Vrienden van Amelisweerd
Nieuwsbrief 23

Kracht van Utrecht-initiatief
Nieuwsbrief 7

28 april 2011

Nieuws:
- Toekomstvisie Amelisweerd in de inspraak; met uitnodiging Excursie
- Vrienden gaan in beroep tegen "Spoedwetproject A27 Lunetten-Rijnsweerd
- Genoeg ruimte in bak Amelisweerd voor nader onderzoek
- Wordt onze constructieve opstelling beloond?

Voor je agenda:
Zondag 8 mei: 16 uur, Toekomstvisie - Excursie met Vrienden van Amelisweerd
Maandag 9 mei: 20 uur, Overleg Bewonersorganisaties Lunetten-Rijnsweerd-Voordorp / Vrienden van Amelisweerd / Kracht van Utrecht, Milieucentrum, Oudegracht 60
Dinsdag 10 mei: 19.30 Raadsinformatieavond Planstudie Ring Utrecht A27 / Noordelijke Randweg NRU
Woensdag 11 mei: 19.15 uur, Inspraakavond Toekomstvisie in ’t Oude Tolhuijs, Weg naar Rhijnauwen 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Toekomstvisie Landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen in de inspraak
Woensdag 11 mei: Inspraakavond in ’t Oude Tolhuijs

Deze maand heeft het Utrechtse College van B&W eindelijk een besluit genomen over de Toekomstvisie voor de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen en deze in de inspraak gebracht. Op woensdag 11 mei is er vanaf 19.15 uur een inspraakavond in ’t Oude Tolhuijs aan de Weg naar Rhijnauwen.
 
Voorgeschiedenis
De visie heeft een lange en moeizame voorgeschiedenis. Een eerder plan, Noblesse Oblige, van het bureau Klingen werd in 2008 door het College ingetrokken na stevige kritiek van onze zijde. Die kritiek betrof onder meer het plan om monumentale lanen in hun geheel te kappen voor verjonging.
 
Tevreden
De Vrienden van Amelisweerd zijn erg tevreden dat in de nieuwe plannen hiervan is afgestapt en is gekozen voor maatwerk en geleidelijke verjonging, wat betekent dat er geen gezonde monumentale bomen worden gekapt. Ook in veel andere doelstellingen kunnen wij ons vinden zoals de geleiding van de recreatie, een aanpak van de parkeerproblematiek, het behoud van de landbouw onder ecologische voorwaarden. Belangrijk is ook dat algemeen is geformuleerd dat alle ingrepen op hun ecologisch effect worden getoetst.
 
Zorg
Daar zit gelijk onze zorg: kunnen wij er op rekenen dat dit in de praktijk ook gebeurt? Nog altijd vinden er ingrepen plaats die volkomen onnodig schade toebrengen, zoals laatst weer bij baggerwerkzaamheden. Die werkzaamheden, waar waardevolle bomen in het Engels werk kort en klein werd gekapt, toonde gelijk weer aan dat gemeentelijke diensten nog altijd volkomen langs elkaar heen werken. De Vrienden van Amelisweerd vinden dat er iets fundamenteel moet veranderen in de aansturing en daarmee uitvoering van plannen en beleid. Die moet echt vanuit de belangen en kwaliteit van het gebied zelf worden georganiseerd.
Daarnaast zijn er een aantal wandelpaden getekend die nu juist leiden door rustgebieden voor de fauna, waaronder de reeënpopulatie. Datzelfde geldt voor het vermaledijde "eco- of recreaduct" over de A27 naar Nieuw Amelisweerd. 
 
2 x 7 rijstroken: Hete Brij!
De Toekomstvisie draait wel om de hete brij heen om ook maar iets te melden over het plan voor 14 rijstroken op A27; wel wordt al voetstoots aangenomen dat er een ‘recreaduct’ over de weg naar Nieuw Amelisweerd zal worden aangelegd. "Kunnen de reeen naar het kunstgras van Kampong", zeiden we vorig jaar...

Blij
De Vrienden zijn wel blij dat de Toekomstvisie er nu ligt. Hij kan wel beter en steviger. Vooral de aansturing van alles wat er op en rond het landgoed gebeurt zal fundamenteel moeten veranderen. Anders is ook de impuls van 2,5 miljoen, een mooi bedrag, zo vergooid. 
 
Meer weten en horen?
De Toekomstvisie is te vinden via / klik op http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=357366. Daarom nodigen we ieder uit de inspraakavond op 11 mei bij te wonen (zie agenda) en in de inspraak een Zienswijze aan te dragen.  
 

Zondag 8 mei: Excursie Vrienden van Amelisweerd in het teken van de Toekomstvisie
Vrijdag 15 april hadden we een boeiende Leesbaar Landschap-excursie o.l.v. Kees de Heer. Na afloop maakten we afspraken hoe we de ervaren methodiek toegepast zouden kunnen krijgen voor middelbare scholen. Bijdragen aan "De Verlengde Schooldag en Buitenschoolse Opvang werden als suggesties genoteerd. Nadere uitwerking volgt.
 
Zondag 8 mei organiseren de Vrienden van Amelisweerd een excursie in Amelisweerd in het teken van de Toekomstvisie. De excursie begint om 16.00 uur bij de entree van Nieuw-Amelisweerd bij de Koningsweg. De excursie wordt begeleid door secretaris Jos Kloppenborg en de ecoloog Bert Maes.
We zullen tijdens de excursie nader ingaan vooral ingaan op de beheeraspecten, maar ook aandacht besteden aan de effecten van de A27 op de landgoederen. 


Vrienden gaan in beroep in het "Spoedwetproject", zie bijlage in deze nieuwsbrief
De Vrienden van Amelisweerd hebben beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het tracébesluit A27 Lunetten-Rijnsweerd.
Dit gaat dus nog niet over het plan van 1,2 miljard euro met de wegverbreding tot 14 rijstroken. Want dit tracébesluit is gebaseerd op de Spoedwet wegverbreding en loopt juist vooruit (!) op de Planstudie van de Ring. Het beoogt de A27 van Zuid naar Noord vanaf Lunetten, al dit jaar (2011!) te verbreden van 4 rijstroken naar 6 rijstroken. Dat zouden er dan al tien worden. Let wel: Deze verbreding kan nog wel binnen de bak van Amelisweerd worden gerealiseerd; als je al van mening zou zijn dat de groei van het autoverkeer met meer rijstroken moet worden bevorderd! Dat is precies de reden waarom wij vinden dat "Binnen de bakopties" in de planstudies zouden moeten worden meegenomen: Dat bespaart waardevolle natuur en honderden bomen. Maar ook honderden miljoenen euro's, die we veel beter zouden kunnen besteden aan het verbeteren van de leefbaarheid (luchtkwaliteit en geluidshinder) en het verbeteren van fiets- en OV-netwerken, waar we in Utrecht grote behoefte aan hebben.
 
Meer weten over onze slimme, duurzame en goedkopere alternatieven? 
Bezoek de website van de Kracht van Utrecht: http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nhttp://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl. Of als je ons Movaresrapport wilt lezen, klik op http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/downloads/KvU2p0Movares.pdf . Onze opties binnen de bak zijn te beoordelen via http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/downloads/OptiesBinnenDeBak.pdf
 
Beroepsgronden
Mede op grond van het bovenstaande vinden wij dat het "Spoedwetbesluit" niet voldoende is onderbouwd waar het gaat om de effecten op geluidhinder en luchtvervuiling voor omwonenden. Ook is nauwelijks rekening gehouden met de effecten op de natuur, terwijl in de voorgaande besluitvorming over de A27 (met de uitspraak van de Raad van State in 1980) juist het natuurbelang tot die constructie met die bak door Amelisweerd heeft geleid!  Het beroep van de Vrienden is te vinden in de bijlage van deze Nieuwsbrief. Ook andere Utrechtse bewonersorganisaties zijn ~ met medeweten van elkaars argumenten ~ in beroep gegaan.
 

10 mei 19.30 uur Raadzaal: Raadsinformatieavond Planstudie Ring Utrecht A27 en NRU
Dinsdag 10 mei zal duidelijk worden wat de onderhandelingen van 5 maanden tussen gemeente, provincie en het Rijk (lees minister Melanie Schultz van het ministerie van Infrastructuur en Milieu) hebben opgeleverd. Wat is het Coalitieakkoord van de provincie waard, waarin gepleit wordt voor het uitwerken van een Meest Milieuvriendelijk Alternatief? Wordt onze constructieve opstelling beloond? 
 
Informeer vrienden/vriendinnen en relaties: attendeer hen op deze Nieuwsbrief, denk en doe mee!

Namens de Vrienden en het Kracht van Utrecht-team
Jos Kloppenborg
Jan Korff de Gidts
06 3363 0344
info@vriendenvanamelisweerd.nl
info@krachtvanutrecht-initiatief.nl

Ps 1: Hoort zegt het voort! Stuur deze nieuwsbrief per email door naar een vriend
Ps 2: Wil je zelf uw gegevens voor toezending van de Nieuwsbrief wijzigen of van de lijst af, gebruik de aanwijzing "gegevens wijzigen" of "uitschrijven" onderaan deze nieuwsbrief.

Website-tips:
www.krachtvanutrecht-initiatief.nl  met achtergrondinformatie en documenten over onze visie en aanpak
www.utrechtanders.nl met kort utrechts nieuws over luchtkwaliteit en geluid
www.vriendenvanamelisweerd.nl  met nieuws over onze landgoederen en de actualiteit 


U aanmelden voor de Nieuwsbrief of bijdragen aan ons initiatief?
Denk en doe mee, juist nu. Ieder kan zich via internet aanmelden om onze Nieuwsbrieven Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweeerd te ontvangen. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige donatie stellen wij op prijs op Triodosbank 390 49 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. De door de Vrienden opgerichte Stichting Soesa is een ANBI-erkende instelling, waardoor giften van uw belasting aftrekbaar zijn. 
 
U kunt u aanmelden door te klikken op Uw aanmelding Vink daarna Nieuwsbrief ontvangen en in geval van een donatie/vrijwillige bijdrage ook op donateur, Geef aan of je overleg wil over wat je kunt bijdragen. In natura je dienst aanbieden is net zoveel waard als een bijdrage in geld.