RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
6 - 29 april 2022
 
 
 
Op 21 april 2022 keurde de Kamer Boek 1 (Algemene Bepalingen) en Boek 5 (Verbintenissen) van het nieuw Burgerlijk Wetboek goed. De buitencontractuele aansprakelijkheid zal in een afzonderlijk Boek 6 worden behandeld.
Wetsvoorstel houdende boek 1 "Algemene bepalingen" van het Burgerlijk Wetboek.- Parlementair Document 55K1805
Wetsvoorstel houdende boek 5 "Verbintenissen" van het Burgerlijk Wetboek - Parlementair Document 55K1806

Gebruik van e-Box en e-Deposit uitgebreid vanaf 14 april 2022
Advocaten, rechtbanken en OM kunnen voortaan gebruik maken van e-Box
E-deposit wordt uitgebreid naar de politierechtbanken voor de burgerlijke zaken


Bij betekening administratieve jurisdictionele beslissing verplichte vermelding van bestaan, de vormvoorschriften en de termijnen van de administratieve cassatieberoepen bij de Raad van State

Vlaams verzamelbesluit Wonen: regelgevend kader voor toekomstige woonmaatschappijen

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
– extra contactgegevens in bevolkings- en vreemdelingenregister

Omzendbrief inzake opvang Oekraïnse vluchtelingen – kandidaat-huisvesters verplicht om uittreksel strafregister voor te leggen 

Arrest Grondwettelijk Hof – het horen van minderjarigen – verblijfregeling minderjarige - Recht om gehoord te worden van de halfzus of halfbroer van die minderjarige – schending art. 1004/1, § 1 Ger.W.

Oprichting Commissie tot hervorming van het hypotheekrecht Implementatie Europese auteursrichtlijn voor online-uitzendingen van omroeporganisaties

Opheffing invoering 6% btw voor fietsen, elektrische fietsen en speed pedelecs

Inwerkingtreding van het Europees Terrorismepreventieverdrag op 1 mei

Bewegingen in de rechterlijke orde

 
WETSONTWERPEN

KAMER

Wetsontwerp tot uitstel van de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder
Dit wetsontwerp beoogt de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de strafuitvoering voor vrijheidsstraffen van drie jaar of minder uit te stellen van 1 juni 2022 naar 1 september 2022 voor de veroordeelden met een totaal aan vrijheidsstraffen van meer dan twee jaar en naar uiterlijk 1 september 2023 voor de veroordeelden met een straftotaal van drie jaar of minder.
Parlementair Document 55K2645
Indieningsdatum 25/04/2022

MINISTERRAAD

Uitbouw van de e-Box
Ministerraad 22 april 2022
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed inzake de ontwikkeling van de elektronische uitwisseling van berichten via de e-Box.

 
CORONAMAATREGELEN
 
PUBLIEK RECHT

UITVOERENDE MACHT

Regering – tijdelijke ontheffing ministeriële bevoegdheden van Sophie Wilmès
21 APRIL 2022. - Koninklijk besluit. - Regering. - Wijziging, BS 22/04/2022, bl. 37910

FEDERAAL AMBTENARENRECHT

Federaal administratief openbaar ambt – telewerk en satellietwerk
10 APRIL 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt, BS 20/04/2022, bl. 37109

RAAD VAN STATE

Bij betekening administratieve jurisdictionele beslissing verplichte vermelding van bestaan, de vormvoorschriften en de termijnen van de administratieve cassatieberoepen bij de Raad van State
1 APRIL 2022. - Wet tot wijziging van artikel 19 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, BS 28/04/2022, bl. 39340
(N.a.v. GwH 107/2020 van 16 juli 2020)

RECHTEN VAN DE MENS

Oproep tot kandidaten mandaat Nederlandstalig plaatsvervangend lid vde raad van bestuur van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens (FIRM)

Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens (FIRM), BS 29/04/2022, bl. 40000

WONEN


Vlaams verzamelbesluit Wonen: regelgevend kader voor toekomstige woonmaatschappijen
17 DECEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten over wonen, BS 15/04/2022, bl. 35624

Oekraïnse vluchtelingen – bepaling huurprijs tijdelijke huisvesting
25 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de huurprijs voor de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2022 tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en tot opheffing van besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2022 tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, BS 14/04/2022, bl. 35044

Omzendbrief inzake opvang Oekraïnse vluchtelingen – kandidaat-huisvesters verplicht om uittreksel strafregister voor te leggen
18 MAART 2022. - Omzendbrief betreffende de controle van de kandidaat-huisvesters van personen die vluchten voor het gewapend conflict in Oekraïne, BS 08/04/2022, bl. 29249

OMGEVINGSRECHT


Vaststelling van het modelformulier voor de aanvraag van een bodemattest
24 FEBRUARI 2022. - Vaststelling van het modelformulier voor de aanvraag van een bodemattest, BS 14/04/2022, bl. 35055

ENERGIERECHT

Maatregelen hoge energieprijzen
1 APRIL 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2021 tot vaststelling van de nadere regels betreffende het eenmalig forfait bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de andere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, BS 06/04/2022, bl. 27489

MIGRATIERECHT

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen – extra contactgegevens in bevolkings- en vreemdelingenregister
11 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, betreffende de informatiegegevens over de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling, BS 19/04/2022, bl. 36848

GENDERGELIJKHEID - GELIJKE KANSEN - DIVERSITEIT

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
10 APRIL 2022. - Koninklijk besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, BS 25/04/2022, bl. 38610BURGERLIJK RECHT

Arrest Grondwettelijk Hof – omzetting internationale adoptie in volle adoptie – schending art. 359-2 Oud BW
Arrest Grondwettelijk Hof 55/2022 van 21 april 2022
Rolnummer(s): 7596
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Oud Burgerlijk Wetboek (art. 358, 347-3, 359-2 junctis de artikelen 361-4, b) en c), 348-3, 348-5, 348-5/1 en 348-11)
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Adoptie - Volle adoptie - Omzetting van een internationale adoptie in een volle adoptie - Vereiste van toestemming van de ouders - Volle adoptie die in het land van herkomst niet erkend is (Ethiopië)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (art. 359-2 van het oud Burgerlijk Wetboek, in zoverre die bepaling niet voorziet in een mechanisme van vervangende toestemming wanneer vaststaat dat de oorspronkelijke ouders onbekend zijn en er geen wettelijke vertegenwoordiger is)


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE


Gebruik van e-Box en e-Deposit uitgebreid:
Advocaten, rechtbanken en OM kunnen voortaan gebruik maken van e-Box
E-deposit wordt uitgebreid naar de politierechtbanken voor de burgerlijke zaken

9 MAART 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2016 tot bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 14/04/2022, bl. 34926
Inwerkingtreding 14 april 2022
Lijst E-boxnetwerk:
vredegerechten (2016)
Belgisch Staatsblad (2016)
notarissen (2018)
politierechtbanken (14/04/2022)
rechtbanken van eerste aanleg (14/04/2022)
arbeidsrechtbanken (14/04/2022)
openbaar ministerie (14/04/2022)
advocaten (14/04/2022)
Lijst E-Deposit systeem:
hoven van beroep (2016)
arbeidshoven (2016)
ondernemingsrechtbanken (2016)
arbeidsrechtbanken (2018)
rechtbanken van eerste aanleg (burgerlijke zaken) (2018)
vredegerechten (2018)
politierechtbanken (burgerlijke zaken) (14/04/2022)


Arrest Grondwettelijk Hof – het horen van minderjarigen – verblijfregeling minderjarige - Recht om gehoord te worden van de halfzus of halfbroer van die minderjarige – schending art. 1004/1, § 1 Ger.W.
GwH 58/2022 van 21 april 2022
Rolnummer(s): 7618
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (art. 1004/1, § 1)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Het horen van minderjarigen - Recht van elke minderjarige om gehoord te worden door een rechter in materies die hem aanbelangen - Verblijfsregeling van de minderjarige - Recht om gehoord te worden van de halfzus of halfbroer van die minderjarige
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (art. 1004/1, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, in de interpretatie dat het recht te worden gehoord in een gerechtelijke procedure betreffende het bepalen van een voor een minderjarige geldende verblijfsregeling, niet toekomt aan de minderjarige halfzussen en halfbroers van die minderjarige)

Oprichting Commissie tot hervorming van het hypotheekrecht
9 MAART 2022. - Ministerieel besluit houdende oprichting van de Commissie tot hervorming van het hypotheekrecht, BS 14/04/2022, bl. 35043

Bureau van de Federale bemiddelingscommissie
Aanwijzing van een plaatsvervangende lid van het bureau van de Federale bemiddelingscommissie, BS 25/04/2022, bl. 38605
Aanwijzing van een vast lid van de vaste commissie voor de erkenning van opleidingen en de opvolging van de permanente vorming van de Federale bemiddelingscommissie, BS 25/04/2022, bl. 38605
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer consumptieprijzen april 2022
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2022, BS 29/04/2022, bl. 40009

COVID-19 - Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen met een omzetdaling
31 MAART 2022. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2022 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2021, wat betreft de precisering van de berekening van de subsidie per maand voor de verplicht gesloten ondernemingen, BS 14/04/2022, bl. 35049

INTELLECTUELE RECHTEN

Implementatie Europese auteursrichtlijn voor online-uitzendingen van omroeporganisaties
1 APRIL 2022. - Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad, BS 21/04/2022, bl. 37396

 
FINANCIEEL RECHT

Verslag over de werking van de centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2021
Verslag over de werking van de centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2021 (Opgesteld door de Nationale Bank van België overeenkomstig de bepalingen van artikel VII.157 van het Wetboek van economisch recht), BS 25/04/2022, bl. 38691

Hypothecaire kredieten – rentevoeten april 2022
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 21/04/2022, bl. 37619

 
STRAFRECHT

Wetsontwerp tot uitstel van de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder
Dit wetsontwerp beoogt de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de strafuitvoering voor vrijheidsstraffen van drie jaar of minder uit te stellen van 1 juni 2022 naar 1 september 2022 voor de veroordeelden met een totaal aan vrijheidsstraffen van meer dan twee jaar en naar uiterlijk 1 september 2023 voor de veroordeelden met een straftotaal van drie jaar of minder.
Parlementair Document 55K2645
Indieningsdatum 25/04/2022

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 11/04/2022, bl. 33881

Gewapend conflict Oekraïne - controle kandidaat-huisvesters
8 MAART 2022. - Omzendbrief betreffende de controle van de kandidaat-huisvesters van personen die vluchten voor het gewapend conflict in Oekraïne, BS 08/04/2022, bl. 29249
 
FISCAAL RECHT

Inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten (art. 57, 4° WIB 92)
10 APRIL 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 57, vierde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 26/04/2022, bl. 38748

Aangifteformulier vennootschapsbelasting aanslagjaar 2022
18 APRIL 2022. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2022, BS 26/04/2022, bl. 38748

Aangifteformulier rechtspersonenbelasting aanslagjaar 2022
18 APRIL 2022. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2022, BS 26/04/2022, bl. 38781

Aangifteformulier belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) aanslagjaar 2022
18 APRIL 2022. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2022, BS 26/04/2022, bl. 38795

BTW


Opheffing invoering 6% btw voor fietsen, elektrische fietsen en speed pedelecs
6 APRIL 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat fietsen en elektrische fietsen betreft, BS 06/04/2022, bl. 27792
Circulaire behorend bij dit KB:
Circulaire 2022/C/39 betreffende het toepasselijk btw-tarief op de levering van fietsen

Btw-teruggaaf voor de niet in de EU gevestigde belastingplichtigen –
10 APRIL 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs 4 en 31 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, BS 19/04/2022, bl. 36854

Btw-teruggaaf voor de niet in de EU gevestigde belastingplichtigen – Elektronische aanvraag voor teruggaaf vanaf 1 juli 2022
10 APRIL 2022. - Koninklijk besluit nr. 56 met betrekking tot de teruggaaf inzake belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf en aan niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen, BS 19/04/2022, bl. 36857


SOCIAAL RECHT

Bijzondere bevoegdheden sociale inspecteurs – vaststellingen discriminatie
1 APRIL 2022. - Wet tot wijziging van afdeling 2/1 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie, BS 28/04/2022, bl. 39342

Geen tewerkstelling met arbeidsovereenkomst bij de gebruiker aan wie hij door een uitzendkantoor ter beschikking wordt gesteld om flexi-job uit te oefenen
1 APRIL 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 27/04/2022, bl. 39154

Belangrijke wijzigingen in de regeling arbeidstijd van diamantbewerkers
1 APRIL 2022. - Wet tot opheffing van de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid, tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek en tot opheffing van twee besluiten met betrekking tot het aanwezigheidsregister in de diamantnijverheid, BS 27/04/2022, bl. 39153

Toekenning werkbonus
10 APRIL 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen, aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en aan de betaalde sportbeoefenaars, BS 25/04/2022, bl. 38502

Tewerkstelling buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden
29 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, BS 08/04/2022, bl. 29148


RECHTERLIJKE ORDE

BS 07/04/2022
Vacante plaats secretaris bij het parket West-Vlaanderen
Vacante plaatsen griffiers rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen en Limburg (erratum BS 19/04/2022)

BS 08/04/2022
Willem Verrijdt benoemd tot rechter van het Grondwettelijk Hof in de Nederlandse taalgroep
Arbeidshof van Antwerpen
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidshof van Antwerpen
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidshof van Antwerpen

BS 11/04/2022
Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur
Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur
Hof van beroep te Antwerpen en te Gent

BS 12/04/2022
Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur

BS 14/04/2022
Arbeidshof van Gent

BS 15/04/2022
Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten

BS 19/04/2022
Arbeidshof Brussel. - Beschikking
Vacante plaats hoofdgriffier bij het arbeidshof Brussel

BS 20/04/2022
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten
Twee vacante betrekkingen van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Vier vacante betrekkingen van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Vacante plaats assistent dossierbeheer bij griffie van hof van cassatie

BS 22/04/2022
Diverse benoemingen/ontslagnemingen in parketten
Diverse benoemingen
Diverse benoemingen magistraten
Vacante plaats hoofdsecretaris bij het parket Antwerpen
Vacante plaats griffier-hoofd van dienst bij Arbeidsrechtbank Antwerpen, arrondissement Antwerpen

BS 26/04/2022
Benoemingen/pensioneringen parketten en arbeidsauditoraten
Benoemingen parketten en gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie

BS 28/04/2022
Standaardprofiel voor de functie van procureur voor de verkeersveiligheid
Vacante plaatsen diverse rechtbanken, griffies, parketten, arbeidauditoraten en arbeidshof

BS 29/04/2022
Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten
Benoemingen diverse magistraten
Vacante plaatsen diverse magistraten
Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Oproep tot magistraten-assessoren ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen

 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be