BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
Wetgeving 25 april - 21 mei 2014
 
Wet diverse bepalingen betreffende Justitie

Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I)
Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (II)

Art. 162 Sv – Burgerlijke partij moet gerechtskosten bij ongelijk niet meer automatisch betalen

Gerechtsdeurwaarders in strafzaken – omzendbrief verplaatsingsvergoedingen
Hervorming procedure klachtenbehandeling bij Hoge Raad voor de Justitie

Rechtzetting materiële vergissingen of omissies in vonnissen – uitlegging vonnissen

Wijziging procedure voor Hof van Cassatie en wrakingsprocedure

Nieuwe bankenwet – meeste bepalingen direct inwerking

Wetboek economisch recht – invoeging boek X “Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies

Wetboek economisch recht - Boek III. “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen” - Inwerking 9 mei 2014

Wijzigingen wetgeving Kruispuntbank van Ondernemingen

Invoeging in Wetboek van economisch recht: Rechtsvorderingen tot collectief herstel – exclusieve bevoegdheid hoven en rechtbanken te Brussel

Wetboek economisch recht – Boek XVIII “Maatregelen voor crisisbeheer”

Inwerkingtreding 31 mei 2014  bepaalde boeken van het Wetboek van economisch recht: boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming en boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures (rechtsvordering collectief herstel)

Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen - oprichting Consumentenombudsdienst per 1 januari 2015

België mag ook DNA-profiel van veroordeelden naar buitenland sturen

Onmiddellijke inning bij verkeersovertreding - wie in België woont mag niet meer cash betalen

Reeks maatregelen om verkeersdoden te doen dalen

Bescherming minderjarige tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard

Nieuw misdrijf ‘"Lokken van minderjarigen op internet met het oog op het plegen van een misdaad of een wanbedrijf"

Statuut langdurig ingezetene ook bij tijdelijk verblijfsrecht - Hogere boete voor vervoer van illegalen

Tegemoetkoming in huurprijs voor woonbehoeftige huurder en tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Verklaring tot herziening van de Grondwet

Inwerkingtreding Consulair wetboek op 15 juni 2014

Reglementering uitoefening homeopathie

Instemming Samenwerkingsakkoord kilometerheffing

Kunstendecreet

Indexcijfer consumptieprijzen maand april 2014


PUBLIEK RECHT


Verklaring tot herziening van de Grondwet
Verklaring tot herziening van de Grondwet, BS 28/04/2014, bl. 35184

Verkiezingen 25 mei 2014
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers, BS 28/04/2014, bl. 35187
24 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publicatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van volksvertegenwoordigers gehouden op 25 mei 2014, BS 30/04/2014, bl. 35606

Elektronische communicatie
27 MAART 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 28/04/2014, bl. 35043

Belgische post- en telecommunicatiesector -
Rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling
26 MAART 2014. - Wet houdende wijzigingen van de wet van 6 juli 2005 betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie en van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, BS 28/04/2014, bl. 35042

Plaatsing en gebruik van bewakingscamera’s

4 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, BS 25/04/2014, bl. 34850

Inwerkingtreding Consulair wetboek op 15 juni 2014
19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair wetboek, BS 30/04/2014, bl. 35589

Wijziging wet federale dienstenintegrator
24 MAART 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator, BS 02/05/2014, bl. 35806

Statuut langdurig ingezetene ook bij tijdelijk verblijfsrecht - Hogere boete voor vervoer van illegalen
19 MAART 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 05/05/2014, bl. 36137
Inwerkingtreding 15 mei 2014

Milieueffectrapportage - rechtsherstel ruimtelijke uitvoeringsplannen
25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, BS 12/05/2014, bl. 38313.

Digitalisering ruimtelijke vergunningenbeleid
4 APRIL 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid, BS 15/05/2014, bl. 39499

Kansspelen, weddenschappen – inning en invordering administratieve geldboete

24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de inning en invordering van de administratieve geldboete zoals bedoeld in artikel 15/3 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, BS 13/05/2014, bl. 38623

Vreemdelingen - asielaanvragen van personen afkomstig uit landen die zijn aangemerkt als veilig land van herkomst
24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst, BS 15/05/2014, bl. 39407
 
Hoger onderwijs
21 MAART 2014. - Decreet tot aanpassing van enkele hogeronderwijsbepalingen die de organisatie en controle van het onderwijs faciliteren en de plan- en implementatielasten verminderen, BS 15/05/2014, bl. 39489

Vreemdelingen - regime en de werkingsmaatregelen gesloten centra
8 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 16/05/2014, bl. 39644

Diverse bepalingen m.b.t. procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State
10 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State, BS 21/05/2014, bl. 40320

Overheidsopdrachten – omzendbrief – integratie van duurzame ontwikkeling
16 MEI 2014. - Omzendbrief. Integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van sociale clausules en maatregelen ten voordele van kleine en middelgrote ondernemingen, in het kader van overheidsopdrachten geplaatst door federale aanbestedende instanties, BS 21/05/2014, bl. 40529

Overheidsopdrachten – omzendbrief - belangenvermenging

5 MEI 2014. - Omzendbrief. Overheidsopdrachten. Belangenvermenging. Draaideurconstructie (`revolving doors'), BS 20/05/2014, bl. 40241

GEZONDHEIDSRECHT

Reglementering uitoefening homeopathie
26 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de homeopathie, BS12/05/2014, bl. 38291

Uitoefening van alle niet-conventionele praktijken
26 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de algemene voorwaarden die gelden voor de uitoefening van alle niet-conventionele praktijken, BS 12/05/2014, bl. 38304


BURGERLIJK RECHT

Tegemoetkoming in huurprijs voor woonbehoeftige huurder en tegemoetkoming voor kandidaat-huurders
21 MAART 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders, BS 05/05/2014, bl. 36207.


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Gerechtsdeurwaarders in strafzaken – omzendbrief verplaatsingsvergoedingen

17 APRIL 2014. - Omzendbrief nr. 223 betreffende de verplaatsingsvergoedingen van gerechtsdeurwaarders in strafzaken, BS 02/05/2014, bl. 36025

Tarief akten gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken vanaf 1 april 2014
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen, BS 13/05/2014, bl. 38627

Wet diverse bepalingen betreffende Justitie
25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14/05/2014, bl. 39045
INHOUD:
- TITEL 1. - Algemene bepaling
- TITEL 2. - Wijziging van artikel 141ter van het Strafwetboek
- TITEL 3. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering
HOOFDSTUK 1. - Wijziging van artikel 24 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering
HOOFDSTUK 2. - Vernietiging van inbeslaggenomen goederen
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering
HOOFDSTUK 4. - Wijziging van artikel 47quinquies van het Wetboek van strafvordering
HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de artikelen 589, 590 en 597 van het Wetboek van strafvordering
- TITEL 4. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de artikelen 91, 92 en 109bis van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van artikel 259octies van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van artikel 309bis van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wetgeving betreffende de rechterlijke organisatie met het oog op versterking van de strijd tegen de fiscale fraude
> Artikel 20 treedt in werking op 1 april 2014.
HOOFDSTUK 5. - Wijziging van artikel 721 van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het artikel 742, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 7. - Wijziging van artikel 783 van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 8. - Wijziging van artikel 788 van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 9. - Wijziging van artikel 789 van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 10. - Wijziging van artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 11. - Wijziging van artikel 1717 van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 12. - Wijziging van artikel 1727 van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 13. - Wijziging van diverse artikelen van het Gerechtelijk Wetboek
- TITEL 5. - Wijzigingen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Strafwetboek
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
- TITEL 6. - Wijzigingen aan de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering
- TITEL 7. - Wijzigingen van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
- TITEL 8. - Omzetting van het kaderbesluit 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Strafwetboek
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
HOOFDSTUK 5. – Overgangsbepaling
- TITEL 9. - Omzetting van het besluit 2009/426/JBZ van de Raad van 16 december 2008 inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de wet van 21 juni 2004 tot omzetting van het besluit van de raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken
HOOFDSTUK 2. – Slotbepaling
> Artikel 76 treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum.
- TITEL 10. - Wijzigingen van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en omzetting van het kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van 26 februari 2009 tot wijziging van kaderbesluit 2002/584/JBZ, kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit 2008/909/JBZ en kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces
- TITEL 11. - Wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke
- TITEL 12. - Diverse bepalingen
HOOFDSTUK 1. – Legalisatie
HOOFDSTUK 2. - Modernisering van de burgerlijke stand
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen
HOOFDSTUK 4. - Wijziging van artikel 39 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997
HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het Wetboek van vennootschappen
HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties en van het Wetboek van strafvordering
HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het Wetboek van internationaal privaatrecht
HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid
HOOFDSTUK 9. - Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie
HOOFDSTUK 10. - Wijzigingen van het Wetboek van de Belgische nationaliteit
HOOFDSTUK 11. - Het recht van opstal
HOOFDSTUK 12. – Commandverklaring
HOOFDSTUK 13. - Gedematerialiseerde biedingen
HOOFDSTUK 14. - Wijzigingen van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt wat de verzekeringsverplichting van de notarissen, de uitoefening van het ambt in een notarisvennootschap en de beperking van de aansprakelijkheid betreft
Afdeling 1. - Algemene bepalingen
Afdeling 2. – Overgangsbepaling
HOOFDSTUK 15. - Doorhaling van de ambtshalve hypothecaire inschrijving en van de overschrijving van een uitvoerend beslag op onroerend goed - Wijzigingen van de hypotheekwet van 16 december 1851 en van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 16. - Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en verwerping van nalatenschap ten overstaan van een notaris
HOOFDSTUK 17. - Wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen
HOOFDSTUK 18. - Wijzigingen van diverse wetten betreffende de verplichting tot huisvesting van gerechtelijke diensten door de gemeenten en de provincies
Afdeling 1. - Wijziging van de Provinciewet van 30 april 1836
Afdeling 2. - Wijzigingen van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel
Afdeling 3. - Wijziging van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen
Afdeling 4. - Wijzigingen van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
Afdeling 5. – Overgangsbepalingen
Afdeling 6
Afdeling 7. – Inwerkingtreding
> Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.
HOOFDSTUK 19. - Wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting
> Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.
HOOFDSTUK 20. - Diverse wijzigingen inzake adoptie
Afdeling 1. - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de regularisatieprocedure van adoptieprocedures die in het buitenland zijn gevoerd door personen die hun gewone verblijfplaats in België hebben
Afdeling 2. - Wijziging van artikel 1231-25 van het Gerechtelijk Wetboek
Afdeling 3. – Overgangsbepaling
Afdeling 4. – Inwerkingtreding
> Dit hoofdstuk treedt in werking 15 mei 2014.
HOOFDSTUK 21. - Wijzigingen van de artikelen 76 en 101 van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 22. - Wijzigingen van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
HOOFDSTUK 23. - Wijzigingen van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal
Afdeling 1. - Wijzigingen van de wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken
Afdeling 2. - Wijzigingen van de wet van 14 december 2004 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek
Afdeling 3. - Wijzigingen van de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Gent betreft
Afdeling 4. - Wijziging van de wet van 20 december 2005 houdende diverse bepalingen betreffende justitie
Afdeling 5. - Wijziging van de wet van 12 maart 2007 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting voor wat het hof van beroep te Bergen en de rechtbank van eerste aanleg te Gent betreft en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoeming van magistraten, wat het hof van beroep te Bergen betreft
Afdeling 6. – Inwerkingtreding
> Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014, met uitzondering van de artikelen 164 en 165 die uitwerking hebben met ingang van 18 december 2013.
HOOFDSTUK 24. - Wijzigingen inzake de personeelsformatie van plaatsvervangende rechters
Afdeling 1. - Wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting
Afdeling 2. - Wijziging van de wet van 14 december 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de plaatsvervangende rechters in de arbeidsrechtbanken en in de rechtbanken van koophandel
Afdeling 3. – Inwerkingtreding
> Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 april 2014.
HOOFDSTUK 25. - Wijzigingen van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel
> De artikelen 177 en 178 treden in werking op 1 april 2014.
HOOFDSTUK 26. - Wijziging van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank
HOOFDSTUK 27. - Wijziging van een aantal bepalingen met betrekking tot de wetgeving inzake de onbekwaamheid en de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid
Afdeling 1. - Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek
Afdeling 2. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
Afdeling 3. - Wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
Afdeling 4. - Wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
Afdeling 5. - Wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek
Afdeling 6. - Wijzigingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid
Afdeling 7. – Overgangsbepaling
Afdeling 8. – Inwerkingtreding
> Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2014.
HOOFDSTUK 28. - Wijziging van het Sociaal Strafwetboek
HOOFDSTUK 29. - Wijzigingen van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders
HOOFDSTUK 30. - Wijziging van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek
> Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (1)
8 MEI 2014. - Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I), BS 14/05/2014, bl. 39086
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 15 juli 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde
HOOFDSTUK 6. - Wijziging van de wet van 21 januari 2013 tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordelen tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, ingevolge de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid
HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van de wet van 25 april 2007 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken
HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van de wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde
HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van de wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering
HOOFDSTUK 10. - Wijzigingen aan de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie
HOOFDSTUK 11. - Inwerkingtreding


Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (II)
12 MEI 2014. - Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (II), BS 19/05/2014, bl. 39863
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid
HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie
HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van sommige bepalingen met het oog op de elektronische procedure
HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de artikelen 7 en 9 van de wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde
HOOFDSTUK 8. – Overgangsbepaling
HOOFDSTUK 9. - Inwerkingtreding

Hervorming procedure klachtenbehandeling bij Hoge Raad voor de Justitie
4 APRIL 2014. - Wet tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie, BS 14/05/2014, bl. 39042

Rechtzetting materiële vergissingen of omissies in vonnissen – uitlegging vonnissen
28 FEBRUARI 2014. - Wet tot wijziging van artikel 19 van het gerechtelijk wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiële vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen, BS 15/05/2014, bl. 39401

Wijziging procedure voor Hof van Cassatie en wrakingsprocedure
10 APRIL2014. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure, BS 15/05/2014, bl. 39401

Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest
24 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de griffier van een rechtbank van eerste aanleg of hof van beroep, de griffier van een arbeidsgerecht, de magistraat van een arbeidsgerecht, de schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol, de schuldbemiddelaar van de Franse taalrol, de jurist en de informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoordigen, en hun plaatsvervangers, die deel uitmaken van het beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, BS 15/05/2014, bl. 39522


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Rechtsvorderingen tot collectief herstel
28 MAART 2014. - Wet tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 29/04/2014, bl. 35201

Rechtsvorderingen tot collectief herstel – exclusieve bevoegdheid hoven en rechtbanken te Brussel

27 MAART 2014. - Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2 van het Wetboek van economisch recht, BS 29/04/2014, bl. 35197

Wetboek economisch recht – invoeging boek X “Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies”

2 APRIL 2014. - Wet houdende invoeging van boek X "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek X in boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 28/04/2014, bl. 35053
4 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 2 april 2014 houdende invoeging van Boek X "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies", in het Wetboek van economisch recht, BS 28/04/2014, bl. 35072 (inwerking 31 mei 2014, met uitzondering van art. 5 (9 mei 2014)

Wetboek economisch recht - Boek III. “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen” - Inwerking 9 mei 2014
26 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III "Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 28/04/2014, bl. 35064

Kruispuntbank van Ondernemingen
26 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 juni 2003 tot uitvoering van artikel 23 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen en van het koninklijk besluit van 13 maart 2003 houdende de samenstelling en de werking van de Coördinatiecommissie van de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 28/04/2014, bl. 35065

26 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 2003 houdende de nadere regelen voor de toegang tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 28/04/2014, bl. 35066.

26 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende aanwijzing van de overheden, administraties en diensten die, betreffende bepaalde categorieën van ondernemingen, belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualiseren van de gegevens bedoeld in artikel 6 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, BS 28/04/2014, bl. 35067.

28 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende het commercieel hergebruik van publieke gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 28/04/2014, bl. 35069.

28 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel III.31 van het Wetboek van economisch recht inzonderheid de bepaling van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen die via internet toegankelijk zijn evenals de voorwaarden voor het raadplegen ervan, BS 28/04/2014, bl. 35071.

1 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2008 vaststellende de vergoeding betreffende het commercieel hergebruik van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 28/04/2014, bl. 35073.

1 APRIL 2014. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de beheersmodaliteiten van het Begrotingsfonds Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 28/04/2014, bl. 35074.

Elektronische invoer van gegevens door derden in de KBO
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, wat de elektronische invoer van gegevens door derden in de Kruispuntbank van Ondernemingen betreft, BS 21/05/2014, bl. 40429
26 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 september 2005 tot uitvoering van de artikelen 1, 9, 12, en 15 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de datum bepaald in artikel 10 van het koninklijk besluit houdende aanwijzing van de overheden, administraties en diensten die, betreffende bepaalde categorieën van ondernemingen, belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualiseren van de gegevens bedoeld in artikel 6 van de wet van 16 januari 2003 houdende oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, modernisering van het handelsregister, oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, BS 21/05/2014, bl. 40430

Wetboek economisch recht – Boek XVIII “Maatregelen voor crisisbeheer”
27 MAART 2014. - Wet houdende invoeging van Boek XVIII "Maatregelen voor crisis beheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht, BS 29/04/2014, bl. 35198

Inwerkingtreding 31 mei 2014  bepaalde boeken van het Wetboek van economisch recht: boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming en boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures
28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van bepaalde boeken van het Wetboek van economisch recht, BS 29/04/2014, bl. 35211

Inwerkingtreding 31 mei 2014 Boek XII "Recht van de elektronische economie"
Inwerkingtreding 30 april 2014 Boek XIII "Overleg"
Inwerkingtreding 30 april 2014 Boek XVIII "Maatregelen voor crisisbeheer”
Inwerkingtreding 1 september 2014 Rechtsvordering tot collectief herstel" in Boek XVII "Bijzondere gerechtelijke procedures”
Inwerkingtreding 1 september 2014” - boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel

4 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van bepaalde boeken van het Wetboek van economisch recht, BS 29/04/2014, bl. 35212

Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen - oprichting Consumentenombudsdienst per 1 januari 2015
4 APRIL 2014. - Wet houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht, BS 12/05/2014, bl. 38262.
10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 4 april 2014 houdende de invoeging van Boek XVI "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht, BS 12/05/2014, bl. 38269 (merendeel artikels in werking 1 januari 2015)

Inbreuken bepalingen Wetboek van economisch recht

10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de transactie bij inbreuken op de bepalingen van het Wetboek van economisch recht en zijn uitvoeringsbesluiten, BS 29/04/2014, bl. 35213

Verzekeringsovereenkomsten – bescherming rechten verzekeringnemers, de verzekerden, de begunstigden en derden
4 APRIL 2014. - Wet betreffende de verzekeringen, BS 30/04/2014, bl. 35487

Erkenning gedeelte stad Antwerpen als toeristisch centrum – winkels op zondag open
22 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de stad Antwerpen als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, BS 07/05/2014, bl. 36556

Instemming Samenwerkingsakkoord kilometerheffing
4 APRIL2014. - Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 12/05/2014, bl. 38312

Diensten op de interne markt – instemming samenwerkingsakkoord
21 MAART 2014. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt, BS 15/05/2014, bl. 39488

Controle fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen
Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen in België, BS 15/05/2014, bl. 39579


FINANCIEEL RECHT

Nieuwe bankenwet – meeste bepalingen direct inwerking

25 APRIL 2014. - Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, BS 07/05/2014, bl. 36794
25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen, BS 07/05/2014, bl. 36946

Nationale Bank van België – taken
25 APRIL 2014. - Wet tot invoering van mechanismen voor een macroprudentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector, BS 07/05/2014, bl. 36986.

Nationale Bank van België – vaststelling organiek statuut
25 APRIL 2014. - Wet tot invoeging van een artikel 36/45 in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België,  BS 07/05/2014, bl. 36992. (Erratum BS 21/05/2014 – vervanging tekst)

Nationale Bank van België – goedkeuring reglementen 
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België aangaande bezwaarde activa in het kader van herstelplannen, BS 07/05/2014, bl. 36993.
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening, BS 07/05/2014, bl. 36995.
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 16 april 2014 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beursvennootschappen, BS 07/05/2014, bl. 37010.
10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 4 maart 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013, BS 15/05/2014, bl. 39420

Rentevoet Deposito- en Consignatiekas – jan-apr 2012
6 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in januari tot en met april 2012 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaringgegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten, BS 25/04/2014, bl. 34853

Consumentenkrediet – verwerking persoonsgegevens
10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens inzake consumentenkrediet, BS 30/04/2014, bl. 35582

Thematische volksleningen - goedkeuring reglement Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
26 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 15 april 2014 betreffende de door de kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen voorafgaandelijk en periodiek te verstrekken informatie in het kader van de thematische volksleningen, BS 09/05/2014, bl. 38113

Thematische volksleningen – addendum
26 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 15 april 2014 betreffende de door de kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen voorafgaandelijk en periodiek te verstrekken informatie in het kader van de thematische volksleningen. Addendum, BS 16/05/2014, bl. 39631

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Rentenfonds. Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bericht, BS 21/05/2014, bl. 40553

Prijscourant
opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (-) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand, BS 20/05/2014, bl. 40046STRAFRECHT

Art. 162 Sv – Burgerlijke partij moet gerechtskosten bij ongelijk niet meer automatisch betalen
2 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van artikel 162 van het Wetboek van strafvordering, BS 30/04/2014, bl. 35758

België mag ook DNA-profiel van veroordeelden naar buitenland sturen
10 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken, BS 30/04/2014, bl. 35758

Bescherming minderjarige tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard
10 APRIL 2014. - Wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard, BS 30/04/2014, bl. 35484

Nieuw misdrijf ‘"Lokken van minderjarigen op internet met het oog op het plegen van een misdaad of een wanbedrijf"
10 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers, BS 30/04/2014, bl. 35486

Commissies van Toezicht – benoeming, hernieuwing mandaat en ontslag leden
25 APRIL 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing mandaat en ontslag van leden voor Commissies van toezicht, BS 13/05/2014, bl. 38787

Hypotheekwet – instelling voorrechten ten gunste van slachtoffers van strafbare feiten
21 FEBRUARI 2014. - Wet tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, teneinde voorrechten in te stellen ten gunste van de slachtoffers van strafbare feiten, BS 15/05/2014, bl. 39400


VERKEERSRECHT

Technische eisen land- of bosbouwtrekkers
19 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 28/04/2014, bl. 35085

Reeks maatregelen om verkeersdoden te doen dalen

9 MAART 2014. - Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen en van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, BS 30/04/2014, bl. 35420

Onmiddellijke inning bij verkeersovertreding - wie in België woont mag niet meer cash betalen
19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, BS 30/04/2014, bl. 35435

Kruispuntbank van de voertuigen
19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen, BS 14/05/2014, bl. 39018


FISCAAL RECHT

Aangifteformulier vennootschapsbelasting aanslagjaar 2014
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014, BS 02/05/2014, bl. 35815

Aangifteformulier rechtspersonenbelasting aanslagjaar 2014
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2014, BS 02/05/2014, bl. 35836

Aangifteformulier belasting niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen enz.)
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2014, BS 02/05/2014, bl. 35847

Maximumbedrag vrijstelling inzake sociaal passief ingevolge eenheidsstatuut
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot het vaststellen van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut, BS 14/05/2014, bl. 39116

Toepassingsmodaliteiten inzake sociaal passief ingevolge eenheidsstatuut

25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut, BS 14/05/2014, bl. 39121

Elektronische verificatie vrijstelling van btw (art. 42, §3, eerste lid, BTW-Wetboek)
Algemene administratie van de Fiscaliteit. Elektronische verificatie van de vrijstelling van btw bedoeld in artikel 42, § 3, eerste lid, van het Btw-Wetboek, BS 14/05/2014, bl. 39219

Administratieve samenwerking op gebied van belastingen
21 MAART 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, BS 15/05/2014, bl. 39497

Vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen
19 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen, BS 16/05/2014, bl. 39620

Wijzigingen benamingen administraties FOD Financiën
25 APRIL 2014.- Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen, BS 16/05/2014, bl. 39621


SOCIAAL RECHT

Welzijn werknemers
28 FEBRUARI 2014. - Wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, BS 28/04/2014, bl. 35011
28 MAART 2014. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft, BS 28/04/2014, bl. 35020
10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk, BS 28/04/2014, bl. 35022

Vrouwelijke zelfstandigen – uitkeringen voor moederschapshulp
10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, BS 05/05/2014, bl. 36179

Pensioenstelsel werknemers – eenheid van loopbaan gedefinieerd in dagen
19 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan, BS 07/05/2014, bl. 36534

Territoriaal toepassingsgebied van de solidariteitsbijdrage – afstemming op Europa
19 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van artikel 68, § 3, van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, BS 07/05/2014, bl. 36537

Pensioenberekening werknemers - laatste beroepsmaanden tellen mee
19 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 07/05/2014, bl. 36537

Eén wettelijk kader voor kinderbijslag werknemers en zelfstandigen
4 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS 05/05/2014, bl. 36144
4 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, BS 05/05/2014,  bl. 36172
De algemene kinderbijslagwet treedt in werking op 30 juni 2014.

Wijziging rustpensioen en overlevingspensioen en invoering overgangsuitkering pensioenregeling werknemers en opheffing verschillen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen
5 MEI 2014. - Wet tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen en tot invoering van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen, BS 09/05/2014, bl. 38027

Kunstendecreet
13 DECEMBER 2013. - Decreet betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten, BS 19/05/2014, bl. 39894

Bestrijding loonkloof tussen mannen en vrouwen
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de bemiddelaar in het kader van de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, BS 21/05/2014, bl. 40355


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Inwerkingtreding Terug-en Overname-overeenkomst Benelux-Kosovo
26 DECEMBER 2013. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden (de Benelux-Staten) en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en Overname-overeenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 12 mei 2011, BS 12/04/2014, bl. 38218

Instemming wijziging Protocol Kyoto
14 MAART 2014. - Decreet houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, aangenomen in Doha op 8 december 2012, BS 16/05/2014, bl. 39728


SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Inkomstenbelastingen – aanslag van ambtswege – geen schending
Arrestnummer: 66/2014
Arrestdatum: 24/04/2014
Rolnummer(s): 5589
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 342, § 3)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vestiging en invordering - Niet-aangifte of laattijdige aangifte - Aanslag van ambtswege - Forfaitaire minimumwinsten - Toepassingsgebied - 1. Ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen - 2. Werknemers - 3. Buitenlandse ondernemingen - 4. Belastingplichtigen die een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen - 5. Belastingplichtigen die een zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefenen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-066n.pdf

Emissierechten – schending – handhaving van de gevolgen
Arrestnummer: 67/2014
Arrestdatum: 24/04/2014
Rolnummer(s): 5596
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (art. 9.1.3)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending - Handhaving van de gevolgen
Trefwoorden: Grondwettelijk recht - Bevoegdheden van de gewesten - Vlaams Gewest - Energiebeleid - 1. Handel in broeikasgasemissierechten - Vliegtuigexploitanten - a. Kosteloze toewijzing van emissierechten - Voorwaarden - b. Inlevering van emissierechten ter dekking van CO2 emissies - 2. Territoriale bevoegdheid - Exclusiviteitsbeginsel - Extraterritoriale gevolgen - Ontstentenis van samenwerkingsakkoord met de federale Staat.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-067n.pdf

Inkomstenbelastingen – belastingvrije som – kinderen ten laste - schending
Arrestnummer: 68/2014
Arrestdatum: 24/04/2014
Rolnummer(s): 5619 • 5627
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 134)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Belastingvrije som - Toeslagen voor kinderen ten laste - 1. Aanrekening - a. Gehuwde of wettelijk samenwonende belastingplichtigen - Echtgenoot met het hoogste belastbaar inkomen - b. Feitelijk samenwonenden - 2. Gevolg van een internationale overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting. # Europees recht - Vrij verkeer van werknemers.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-068n.pdf

Financieel recht – staatswaarborg – samenvoeging van zaken – het Hof beveelt de heropeningen van de debatten
Arrestnummer: 69/2014
Arrestdatum: 24/04/2014
Rolnummer(s): 5621
Rechtspleging: Prejudiciële vraag (tussengeschil) Getoetste norm(en): Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (art. 36/24)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Samenvoeging van zaken - Het Hof beveelt de heropening van de debatten
Trefwoorden: Financieel recht - Staatswaarborg - Vennoten van bepaalde coöperatieve vennootschappen. # Rechtspleging - Prejudiciële vraag - Tussengeschil - 1. Heropening van de debatten - 2. Samenvoeging van zaken.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-069n.pdf

Herstel in eer en rechten – geen schending
Arrestnummer: 70/2014
Arrestdatum: 24/04/2014
Rolnummer(s): 5650
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetboek van strafvordering (art. 625)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Herstel in eer en rechten - Aanvangspunt van de proeftijd - 1. Voorwaardelijke invrijheidstelling - 2. Invrijheidstelling onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank - 3. Voorlopige invrijheidstelling.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-070n.pdf

Huisonderwijs – verwerping van de vordering tot schorising en het beroep tot vernietiging
Arrestnummer: 71/2014
Arrestdatum: 24/04/2014
Rolnummer(s): 5829
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging - Vordering tot schorsing Getoetste norm(en): Art. II.10 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII, in zoverre het een art. 26bis/2, § 1, invoegt in het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing en het beroep tot vernietiging
Trefwoorden: Voorafgaande rechtspleging - 1. Vordering tot schorsing - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - Niet-ontvankelijkheid ratione temporis - 2. Beroep tot vernietiging - Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid - Onvoldoende uiteenzetting van de feiten en middelen. # Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Huisonderwijs.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-071n.pdf

Verkiezingen – verwerping van de beroepen
Arrestnummer: 72/2014
Arrestdatum: 8/5/2014
Rolnummer(s): 5583 • 5588
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Wet van 19 juli 2012 houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (art. 4)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de beroepen
Trefwoorden: Grondwettelijk recht - Verkiezingen - 1. Splitsing van de voormalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - 2. Kamer van volksvertegenwoordigers - a. Bijzondere modaliteiten voor de kiezers in de zes randgemeenten - b. Kieskring Brussel-Hoofdstad - Verdeling van de zetels tussen de deelnemende partijen of lijsten - Afwezigheid van een systeem van poolvorming.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-072n.pdf

Bevoegdheden gewesten – verwerping van de beroepen
Arrestnummer: 73/2014
Arrestdatum: 8/5/2014
Rolnummer(s): 5584 • 5593
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Bijzondere wet van 19 juli 2012 tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de beroepen
Trefwoorden: Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Ondergeschikte besturen - a. Vereniging van gemeenten - b. Uitsluitend gemeentelijke belangen - 2. Federale bevoegdheden - Samenwerking tussen de gewesten - Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - Overleg tussen de gewesten - a. Facultatief overleg - b. Verplicht overleg - c. Gewestelijke aangelegenheden - d. Deelname van gemeenten die lid zijn van de hoofdstedelijke gemeenschap - Afwezigheid van beslissingsbevoegdheid - 3. Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - a. Lidmaatschap van rechtswege - b. Vrijwillig lidmaatschap.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-073n.pdf

Raad voor Vergunningsbetwistingen - gedeeltelijke vernietiging
Arrestnummer: 74/2014
Arrestdatum: 8/05/2014
Rolnummer(s): 5591 • 5597
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Art. 4.8.4 en 4.8.28, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vervangen bij artikel 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging
Trefwoorden: Bestuursrecht - Vlaams Gewest - Ruimtelijke ordening - Raad voor Vergunningsbetwistingen - Rechtspleging - Bestuurlijke lus - 1. Mogelijkheid voor de Raad zijn standpunt over de uitkomst van het geschil kenbaar te maken - 2. Ontstentenis van tegensprekelijk debat over de mogelijkheid tot toepassing van de bestuurlijke lus - 3. Ontstentenis van mogelijkheid om een beroep in te stellen tegen de beslissing die met toepassing van de bestuurlijke lus is genomen na de kennisgeving of de bekendmaking daarvan - 4. Uitdrukkelijke motivering voorzien na toepassing van de bestuurlijke lus - 5. Kosten ten laste van de verzoekende partijen wanneer het beroep als gevolg van de toepassing van de bestuurlijke lus wordt verworpen. # Grondwettelijk recht - Bevoegdheden van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten - Uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - 1. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - 2. Rechten van verdediging - 3. Debatten op tegenspraak - 4. Recht op toegang tot de rechter.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-074n.pdf

Taal van de rechtspleging – arbiter – geen schending
Arrestnummer: 75/2014
Arrestdatum: 8/05/2014
Rolnummer(s): 5601
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (art. 4, § 1, tweede lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Gebruik der talen in gerechtszaken - Taal van de rechtspleging - Vordering van wraking van een arbiter ingesteld voor de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Arbiter woonachtig in het Nederlandse taalgebied - Verplichting om de vordering in te stellen door een dagvaarding in het Nederlands. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - Recht op toegang tot de rechter.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-075n.pdf

Ziekte- en invaliditeitsverzekering - schending
Arrestnummer: 76/2014
Arrestdatum: 8/05/2014
Rolnummer(s): 5634
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 144)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (in de gegeven interpretatie)
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - RIZIV - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle - Kamer van eerste aanleg - Vaststelling van nietigheid van de beslissing van de leidend ambtenaar wegens miskenning van een op straffe van verval voorgeschreven termijn - Mogelijkheid de zaak aan zich trekken en de aan de zorgverlener verweten inbreuken ten gronde te beoordelen. # Rechten en vrijheden - 1. Rechtsbeginselen - Scheiding der machten - 2. Recht op een eerlijk proces.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-076n.pdf

Personeel NMBS – verwerping van de beroepen
Arrestnummer: 77/2014
Arrestdatum: 8/05/2014
Rolnummer(s): 5655 • 5656 • 5657 • 5658 • 5671 • 5673
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector (art. 3, 5 en 6)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de beroepen (rekening houdend met de interpretaties die in B.16.2 en B.23.2 zijn vermeld)
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Overheidspersoneel - Personeel van de NMBS - Rijdend personeel - Preferentiële vervroegde pensioenregeling.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-077n.pdf

Pensioenen overheidssector – verwerping van het beroep
Arrestnummer: 78/2014
Arrestdatum: 8/05/2014
Rolnummer(s): 5667
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector (art. 2, 4°, en 3, 1°, eerste lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Overheidspersoneel - Luchtverkeersleiders - 1. Ontstentenis van een gunstiger regeling wat de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden betreft - 2. Berekening van de loopbaanduur.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-078n.pdf

Faillissement bvba – aansprakelijkheid zaakvoerders voor sociale zekerheidsbijdragen – geen schending
Arrestnummer: 79/2014
Arrestdatum: 8/05/2014
Rolnummer(s): 5681
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van vennootschappen (art. 265, § 2)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (onder voorbehoud van de in B.8 en B.9 vermelde interpretatie)
Trefwoorden: Handelsrecht - Vennootschapsrecht - BVBA - Faillissement - Verschuldigde socialezekerheidsbijdragen - Persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die bestuursbevoegdheid hebben gehad - 1. Voorwaarden - Appreciatiebevoegdheid van de rechter - 2. Aansprakelijkheid van de zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen die vóór het in werking treden van de in het geding zijnde bepaling werden opgericht. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - Recht op toegang tot de rechter - Volle rechtsmacht.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-079n.pdf

Vlaams Decreet Onderwijs XXIII – gedeeltelijke vernietiging
Arrestnummer: 80/2014
Arrestdatum: 8/05/2014
Rolnummer(s): 5746 • 5756
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII (art. II.1, 1°, II.9, II.10, II.45, III.2, 1°, III.19, III.20 en III.81)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging
Trefwoorden: Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Huisonderwijs - 1. Verplichting om de leerplichtige bij de examencommissie in te schrijven met het oog op het verkrijgen van een getuigschrift basisonderwijs respectievelijk secundair onderwijs - 2. Verplichting om de kinderen in het reguliere onderwijs in te schrijven in geval van niet-slagen voor examens - 3. Eindtermen - 4. Maximaal twee pogingen om voor het verplichte examen te slagen - 5. Individueel huisonderwijs en collectief huisonderwijs - 6. Ontstentenis van een overgangsperiode. # Rechten en vrijheden - 1. Vrijheid van onderwijs - 2. Recht op onderwijs - 3. Gelijkheid inzake onderwijs - 4. Recht op eerbiediging van het privéleven - 5. Vrijheid van eredienst en van meningsuiting - 6. Vrijheid van vereniging - 7. Recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-080n.pdf

RECHTERLIJKE ORDE

BS 25/04/2014
Benoemingen/ontslagverleningen/pensioneringen – griffiers/parketsecretarissen
Benoemingen parketmagistraten
Rechterlijke Orde – Benoemingen - Erratum

BS 28/04/2014
Arbeidsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen
Arbeidsrechtbank te Hasselt

BS 30/04/2014
Benoemingen griffiers/refendarissen

BS 02/05/2014
Diverse benoemingen – benoemingen voorzitters rechtbanken en arbeidsauditeuren

BS 05/05/2014
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

BS 06/05/2014
Rechtbank van koophandel te Antwerpen – afdeling Mechelen
Rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde


BS 08/05/2014
Diverse benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen magistraten
Mandaat van federaal magistraat - rechtbank van koophandel te Antwerpen afd. Mechelen en Hasselt- rechtbank van koophandel te Gent, afd. Kortrijk
Hoge Raad voor de Justitie – samenstelling van het bureau
Arbeidsrechtbank te Hasselt
Rechtbank van koophandel te Antwerpen.

BS 09/05/2014
Griffiers-parketsecretarissen-parketjuristen
Aanwijzingen onderzoeksrechters/substituten
Errata BS 31/03/2014

BS 12/05/2014
Rechtbank van koophandel te Brussel - rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

BS 13/05/2014
Aanstellng lid niet- magistraat van het Nederlandstalig College van de Hoge Raad voor de Justitie
Vestigingsplaats arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde

BS 14/05/2014
Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. Oproep tot de magistraten ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen
4 APRIL 2014. - Wet tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie, BS 14/05/2014, bl. 39042

BS 15/05/2014
Hoge Raad voor Justitie. Leden niet-magistraten van het Nederlandstalig College

BS 16/05/2014
Arbeidshof te Brussel - arbeidsauditoraat te Brussel
Benoemingen tot substituut-procureur des Konings bij het parket
Benoemingen tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent


BS 19/05/2014
Benoemingen diverse magistraten
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen