WETGEVING 4 - 25 juni 2021
 
 
 
Openingstijden bibliotheek:
ma-vrij van 8.30u - 13.00u en van 13.30u-16.30u
Zelfde openingstijden in juli en augustus.
 
 
Het EU Digitale COVID Certificaat: vaccinatie-, test- of herstelcertificaat

Gedeeltelijke tijdelijke vernietiging van de verhoogde rolrechten door Grondwettelijk Hof (GwH 84/2021, 10 juni 2021)

Wijziging oud BW wat betreft de persoonlijke banden tussen broers en zussen

Optimalisatie procedure voor Raad voor Vergunningsbetwistingen 
 
Grondwettelijk Hof: louter commercieel belang kan volstaan bij aanvechten omgevingsvergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Verzamelwet coronamaatregelen gezondheidssector

Verzamelwet Fraude:  Titel 3. Wijzigingen aan de Antiwitwaswet - tussenkomst Stafhouder

Het nieuwe Kunstendecreet

Drie arresten Grondwettelijk Hof inzake advocaten - beroepsgeheim - meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies van 17 juni 2021 (nrs. 94/2021, 95/2021 en 96/2021) 

Omzendbrief nr. 06/2020 van het College van procureurs-generaal
Herziene versie van 16 juni 2021

Grondwettelijk Hof spreekt zicht uit over de onmiddellijke aanhouding en het gevaar voor herhaling
 - GwH 86/2021, 10 juni 2021

Uitvoerings-KB wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen

Het centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden

Hogere tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2021

Grondwetttelijk Hof: De waarborg van de vastheid van betrekking moet ook gelden voor een opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten

Bewegingen in de rechterlijke orde

CORONAMAATREGELEN

SAMENWERKINGSAKKOORDEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE OVERHEDEN

20 JUNI 2021. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen, BS 23/06/2021, bl. 64704

11 JUNI 2021. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de operationalisering van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (EU Digitaal COVID Certificaat), BS 14/06/2021, bl. 61954

FEDERALE OVERHEID

Het EU Digitale COVID Certificaat: vaccinatie-, test- of herstelcertificaat en andere (versoepelingen) maatregelen
23 JUNI 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24/06/2021, bl. 64941

Addendum BS 04/06/2021 - toevoeging advies RvS
4 JUNI 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Addendum, BS 21/06/2021, bl. 64192

Verzamelwet coronamaatregelen gezondheidssector
13 JUNI 2021. - Wet houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg, BS 16/06/2021,  bl. 63502

Coronamaatregelen vanaf 9 juni 2021
4 JUNI 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 04/06/2021, bl. 56940

VLAAMSE OVERHEID

3 JUNI 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid, BS 08/06/2021, bl. 57425

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

21 JUNI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de toeristische logiessector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 24/06/2021, bl. 64954

10 JUNI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun tot vergoeding van exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur die getroffen zijn door de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken, BS 15/06/2021, bl. 62046.


PUBLIEK RECHT

WETGEVENDE KAMERS – KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGING

Derde oproep kandidaten mandaten Federale Deontologische Commissie voor de categorie `voormalige mandatarissen'
Derde oproep tot kandidaten voor de mandaten van Nederlandstalig en Franstalig lid van de Federale Deontologische Commissie voor de categorie `voormalige mandatarissen', BS 21/06/2021, bl. 64270

Vierde oproep kandidaten mandaten van lid van de Federale Controle- en evaluatiecommissie inzake de toepassing van de euthanasiewet
Vierde oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Federale Controle- en evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, BS 21/06/2021, bl. 64272

BESTUURSRECHT

Bestuursdocumenten – regeling vervanging van analoge bestuursdocumenten door elektronische kopieën
21 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vervanging van analoge bestuursdocumenten door elektronische kopieën, BS 22/06/2021, bl. 64416

Optimalisatie procedure voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

21 MEI 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures, BS 14/06/2021, bl. 61801

AMBTENARENRECHT

Vlaams personeelsstatuut – uitbreiding geboorteverlof
19 MAART 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de uitbreiding van het geboorteverlof, BS 10/06/2021, bl. 57358

MIGRATIERECHT


Rijksregister: IT 202 met bijzondere informatie over vreemdelingen uitgebreid met extra gegevens over studenten en onderzoekers uit landen buiten de EU
21 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 18/06/2021, bl. 63699

Minimumbedrag middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken voor studie in België school- of academie-jaar 2021-2022
Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academie-jaar 2021-2022, BS 10/06/2021, bl. 57813

Brexit - vrijstellingen beroepskaart voor uitoefening beroepsactiviteit
30 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit, wat de Brexit betreft, BS 04/06/2021, bl. 56835

CULTUUR

Het nieuwe Kunstendecreet
23 APRIL 2021. - Decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten, BS 10/06/2021, bl. 57758
Inwerkingtreding 1 januari 2022

ENERGIE

Bekendmaking van de sociale maximumprijzen 3de kwartaal 2021
10 JUNI 2021. - Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 3de kwartaal 2021 (1 juli 2021 tot en met 30 september 2021) voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers, BS 15/06/2021, bl. 62101

Vlaams Energiedecreet: aanvraag bidirectionele meter en retroactieve aanpassing tarieven mogelijk
4 JUNI 2021. - Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de plaatsing van een elektronische meter zonder communicatiemiddel en het vermijden van het meermaals aanrekenen van elektriciteitsdistributienettarieven voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet, BS 15/06/2021,  bl. 62002

OMGEVINGSRECHT
 

Aanpassing van diverse besluiten naar aanleiding van de interne reorganisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij
21 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van diverse besluiten naar aanleiding van de interne reorganisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij, BS 23/06/2021, bl. 64595

Vacatures bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen
Oproep tot kandidaatstelling. - Kanselarij Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 3 bestuursrechters + aanleg van wervingsreserve Raad voor Vergunningsbetwistingen, BS 18/06/2021, bl. 64119

Grondwettelijk Hof: louter commercieel belang kan volstaan bij aanvechten omgevingsvergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
GwH 92/2021, 17 juni 2021
Rolnummer(s): 7419
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.8.11, § 1, eerste lid, 3°, vóór de wijziging ervan met ingang van 21 februari 2017)
Trefwoorden: Publiek recht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Vlaams Gewest - Raad voor Vergunningsbetwistingen - Rechtspleging - Ontvankelijkheid - Belang - Louter commerciële nadelen
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (artikel 4.8.11, § 1, eerste lid, 3°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in de versie zoals ingevoegd bij artikel 5 van het decreet van 6 juli 2012 « houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft », vóór de wijziging ervan bij artikel 338 van het decreet van 25 april 2014 « betreffende de omgevingsvergunning », in de interpretatie dat louter commerciële nadelen niet kunnen worden beschouwd als « rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen » in de zin van die bepaling)
- Geen schending (dezelfde bepaling, in de interpretatie dat louter commerciële nadelen kunnen worden beschouwd als « rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen » in de zin van die bepaling)
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-092n-info.pdf

België treedt toe tot het “Ocean plastics Charter”
Persbericht minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal 16 juni 2021

Openbare raadpleging over het ontwerp instandhoudingsdoelstellingen en ontwerp beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee
Raadpleging van het publiek over het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en het ontwerp van de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee, BS 15/06/2021, bl. 62097

Optimalisatie procedure voor Raad voor Vergunningsbetwistingen
21 MEI 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures, BS 14/06/2021, bl. 61801

WOONBELEID

Bepaling van de datum van inwerkingtreding van art. 7.1 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021
28 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van artikel 7.1 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, BS 24/06/2021,  bl. 64604

Vergoeding van sociale verhuurders voor het uitvoeren van onderzoek naar buitenlands onroerend bezit van sociale huurders
21 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vergoeding van sociale verhuurders voor het uitvoeren van onderzoek naar buitenlands onroerend bezit van sociale huurders, BS 23/06/2021, bl. 64602

Sociale huur – inschrijvingsregister bij te houden door verhuurder
4 JUNI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van specifieke regels voor de actualisering van het inschrijvingsregister, vermeld in artikel 6.5 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, voor het jaar 2021 en 2022, BS 22/06/2021, bl. 64422

GEZONDHEIDSRECHT

Verlenging verschillende sociale maatregelen voor ziekenhuizen en verzorgend personeel tot 1 oktober 2021
20 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, tweede lid, en 19, tweede lid, van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, BS 25/06/2021, bl. 65262

Provinciale raden van Orde der Artsen worden exclusief bevoegd voor behandeling van klachten over controleartsen en artsen-scheidsrechters

1 JUNI 2021. - Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de controleartsen en artsen-scheidsrechters, en betreffende de klachtenprocedure, BS 18/06/2021, bl. 63702
Inwerkingtreding 1 augustus 2021

Verzamelwet coronamaatregelen gezondheidssector
13 JUNI 2021. - Wet houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg, BS 16/06/2021,  bl. 63502


BURGERLIJK RECHT

FAMILIAAL(VERMOGENS)RECHT

Wijziging oud BW wat betreft de persoonlijke banden tussen broers en zussen
20 MEI 2021. - Wet tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek, betreffende de persoonlijke banden tussen broers en zussen, BS 09/06/2021, bl. 57506

ADOPTIE

Verzameldecreet welzijn, volksgezondheid en gezin: erkende adoptiediensten krijgen er een extra onderzoeks- en rapportagetaak bij
21 MEI 2021. - Decreet tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin, BS 18/06/2021, bl. 63851

JEUGDRECHT

 
Het agentschap Opgroeien Regie (integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn)
 
Verzameldecreet welzijn, volksgezondheid en gezin: aanpassing Jeugddelinquentiedecreet (o.a. hoorrecht minderjarigen)
21 MEI 2021. - Decreet tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin, BS 18/06/2021, bl. 63851


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

ADVOCATUUR

Verzamelwet Fraude – tussenkomst stafhouder als filter ter bescherming van het beroepsgeheim
2 JUNI 2021. - Wet houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding, BS 18/06/2021, bl. 63689
Titel 3. Wijzigingen aan de Antiwitwaswet
Art. 48. In dezelfde wet wordt een artikel 74/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 74/1. § 1. De onderworpen entiteiten maken langs elektronische weg aan de Administratie van de Thesaurie melding van ieder verschil dat zij vaststellen tussen de informatie over uiteindelijke begunstigden in het UBO-register en de informatie over uiteindelijke begunstigden waarover zij beschikken.
In afwijking van het eerste lid moeten de advocaten die bij de uitoefening van de activiteiten opgesomd in artikel 5, § 1, 28°, worden geconfronteerd met een verschil bedoeld in hetzelfde lid, de Stafhouder van de Orde waartoe zij behoren daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.
De Stafhouder controleert of de voorwaarden bedoeld in het vierde lid en artikel 5, § 1, 28°, zijn nageleefd. In voorkomend geval geeft hij de informatie en inlichtingen in overeenstemming met het eerste lid, onmiddellijk en ongefilterd, op elektronische wijze door aan de Administratie van de Thesaurie.
In afwijking van het eerste lid, delen de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 23° tot en met 28°, het vastgesteld verschil bedoeld in hetzelfde lid niet mee, wanneer de informatie en inlichtingen van één van hun cliënten ontvangen werd of over één van hun cliënten verkregen werd tijdens de bepaling van de rechtspositie van deze cliënt, of in de uitoefening van hun opdracht die cliënt in of in verband met een rechtsgeding te verdedigen of te vertegenwoordigen, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, ongeacht of dergelijke informatie of inlichtingen vóór, gedurende of na een dergelijk geding wordt ontvangen of verkregen, tenzij de bedoelde onderworpen entiteiten zelf hebben deelgenomen aan de witwasactiviteiten of de activiteiten voor financiering van terrorisme, zij juridisch advies voor witwasdoeleinden of voor financiering van terrorisme hebben verstrekt, of zij weten dat hun cliënt juridisch advies wenst voor dergelijke doeleinden.
De meldingsplicht bedoeld in het eerste lid is, indien nodig en voor zover deze vereiste hun taken niet onnodig doorkruist, van toepassing op de bevoegde autoriteiten behalve de CFI.
§ 2. Wanneer er verschillen worden gemeld, of op eigen initiatief, neemt de Administratie van de Thesaurie passende maatregelen om de informatie over uiteindelijke begunstigden in het UBO-register te bevestigen, te verbeteren, te verduidelijken, te vervolledigen of te wijzigen. Ze kan met name de betrokken informatieplichtige bedoeld in artikel 74, § 1, eerste lid, in kennis stellen van de gronden van de melding bedoeld in paragraaf 1 en vragen om de desbetreffende informatie over uiteindelijke begunstigden in het UBO-register binnen een termijn van een maand na de ontvangst van deze kennisgeving te bevestigen, te verbeteren, te verduidelijken, te vervolle-digen of te wijzigen. De identiteit van de onderworpen entiteit of de bevoegde autoriteit die de melding heeft gemaakt, wordt in geen geval meegedeeld aan de betrokken informatieplichtige.
Wanneer de Administratie van de Thesaurie een mededeling doet aan een derde, de Procureur des Konings of de federale procureur inbegrepen, dan zal de identiteit van de onderworpen entiteit of de bevoegde autoriteit die de melding van een verschil als bedoeld in paragraaf 1 heeft gemaakt in geen geval meegedeeld worden.
De Administratie van de Thesaurie vermeldt in het UBO-register dat een melding bedoeld in paragraaf 1 werd gemaakt zonder te preciseren welke onderworpen entiteit of bevoegde autoriteit eraan ten grondslag ligt. Deze vermelding is alleen zichtbaar voor de bevoegde autoriteiten en wordt verwijderd zodra de informatie over uiteindelijke begunstigden in het UBO-register is bevestigd, verbe-terd, verduidelijkt, vervolledigd of gewijzigd overeenkomstig het eerste lid."


Arresten  GwH -Advocaat – beroepsgeheim – meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
GwH 94/2021, 17 juni 2021
Rolnummer(s): 7498
Rechtspleging: Vordering tot schorsing
Getoetste norm(en): Decreet van het Waalse Gewest van 1 oktober 2020 « houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen, met het oog op de omzetting van Richtlijn 2018/822/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies »
Trefwoorden: Fiscale transparantie binnen de Europese Unie - Waals Gewest - Agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies - Meldingsplicht - Intermediairs - Advocaten - Beroepsgeheim
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing

GwH 95/2021, 17 juni 2021
Rolnummer(s): 7510
Rechtspleging: Vordering tot schorsing
Getoetste norm(en): Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 29 oktober 2020 « tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van de Brusselse Codex Fiscale Procedure »
Trefwoorden: Fiscale transparantie binnen de Europese Unie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies - Meldingsplicht - Intermediairs - Advocaten - Beroepsgeheim
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing

GwH 96/2021, 17 juni 2021
Rolnummer(s): 7511
Rechtspleging: Vordering tot schorsing
Getoetste norm(en): Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 29 oktober 2020 « tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van de Brusselse Codex Fiscale Procedure »
Trefwoorden: Fiscale transparantie binnen de Europese Unie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies - Meldingsplicht - Intermediairs - Advocaten - Beroepsgeheim
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing

GERECHTELIJK RECHT

Gedeeltelijke tijdelijke vernietiging van de verhoogde rolrechten door Grondwettelijk Hof

GwH 84/2021, 10 juni 2021
Rolnummer(s): 7194 • 7215
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 14 oktober 2018 « tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen » (art. 2 tot 6, 8 en 9 en 2, a) en b))
Trefwoorden: Registratie-, hypotheek- en griffierechten - Griffierecht - Rolrecht - Algemene verhoging van de bedragen - Plafonds om juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand te genieten
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Vernietiging (artikelen 2 en 3 van de wet van 14 oktober 2018, in zoverre zij van toepassing zijn op de rechtzoekenden van wie de zaak op de rol is ingeschreven tussen 1 februari 2019 en 31 augustus 2020, die uiterlijk op 31 augustus 2020 zijn veroordeeld tot betaling van de rolrechten, en van wie de bestaansmiddelen lager zijn dan de plafonds om juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand te genieten, zoals vastgesteld krachtens de artikelen 3 en 4 van de wet van 31 juli 2020 « tot wijziging van het gerechtelijk wetboek teneinde de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen », maar hoger dan de plafonds die van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van die bepalingen)
- Verwerping van de beroepen voor het overige
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-084n-info.pdf

 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

FOD Economie herziet Antiwitwasreglement voor leasingondernemingen
26 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande leasingondernemingen, BS 15/06/2021, bl. 61997
(groot deel van de tekst ontbreekt bij publicatie in BS)

Corona globalisatiemechanisme
1 JUNI 2021. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, wat betreft de berekening van de RSZ-tewerkstelling en de verruimde tewerkstelling en de voorwaarden over de neerlegging van de jaarrekening en de uitsluiting van de subsidie, BS 07/06/2021, bl. 57251

Vlaams Beschermingsmechanisme mei-juni 2021
21 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020, BS 07/06/2021, bl. 57217

INSOLVENTIERECHT

Het centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden

Verlening heropstartlening aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen
30 APRIL 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een heropstartlening aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen, bl. 57362

TRANSPORTRECHT

Vernietiging door Raad van State van het KB van 16/06/2019 betreffende inning en consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg
6 MEI 2021. - Arrest van de Raad van State Vernietiging koninklijk besluit van 16 juni 2019, BS 16/06/2021,  bl. 63287

Indexcijfers kostprijs beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer) – mei 2021

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 15/06/2021, bl. 62097

Indexcijfers kostprijs beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer) - juni 2021
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 15/06/2021,  bl. 62097


FINANCIEEL RECHT

"Art. 74/1. § 1. De onderworpen entiteiten maken langs elektronische weg aan de Administratie van de Thesaurie melding van ieder verschil dat zij vaststellen tussen de informatie over uiteindelijke begunstigden in het UBO-register en de informatie over uiteindelijke begunstigden waarover zij beschikken.
In afwijking van het eerste lid moeten de advocaten die bij de uitoefening van de activiteiten opgesomd in artikel 5, § 1, 28°, worden geconfronteerd met een verschil bedoeld in hetzelfde lid, de Stafhouder van de Orde waartoe zij behoren daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.
De Stafhouder controleert of de voorwaarden bedoeld in het vierde lid en artikel 5, § 1, 28°, zijn nageleefd. In voorkomend geval geeft hij de informatie en inlichtingen in overeenstemming met het eerste lid, onmiddellijk en ongefilterd, op elektronische wijze door aan de Administratie van de Thesaurie.
In afwijking van het eerste lid, delen de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 23° tot en met 28°, het vastgesteld verschil bedoeld in hetzelfde lid niet mee, wanneer de informatie en inlichtingen van één van hun cliënten ontvangen werd of over één van hun cliënten verkregen werd tijdens de bepaling van de rechtspositie van deze cliënt, of in de uitoefening van hun opdracht die cliënt in of in verband met een rechtsgeding te verdedigen of te vertegenwoordigen, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, ongeacht of dergelijke informatie of inlichtingen vóór, gedurende of na een dergelijk geding wordt ontvangen of verkregen, tenzij de bedoelde onderworpen entiteiten zelf hebben deelgenomen aan de witwasactiviteiten of de activiteiten voor financiering van terrorisme, zij juridisch advies voor witwasdoeleinden of voor financiering van terrorisme hebben verstrekt, of zij weten dat hun cliënt juridisch advies wenst voor dergelijke doeleinden.
De meldingsplicht bedoeld in het eerste lid is, indien nodig en voor zover deze vereiste hun taken niet onnodig doorkruist, van toepassing op de bevoegde autoriteiten behalve de CFI.
§ 2. Wanneer er verschillen worden gemeld, of op eigen initiatief, neemt de Administratie van de Thesaurie passende maatregelen om de informatie over uiteindelijke begunstigden in het UBO-register te bevestigen, te verbeteren, te verduidelijken, te vervolledigen of te wijzigen. Ze kan met name de betrokken informatieplichtige bedoeld in artikel 74, § 1, eerste lid, in kennis stellen van de gronden van de melding bedoeld in paragraaf 1 en vragen om de desbetreffende informatie over uiteindelijke begunstigden in het UBO-register binnen een termijn van een maand na de ontvangst van deze kennisgeving te bevestigen, te verbeteren, te verduidelijken, te vervolle-digen of te wijzigen. De identiteit van de onderworpen entiteit of de bevoegde autoriteit die de melding heeft gemaakt, wordt in geen geval meegedeeld aan de betrokken informatieplichtige.
Wanneer de Administratie van de Thesaurie een mededeling doet aan een derde, de Procureur des Konings of de federale procureur inbegrepen, dan zal de identiteit van de onderworpen entiteit of de bevoegde autoriteit die de melding van een verschil als bedoeld in paragraaf 1 heeft gemaakt in geen geval meegedeeld worden.
De Administratie van de Thesaurie vermeldt in het UBO-register dat een melding bedoeld in paragraaf 1 werd gemaakt zonder te preciseren welke onderworpen entiteit of bevoegde autoriteit eraan ten grondslag ligt. Deze vermelding is alleen zichtbaar voor de bevoegde autoriteiten en wordt verwijderd zodra de informatie over uiteindelijke begunstigden in het UBO-register is bevestigd, verbe-terd, verduidelijkt, vervolledigd of gewijzigd overeenkomstig het eerste lid.".

Hypothecaire kredieten – rentevoeten juni 2021
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 15/06/2021, bl. 62094

Internationale Financieringsmaatschappij – goedkeuring kapitaalverhoging en wijziging statuten
21 MEI 2021. - Wet houdende goedkeuring van de inschrijving van België op de algemene kapitaalverhoging van de Internationale Financieringsmaatschappij en houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Internationale Financieringsmaatschappij, BS 04/06/2021, bl. 56817


STRAFRECHT

In strijd met taalevenwicht: ontslag directeur-generaal van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen
RvS nr. 250.826 van 8 juni 2021, BS 18/06/2021

Arrest Grondwettelijk Hof Europees aanhoudingsbevel – geen schending
GwH  91/2021, 17 juni 2021
Rolnummer(s): 7418
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 19 december 2003 « betreffende het Europees aanhoudingsbevel » (art. 6, 4°)
Trefwoorden: Strafrecht - Europees aanhoudingsbevel - a) Weigering van tenuitvoerlegging - Uitvoering van de straf in België - b) Tenuitvoerlegging - Verjaring van de straf naar Belgisch recht
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending

Omzendbrief nr. 06/2020 van het College van procureurs-generaal
Herziene versie van 16 juni 2021

Grondwettelijk Hof spreekt zicht uit over de onmiddellijke aanhouding en het gevaar voor herhaling (recidivegevaar).
GwH 86/2021, 10 juni 2021
Rolnummer(s): 7400
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 29 november 2019 « tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis aangaande de onmiddellijke aanhouding » (art. 2)
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Voorlopige hechtenis - Onmiddellijke aanhouding - Voorwaarden - Recidivegevaar
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de in B.11.6 en B.12.5 vermelde interpretaties)

Nieuwe oproep tot kandidaten voor mandaten van Nederlandstalig en Franstalig plaatsvervangend lid van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
Nieuwe oproep tot kandidaten voor mandaten van Nederlandstalig en Franstalig plaatsvervangend lid van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, BS 09/06/202, bl. 57668

VERKEERSRECHT

Hogere boetes voor inbreuken op verkeersbord C23
2 APRIL 2021. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de niet-inachtneming van verkeersbord C23 betreft, BS 21/06/2021, bl. 64188


FISCAAL RECHT

Verlenging verlaging percentage bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid tot 30 september 2021
20 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, BS 23/06/2021, bl. 64585

Verzamelwet Fraude
2 JUNI 2021. - Wet houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding, BS 18/06/2021, bl. 63689

Uitvoerings-KB wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen
7 JUNI 2021. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen, BS 17/06/2021, bl. 63533

Hogere tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2021
7 JUNI 2021. - Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 2.2.4.0.3 en artikel 2.3.4.1.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2021, BS 15/06/2021, bl. 62056.
Erratum BS 25/06/2021: vervanging eerste tabel

Corona Tax Shelter II: vennootschappen moeten 3 types bewijsdocumenten bezorgen aan investeerders en fiscale administratie
6 JUNI 2021. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 12, § 10, van de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen, BS 14/06/2021, bl. 61794

BTW

Covid-19: verlenging vermindering tarief van de proportionele fiscale geldboeten inzake btw 3e trimester 2021
20 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van tabel G, eerste afdeling, rubriek I, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987, tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 23/06/2021, bl. 64584

Vanaf 1 juli 2021 moet btw worden betaald op alle online aankopen buiten de EU
De Europese Commissie heeft de BTW-regels aangepast. Als gevolg daarvan zal vanaf 1 juli 2021 btw moeten worden betaald over alle aankopen buiten de EU, zonder enige vrijstelling.
Persbericht FOD Financiën 16 juni 2021

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Belastinggeschillen in de EU - aanduiding gedelegeerde van de minister van Financiën: Dienst Operationele Expertise en Ondersteuning - Internationale Betrekkingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit
20 JUNI 2021. - Ministerieel besluit om de gedelegeerde aan te duiden van de minister van Financiën voor de uitoefening van de rol van bevoegde autoriteit betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie, BS 24/06/2021, bl. 64958

Akkoord in onderling overleg tussen Luxemburg en België inzake grensarbeiders – verlenging tot 30 september 2021
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Luxemburg en België ter verlenging van het Akkoord in onderling overleg van 19 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, zoals verlengd door de overeenkomsten van 19 juni 2020, 24 augustus 2020, 7 december 2020 en 12 maart 2021, BS 22/06/2021, bl. 64490

Akkoord in onderling overleg tussen Frankrijk en België inzake grensarbeiders – verlenging tot 30 september 2021
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 21/06/2021, bl. 64288

SOCIAAL RECHT

Betaald educatief verlof – loopbaanbegeleiding – blended leren – Vlaams opleidingsverlof
28 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, wat betreft opleidingen via blended leren en de intrekking van het recht op Vlaams opleidingsverlof door de Beroeps- en Evaluatiecommissie, BS 22/06/2021,  bl. 64418

De waarborg van de vastheid van betrekking moet ook gelden voor een opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten
GwH 93/2021, 17 juni 2021
Arrestdatum: 17/06/2021
Rolnummer(s): 7447
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 3 juli 1978 « betreffende de arbeidsovereenkomsten » (art. 10 en 11ter, § 1, vijfde lid)
Trefwoorden: Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikelen 10 en 11ter, § 1, vijfde lid, van de wet van 3 juli 1978, in zoverre zij niet van toepassing zijn in geval van een opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten)
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-093n-info.pdf

Omzendbrief nr. 695. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2021
8 JUNI 2021. - Omzendbrief nr. 695. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2021, BS 17/06/2021, bl. 63653

Rust- en overlevingspensioen – fictief loon

6 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24bis van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 17/06/2021, bl. 63583

De regering voert ontwerp van sociaal akkoord uit

Persbericht van de eerste minister 15 juni 2021

COVID-19 - vaststelling maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten periode 1 april 2021 – 30 juni 2021
28 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 15/06/2021, bl. 62003

Toezicht door sociale inspectie op de naleving van de bepalingen van de nieuwe Wet Verenigingswerk
1 JUNI 2021. - Koninklijk besluit houdende toezicht op de naleving van de bepalingen van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk, BS 10/06/2021, bl. 57740

Integratietegemoetkoming – vrijstelling vergoeding tijdelijke werkloosheid omwille van Covid-19
26 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987, betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, BS 08/06/2021, bl. 57349

COVID-19: opschorting van de indiening van de projecten gericht op de primaire preventie van burn-out op het werk
5 MEI 2021. - Koninklijk besluit dat het indienen opschort van de projecten gericht op de primaire preventie van burn-out op het werk op basis van het koninklijk besluit van 26 november 2013 ter uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), naar aanleiding van de situatie met betrekking tot COVID-19, BS 07/06/2021, bl. 57003


 
RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 04/06/2021
Benoemingen/pensioneringen/ontslagverleningen diverse magistraten
Hof van beroep Antwerpen, Brussel en Gent – Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen – vredegerechten en politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel
Vacante betrekking secretaris parket van het hof van beroep Brussel (Nederlandstalig)
Vacante betrekking griffier politierechtbank Oost-Vlaanderen

BS 08/06/2021
Hernieuwing aanwijzing mandaat van procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent
Erratum BS 26/05/2021: Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel - griffie
Erratum BS 31/05/2021: arbeidshof Brussel -referendaris
Erratum BS 31/05/2021: federaal parket – parketjurist

BS 09/06/2021
Erratum BS 26/05/2021: griffie rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afd. Turnhout

BS 10/06/2021

Benoemingen plaatsvervangende rechters t vredegerecht van het tweede en vierde kanton Brussel

BS 11/06/2021
Benoemingen/ontslagverleningen diverse magistraten
Hoge Raad voor de Justitie -  rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage (zittijd 2020-2021)

BS 15/06/2021
Parket Antwerpen
Benoeming gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken – benoeming griffie van de rechtbank van eerste aanleg Limburg
Vacante betrekking attaché jurist voor de Directie Infrastructuur van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie
Vacante betrekking griffier dossierbeheerder politierechtbank arrondissement Antwerpen
Vacante betrekkingen griffiers dossierbeheerder rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

BS 16/06/2021
Benoemingen werkende rechters arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen en arrondissement Limburg – benoeming werkend raadsheer arbeidshof van Brussel
Ontslagverlening werkend rechter arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Ontslagverlening werkend rechter arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Ontslagverlening werkend rechter arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Ontslagverlening werkend rechter arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Ontslagverlening werkend raadsheer arbeidshof van Gent
Ontslagverlening werkend raadsheer arbeidshof van Gent
Vrijstelling kandidaat rechter bij arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Vrijstelling rechter bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissement Limburg.
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg – plaatsvervangend magistraat
Arbeidshof van Gent – plaatsvervangend magistraat
Openstaande plaats werkend rechter bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Openstaande plaats werkend rechter bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Openstaande plaats werkend rechter bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Openstaande plaats werkend rechter bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Openstaande plaats werkend bij het Arbeidshof van Gent
Openstaande plaats werkend bij het Arbeidshof van Gent

BS 17/06/2021
Benoeming Franstalige voorzitter van het Grondwettelijk Hof
Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van het arbeidshof Gent

BS 18/06/2021
Benoeming werkend rechter bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Benoeming werkend rechter bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Eervol ontslag werkend rechter bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen.
Eervol ontslag werkend rechter bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Openstaande plaats werkend rechter bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
Openstaande plaats werkend rechter bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Vacante betrekkingen griffiers/deskundigen/secretarissen
Vacante betrekkingen parketjuristen
Vacante betrekkingen secretarissen
Vacante betrekkingen griffiers
Vacante betrekkingen secretarissen
Vacante betrekking griffiers arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Vacante betrekkingen rechters in rechtbanken van eerste aanleg
Vacante betrekkingen rechters arbeidsrechtbanken en ondernemingsrechtbanken
Plaatsvervangende magistraten Hof van beroep te Gent, rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en ondernemingsrechtbank te Antwerpen

BS 21/06/2021
Pensionering rechter van het Grondwettelijk Hof
Vacante betrekking hoofdgriffier arbeidsrechtbank Leuven

BS 22/06/2021
Raad van State – Benoeming tot eerste auditeur
Raad van State. - Benoeming tot auditeur
Eervol ontslag werkend raadsheer Arbeidshof Brussel
Plaatsvervangend magistraat als werkend raadsheer Arbeidshof Brussel

BS 24/06/2021
13 JUNI 2021. - Koninklijk besluit wijziging het koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten-assessoren en de magistraten- plaatsvervangende assessoren in de provinciale raden van de Orde der apothekers
Parket Halle-Vilvoorde
Griffiers en parketsecretarissen – pensioneringen en ontslagverleningen
Raad van State - voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige staatsraad
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be