeidsauditoraat te Antwerpen, te Mechelen en te Turnhout  - nieuwe arbeidsauditoraat te Antwerpen  - arbeidsauditoraat te Brussel
Vacante betrekking directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (voor een mandaat met ingang van 2 april 2014 en eindigend op 10 oktober 2016)

BS 03/03/2014
Pensioneringen diverse magistraten
Rechterlijke Orde. - Nationale Orden

BS 04/03/2014
18 FEBRUARI 2014. - Wet betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie

BS 05/03/2014
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – parket te Antwerpen - nieuwe rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Benoemingen/pensioneringen griffiers
Vacature van staatsraad (2 N + 2 F)

BS 07/03/2014
Benoeming substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen – benoeming procureur-generaal bij Hof van Cassatie – aanwijzing mandaat van federale procureur bij federaal parket –aanwijzing mandaat procureur-generaal bij hof van beroep te Antwerpen
Benoemingen Hof van Cassatie - Hof van beroep te Gent - Arbeidshof te Gent - Rechtbank van koophandel te Antwerpen, Turnhout, Brussel, Gent en Ieper

BS 12/03/2014
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen griffies en parketsecretariaten
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen