RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
17 mei - 6 juni 2023
Juridische tweedelijnsbijstand – waarde punt

Instituut voor bedrijfsjuristen krijgt moderner kader en versterking van het statuut bedrijfsjurist

Aanhouding openbare dronkenschap wordt bestuurlijke aanhouding

Akte van erfopvolging en attest van erfopvolging

Onmogelijkheid van een latere adoptie door de andere stiefouder is ongrondwettig

Gedeeltelijke omzetting van EU-richtlijnen met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ in het WER – inzake betalingsachterstand schulden consument aan ondernemingen en aanpassingen minnelijke invordering van schulden van de consument door schuldeiser of derde

Adviesraad van het sociaal strafrecht: vaststelling van de samenstelling en de werking - benoeming leden

Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

Wet houdende instemming protocollen toetreding Finland en Zweden tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

Bewegingen in de rechterlijke orde

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN
 
KAMER

Wetsontwerp tot invoering van Boek I van het Strafwetboek
Parlementair Document 55K3374
Indieningsdatum 23 mei 2023

Wetsontwerp tot invoering van een beveiligingsmaatregel ter bescherming van de maatschappij
Parlementair Document 55K3375
Indieningsdatum 23 mei 2023

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen over de aanpassing van de geslachtsregistratie
Parlementair Document 55K3356
Aanpassingen n.a.v. GwH 99/2019 van 19 juni 2019: aanpassingen geslachtsregistratie en voornaamsverandering

Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken III
Parlementair Document 55K3322
Bespreking in Commissie Kamer op 16 mei 2023

MINISTERRAAD

Index inzake de herstelbaarheid en de levensduur van goederen
Ministerraad 2 juni 2023

Wijzigingen inzake de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar
Ministerraad 2 juni 2023

Wijzigingen inzake de toegang tot het beroep van architect en de werking van de Orde van Architecten
Ministerraad 2 juni 2023

Invoering sociaal statuut voor magistraten
Ministerraad 26 mei 2023

Ministerraad keurt de schrapping van de vierde verhoging in de pensioenen goed
Ministerraad 26 mei 2023PUBLIEK RECHT
 
WET OP HET POLITIEAMBT

Aanhouding openbare dronkenschap wordt bestuurlijke aanhouding
26 APRIL 2023. - Wet tot wijziging van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap teneinde van de aanhouding in geval van openbare dronkenschap een bestuurlijke aanhouding te maken, BS 06/06/2023, bl. 52267

ENERGIERECHT

Levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3. - Publieke raadpleging verlengd tot 20 juni 2023
Levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3. - Publieke raadpleging, BS 26/05/2023, bl. 50495

WONEN

Decreet tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen
21 APRIL 2023. - Decreet tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, BS 30/05/2023, bl. 50825

GEZONDHEIDSRECHT

Grondwettelijk Hof: Met uitzondering van de machtiging verleend aan het Informatieveiligheidscomité om de mededeling van gegevens aan derden toe te staan, is de wetgeving over de verwerking van de COVID-19-vaccinatiegegevens grondwettig
GwH 84/2023 van 1 juni 2023
Rolnummer(s): 7648
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 2 april 2021, decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 2 april 2021, decreet van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2021, decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 29 maart 2021, ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 2 april 2021, decreet van het Waalse Gewest van 1 april 2021 en decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 april 2021 « houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 »
Trefwoorden: COVID-19-pandemie - Vaccinaties - Registratie van gegevens in de gegevensbank met betrekking tot de vaccinaties tegen COVID-19 – Vaccinnet
Beschikkend gedeelte: - Vernietiging (wet van 2 april 2021, decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 2 april 2021, decreet van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2021, decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 29 maart 2021, ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 2 april 2021, decreet van het Waalse Gewest van 1 april 2021 en decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 april 2021, in zoverre daarbij instemming wordt verleend met artikel 5 van het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021, voor zover dat artikel betrekking heeft op de mededeling van de in artikel 3, § 2, van het voormelde samenwerkingsakkoord bedoelde gegevens die in de gegevensbank « Vaccinnet » zijn geregistreerd)
- Verwerping van het beroep voor het overige
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-084n-info.pdf

Het Grondwettelijk Hof verwerpt de beroepen tot vernietiging van de diverse wetgevingen inzake het COVID Safe Ticket
GwH 75/2023 van 17 mei 2023
GwH 77/2023 van 17 mei 2023

MOBILITEIT

Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep tot vernietiging van het decreet dat beoogt om de continuïteit van de dienstverlening door de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn te garanderen in geval van staking
GwH 78/2023 van 17 mei 2023
Rolnummer(s): 7703
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 28 mei 2021 « tot wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, wat betreft de continuïteit van de dienstverlening van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn in geval van staking »
Trefwoorden: Openbaar vervoer - Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - Staking - Continuïteit van de dienstverlening - 1. Bevoegdheidverdelende regels - 2. Sociaal overleg - Minimumtermijn met betrekking tot een stakingsaanzegging - Verplichte intentieverklaring - Sancties - Toekennen van adviesbevoegdheden aan de ondernemingsraad en niet aan de representatieve vakorganisaties - Verbieden van bepaalde handelingen die het vervoersaanbod zouden belemmeren
Beschikkend gedeelte: Verwerping van het beroep
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-078n-info.pdf

OMGEVINGSRECHT

MB tot zesde verlenging van een situatie van overmacht inzake omgevingsvergunningen in de stad Antwerpen
23 MEI 2023. - Ministerieel besluit tot zesde verlenging van een situatie van overmacht inzake omgevingsvergunningen in de stad Antwerpen, BS 02/06/2023, bl. 52001

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de site `PFAS 3M - Zwijndrecht'. - Erratum
31 MAART 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de site `PFAS 3M - Zwijndrecht'. - Erratum, BS 31/05/2023, bl. 51366

ONTEIGENING VOOR HET ALGEMEEN NUT

Arrest Grondwettelijk Hof inzake procedure tot herziening – bepaling onteigeningsvergoeding – gedeeltelijke schending
GwH 79/2023 van 17 mei 2023
Rolnummer(s): 7818
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 26 juli 1962 « betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte » (artikel 16, tweede lid)
Trefwoorden: Administratief recht - Onteigening voor het algemeen nut - Door de onteigenende overheid ingestelde procedure tot herziening - Bepaling van de onteigeningsvergoeding - Uitsluiting - Rechtsplegingsvergoeding
Beschikkend gedeelte: - Schending (artikel 16, tweede lid, van de wet van 26 juli 1962 en de artikelen 1017, eerste lid, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat, wanneer de onteigeningsvergoeding na de door de onteigenende overheid ingestelde procedure tot herziening door de rechter wordt vastgesteld op een lager bedrag dan het bedrag van de voorlopige vergoeding dat de onteigende voor de vrederechter heeft verkregen, de onteigende dient te worden beschouwd als de in het ongelijk gestelde partij)
- Geen schending (artikel 16, tweede lid, van de wet van 26 juli 1962 en de artikelen 1017, eerste lid, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat, wanneer de onteigeningsvergoeding na de door de onteigenende overheid ingestelde procedure tot herziening door de rechter wordt vastgesteld op een lager bedrag dan het bedrag van de voorlopige vergoeding dat de onteigende voor de vrederechter heeft verkregen, de onteigende dient te worden beschouwd als de in het gelijk gestelde partij)

MENSENRECHTEN

Vlaams Mensenrechten Instituut. - Organiek reglement
Vlaams Mensenrechten Instituut. - Organiek reglement, BS 01/06/2023, bl. 51859

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten
Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en (vanaf 1 juli 2013) artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. - Bericht, BS 01/06/2023, bl. 51913

Overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied
7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing van overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, BS 02/06/2023, bl. 51937


BURGERLIJK RECHT

ERFRECHT

Akte van erfopvolging en attest van erfopvolging
29 MEI 2023. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4.59, § 7, van het Burgerlijk Wetboek, BS 05/06/2023, bl. 52130

ADOPTIE

Onmogelijkheid van een latere adoptie door de andere stiefouder is ongrondwettig
GwH 83/2023 van 25 mei 2023
Rolnummer(s): 7793
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Oud Burgerlijk Wetboek (artikel 347-1)
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Gewone adoptie - Voorafgaande adoptie door een stiefouder - Nieuwe adoptie - Voorwaarden - Onmogelijkheid van een latere adoptie door de andere stiefouder
Beschikkend gedeelte: Schending (artikel 347-1 van het oud Burgerlijk Wetboek, in samenhang gelezen met artikel 353-18, eerste lid, eerste zin, van hetzelfde Wetboek, in zoverre het niet toestaat dat een meerderjarige persoon die reeds gewoon geadopteerd werd door een stiefouder, in de in B.2.2 omschreven omstandigheden eveneens gewoon geadopteerd wordt door zijn stiefouder in de andere ouderlijke lijn)

 

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT, JUSTITIE EN ANDERE JURIDISCHE BEROEPEN
 
ADVOCATUUR

Juridische tweedelijnsbijstand – waarde punt
23 MEI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand, BS 02/06/2023, bl. 52111

BEDRIJFSJURISTEN

Instituut voor bedrijfsjuristen krijgt moderner kader en versterking van het statuut bedrijfsjurist
14 MAART 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen, BS 22/05/2023, bl. 48117
7 APRIL 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen met betrekking tot de tuchtstraffen en de kosten van de tuchtprocedure, BS 22/05/2023, bl. 48119
 
 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
 
Indexcijfer consumptieprijzen mei 2023
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2023, BS 31/05/2023, bl. 51668

VENNOOTSCHAPSRECHT

Gedeeltelijke omzetting van EU-richtlijnen met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
25 MEI 2023. - Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht en van het Gerechtelijk Wetboek, onder meer ingevolge de omzetting van Richtlijn(EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen, BS 06/06/2023, bl. 52268

Wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden
4 MEI 2023. - Wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden, BS 01/06/2023, bl. 51790

CONSUMENTENRECHT

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ in het WER – inzake betalingsachterstand schulden consument aan ondernemingen en aanpassingen minnelijke invordering van schulden van de consument door schuldeiser of derde
4 MEI 2023. - Wet houdende invoeging van boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht, BS 23/05/2023, bl. 49149
Inwerkingtreding 1 september 2023

BEDRIJFSREVISOREN

Wijzigingen KB toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor
4 MEI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor, bl. 52321

VERZEKERINGEN

Grondwettelijk Hof: de wetsbepaling die droogteschade aan een woning beschouwt als schade veroorzaakt door een aardverschuiving of een grondverzakking waartegen de brandverzekeraar dekking moet verlenen, is grondwettig
GwH 86/2023 van 1 juni 2023
Rolnummer(s): 7760 • 7808
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 29 oktober 2021 met als opschrift « interpretatieve wet van artikel 124, § 1, d), van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen » (artikel 2)
Trefwoorden: Verzekeringen - Brandverzekering - Verzekering tegen natuurrampen - Aardverschuiving of grondverzakking - Begrip - Interpretatieve bepaling
Beschikkend gedeelte: Verwerping van de beroepen
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-086n-info.pdf

INTELLECTUELE EIGENDOM

Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht - addendum
27 MEI 2014. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 19 februari 2013. - Addendum, BS 30/05/2023, bl. 50627
 
STRAFRECHT

VERKEERSRECHT

De verplichting voor de rechter om minstens een effectief gedeelte van acht dagen op te leggen indien hij het verval van recht tot sturen uitspreekt en uitstel wil verlenen, is grondwettig
GwH 82/2023 van 25 mei 2023
Rolnummer(s): 7778 • 7781
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer » (artikel 41)
Trefwoorden: Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - Verval van het recht tot sturen - Uitstel - Verplichting om een effectief gedeelte op te leggen van minimum acht dagen
Beschikkend gedeelte: Geen schending
 
SOCIAAL RECHT

Vaststelling minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd
24 MEI 2023. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 05/06/2023, bl. 52157

Maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024
24 MEI 2023. - Wet houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024, BS 31/05/2023, bl. 51764

Adviesraad van het sociaal strafrecht
1 MEI 2023. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, BS 31/05/2023, bl. 51776
7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2011 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek, BS 30/05/2023, bl. 50687

Maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de periode 2023-2024: 0%
13 MEI 2023. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, BS 26/05/2023, bl. 50369
De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de periode 2023-2024 wordt op 0 % vastgelegd.
De indexeringen en baremieke verhogingen worden steeds gegarandeerd.

Rust- en overlevingspensioen werknemers – aanpassing jaarbedragen
17 APRIL 2023. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, § 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 25/05/2023, bl. 49702

Pensioenen – indexering van de jaarbedragen vanaf 1 januari 2023
14 APRIL 2023. - Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2023, van de jaarbedragen bedoeld in artikel 86, eerste lid, vijfde en zesde streepje van de programmawet van 28 juni 2013, BS 25/05/2023, bl. 49771

Aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor zelfstandigen
18 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor zelfstandigen, BS 22/05/2023, bl. 48115

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Gevangenruil Iran
24 MEI 2023. - Koninklijk besluit betreffende de overdracht aan de Islamitische Republiek Iran van de heer Assaddollah Assadi, BS 02/06/2023, bl. 52112

Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme
7 APRIL 2023. - Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Riga op 22 oktober 2015, BS 24/05/2023, bl. 49224
Lijst gebonden landen – inwerkingtreding voor België op 01/09/2023

Wet houdende instemming protocollen toetreding Finland en Zweden tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
21 JULI 2022. - Wet houdende instemming met volgende internationale akten:1) Protocol voor de toetreding van de Republiek Finland tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 5 juli 2022;2) Protocol voor de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 5 juli 2022. - Addendum, BS 24/05/2023, bl. 49230
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 17/05/2023
Pensionering eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State
Benoemingen griffies en parketten
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel

BS 19/05/2023
Vacante betrekkingen raadsheren Hof van Cassatie, rechter rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

BS 22/05/2023
Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel

BS 23/05/2023
(Hernieuwingen) benoemingen, ontslagverleningen diverse magistraten

BS 24/05/2023
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
Arbeidshof van Gent
Arbeidshof van Gent
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidshof van Gent
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidshof van Gent
Arbeidshof van Gent
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidshof van Gent
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

BS 25/05/2023
Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van de arbeidsrechtbank Gent
Benoemingen diverse magistraten

BS 26/05/2023
Hof van beroep te Antwerpen
Oproep voor een aantal vacatures als rechter of raadsheer in tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep
Oproep voor een aantal vacatures als assessor in tuchtrechtbank en in tuchtrechtbank in hoger beroep

BS 31/05/2023
Benoeming griffier arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

BS 01/06/2023
Pensioneringen bij het Grondwettelijk Hof

BS 02/06/2023
(Hernieuwing) benoemingen/ontslagverleningen diverse magistraten
(Hernieuwing) benoemingen/ontslagverleningen diverse magistraten
Benoeming referendaris bij het Hof van Cassatie
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Nederlandse rechtbank van eerste aanleg Brussel

BS 05/06/2023
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage (zittijd 2022-2023)
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

BS 06/06/2023
Benoemingen griffiers, referendarissen, parketjuristen en attachés
Oproep tot kandidaten voor de functie van attaché bij het secretariaat van de gedelegeerde Europees aanklagers (1 Nederlandstalige en 1 Franstalige)

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Antwerpen
www.balieantwerpen.be - els.haagsman@balieantwerpen.be